Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Källa - Hänvisning till

  The master Source List is reached by clicking Cite a Master Source on the right side of the Assigned Sources window.  (The Assigned Sources window is displayed by clicking the Sources icon on the Information window or the Husband or Wife box on the Family View or the Pedigree View.)  The Source List is also available by choosing Master Lists / Source from the View tab of the Ribbon bar.

När du arbetar med släktforskning bör du hålla ordning på varje källa och varje ställe som du har hämtat information från. du bör också ange varifrån du har erhållit källan. Dina källanteckningar skall vara så detaljerade att vem som helst ska kunna finna samma information och helst även kunna tillföra mer information.

När du lägger till Personer och Familjer till Familjefilen kan du antingen dokumentera källorna allt eftersom du skriver in namnen alternativt kan du återvända senare och tillfoga källhänvisningarna. Naturligtvis är det lätt att glömma bort detta om du skjuter på det så vi rekommenderar att du matar in källorna och dokumenterar det du finner/har funnit redan när du initialt skriver in namnen.

Kopplade källor
När du klickar på i Personinformationsfönstret öppnas fönstret Kopplade källor. Detta fönster visar alla källor som har kopplats till alla de olika informationsbitarna som skrivits in för den aktuella personen. Detta inkluderar en Ospecificerad källa som generellt anknyter till personen och specifika källhänvisningar som har gjorts till varje enskild händelse. Medtagna är även de källor som anknyter till äktenskap för den aktuella personen.

Allt eftersom du skrollar upp och ner i listan visas all information för varje källa och dess detaljer i fönstrets nedre del. Fliken Utdata visar hur källan kommer att visas när den används i en rapport. De följande tre flikarna, 
Text/Kommentarer, Arkiv och Bilder visar annan information om källan.

Du kan filtrera listan att bara visa de händelser som har en källa kopplade till sig genom att avmarkera Visa alla händelser. Klickar du i rutan igen visas alla händelser.

Lägg till en källa från baslistan
All källinformation finns sparad i Baslista - Källor. Ofta kan en enstaka källa innehålla många olika delar av information som berör många olika människor. Hellre än att registrera all källinformation för varje fakta varje källa innehåller så pekar Legacy för varje fakta på dess källa i huvudlistan och låter dig registrera specifika detaljer om den t.ex. som sidnummer, microfilm etc.

För att etablera en länk mellan de olika informationsdelarna du dokumenterar och en källa i baslistan gör du följande:

1. Placera musmarkören på önskad händelse genom att klicka någonstans på linjen i tabellen och klicka sedan på Ange en källa.

2. Fönstret Källista öppnas och det innehåller alla de källor du har i din familjefil. För att välja en särskild källa, markera raden och klicka på Välj, alternativt Dubbelklicka på raden. Fönstret Källdetalj öppnas.

3. Du kompletterar med detaljinformation som är relevant för den aktuella personen. Detta är vanligtvis sidnumret där informationen hittades i källan. Det kan också inkludera ett nummer på en microfilm eller en sida och radnummer i en folkräkning. 

4. När du har kompletterat detaljerna (vilka kan lämnas blanka), återvänder du till fönstret med kopplade källor med citatet på sin rätta plats genom att klicka på Spara..

Du kan lägga till så många källcitat som du önskar till varje informationsdetalj.

Lägg till en ny källa
För att lägga till en helt ny källa som inte finns med i Källistan klickar du på Lägg till... Fönstret Lägg till ny källa öppnas. Du matar in den nya källinformationen och klickar därefter på Spara. Den nya källan läggs till i Källistan. Se Skapa eller redigera en källa med bassystemet för mer information. Du skriver sedan in den källdetaljinformation som är relevant för den aktuella personen. Detta är vanligtvis sidnumret, där informationen fanns i källan.

Källdetaljer
Källor registrerade i Källistan är vanligtvis allmänna hänvisningar och innehåller inget specifikt sidnummer eller registeringsnummer. Dessa registreras i Källdetaljer som är kopplade till varje källa.  Se Källdetalj för mer information. 

Redigera källdetalj
För att göra förändringar i detaljinformationen placerar du musmarkören på önskad rad och klickar på Redigera. Fönstret Källdetalj öppnas och i detta kan du ange exakt var i källan informationen fanns. Detta är vanligtvis en sida, ett antal sidor, nummer på en post, tomtnummer, etc. Se Källdetaljer för mer information.

Redigera ett källcitat
Någon gång då och då kommer du att upptäcka att du behöver ändra i Källistan t.ex. på grund av skrivfel, felaktig information eller dylikt. För att redigera en källa markerar du aktuell rad och klickar på Redigera. Fönstret Redigera definition av källa öppnas i vilket Du kan göra önskade förändringar. När du sparar förändringarna informerar Legacy dig om att du har ändrat i en källa och frågar om du skulle vilja:

1. Genomföra ändringar på alla referenser till denna källa eller

2. Använd ändringarna i en ny kopia av denna källa

Gör ditt val genom att klicka på motsvarande knapp. Se Baslista - Adressser till källor för mer information.

Radera ett källcitat
Du kan radera ett källcitat från en händelse i listan genom att placera markören på raden med den källa du vill radera och klicka på Radera.

Visa alla händelser eller bara vissa
Du kan komprimera listan med kopplade källor till att bara visa de händelser, som har ett källcitat kopplat till dem, genom att bocka av Visa alla händelser. Listan kan återställas genom att klicka i rutan igen.

Verifiera dina källhänvisningar
När du matar in information i din Familjefil och dokumenterar var informationen kom ifrån vet du i allmänhet själv hur tillförlitlig källan är. Om du importerar information som andra människor har ställt samman kan du inte verifiera källorna själv. Det är tillrådligt att göra detta. Kolumnen Bekräftad, "B", i listan med kopplade källor används för att markera om källhänvisningarna är bekräftade och markeringarna är bra för att hålla ordning på hur ditt arbete fortgår och hur pålitlig dokumentation du har.

För att markera att källan är bekräftad klickar helt enkelt i den tomma rutan i "B" kolumnen för tillämpligt citat. (Där finns också en bekräftad kolumn för baslistor som används av samma anledning, nämligen att bekräfta tillförlitligheten för varje källa.)

Zooma tabellen
Om du skulle vilja ha det skrivna i tabellen större eller mindre klickar du på  Zoom.  Ett fönster visas i vilket Du kan välja teckentorlek. När du återgår visas listan i den nya storleken. Se Ändra typsnittstorlek för mer information.

Arrangera källhänvisningar
 Du kan ändra ordningen för källcitaten för en särskild händelse genom att placera markören på källraden du vill flytta och sedan klicka på UPP- eller NER-pilarna nära det nedre vänstra hörnet av listan.

Användning av källa/urklipp 
Källurklippshanteraren  är en funktion i Legacy som avsevärt kan öka den effektivitet med vilken du dokumenterar de källor du matar in i din Familjefil. Se Källa/Urklipp för information om hur och varför du använder denna funktion.

Snabbkopiera befintliga citat till källa/urklipp
Du kan kopiera ett eller flera (upp till fem) källhänvisningar du har för en aktuell person till Källurklippshanteraren genom att klicka på i skärmens nedre vänstra hörn. När du gör detta frågar Legacy om du antingen vill kopiera/skriva över existerande eller lägga till existerande. Kopiera/skriva över existerande tömmer angiven källa i Källurklippshanterare och kopierar sedan den markerade källan till Källa 1 fliken i urklippshanteraren. Välj Lägg till existerande till aktuell källa på nästa tillgängliga flik för källurklippshanterare. (När alla fem flikarna för urklippshanteraren är fyllda erbjuds inte alternativet Lägg till existerande.)

Kopiera källcitat för att klistra in på andra ställen
Om du vill kopiera in ett skapat källcitat i ett e-postmeddelande eller dokument kan du markera citatet i UT-fliken och därefter klicka på Ctrl-C för att kopiera det till Urklipp. Du kan därefter använda Ctrl-V för att klistra in det där du vill.

9-1042 : 30920 RK