Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Anpassa - Rapportrubriker

När du skapar en rapportrubrik (titel) kan du lägga in följande fält för att infoga namn och annan information om personen eller äktenskapet. Exempelvis kan du i Familjerapporten  ändra titeln till [parnamn], Då skrivs både make och makans namn till exempelvis Albert Berdan och Susannah Secord.  Du kan infoga andra fält:  Äktenskapet mellan [parnamn] blir Äktenskapet mellan Albert Berdan och Susannah Secord.  Du kan infoga flera fält i titeln, exempelvis Familjerapport för: [CR][manfulltnamn]-[manRIN] [CR]och [CR][hustrufulltnamn]-[hustruRIN] blir:

Familjerapport för:
Albert Berdan-726
och
Susannah Secord-277

Nedan följer en lista över de fält som kan infogas i titlar. Versaler eller gemener spelar ingen roll: 

[HusbFullName], [husbfullname] eller [HUSBFULLNAME] betraktas som samma.

[Fulltnamn] - Personnamn i ordningen förnamn-efternamn. Används i personrapporter.
[Namn] - Samma som fulltnamn
[Förnamn] - Förnamnet för en person
[Surname] - Personens släktnamn
[HansHennes] - "hans" eller "hennes" beroende på kön på personen
[~HisHer] - "His" or "Her" depending on the gender of the current individual.
[Levnadstid] - levnadstid år för personen.  Exempelvis: (1812-1963)
[Mlevnadstid] - levnadstid år för make
[Hlevnadstid]- levnadstid år för maka
[CR] - Sätter in en radbrytning så titeln skrivs på flera rader.

Använd följande fält för äktenskapsrapporter:

[HusbFullname] - Namn på make med förnamn-efternamn.
[HusbSurname] - Efternamn på make
[HusbGivenNames] - Alla förnamn för make
[HusbFirstName] - Första förnamnet för make
[HusbSurname, Given] - Makens efternamn-förnamn
[HusbPrefix] - Titelprefix för make
[HusbSuffix] - Titelsuffix för make
[HusbRIN] - Post ID för make exempelvis  -173
[Hlevnadstid] - levnadstid är för aktuell make
[HusbUID] - Användar ID för make

[WifeFullname] - Namn på make/maka med förnamn-efternamn.  
[WifeSurname] - Efternamn på make/maka
[WifeGivenNames] - Alla förnamn på make/maka  
[WifeFirstName] -  Make/makas första förnamn 
[WifeSurname, Given] - Make/makas efternamn-förnamn 
[WifePrefix] - Titelprefix för make/maka 
[WifeSuffix] - Titelsuffix för make/maka  
[WifeRIN] - Post ID för make/maka exempelvis -173
[WLevnadstid] - levnadstid är för aktuell make/maka
[WifeUID] - Användar ID för make/maka

[MRIN] - Post ID för äktenskapet
[parnamn] - Makens och make/makas namn tillsammans. Exempelvis: Albert Berdan och Susannah Secord.
[parnamn, levnadstid] - Makens och make/makas namn med deras levnadstid år efter namnen. Exempelvis: Albert Berdan (1753-1818) och Susannah Secord (1759-  )
[GenNumber] I ättlingsrapport skrivs generationsnummer ut överst på sidan.
Descendants of [Fullname][CR]Generation: [GenNumber]

If you want to include something on the first page header, but don't want it to appear in the Table of Contents, you can surround that portion of the title is double curly braces.  For example, if you want the title on the first page to include the generation number, but you don't want the generation number to be included in the Table of Contents entry, surround the generation number portion with the double curly braces like this:

Descendants of [FullName] {{ - Generation: [GenNumber]}}

If the title resulted in Descendants of Asa Clark Brown {{ - Generation: 1}}, only Descendants of Asa Clark Brown would appear in the Table of Contents (the opening and closing double curly braces and everything between them would be removed) and Descendants of Asa Clark Brown - Generation 1 would appear on the first page header (the opening and closing double curly braces would be removed but everything between them would be kept).

9-0099  : 70530 RK