Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Rapport - Ättlingbok

Att skapa en Ättlingbok:

1. From the Reports tab on the Ribbon bar, choose Descendant Book.  The Descendant Book window is displayed.Gör menyval Alla rapporter (Böcker och Annat) ->Ättlingar.

2. Fönstret Ättlingböcker visas.

3. Ange alternativ som beskrivs nedan.

4. Klicka antingen på Skriv Ut eller Förh.visn. för att se rapporten.

En Ättlingbok är en bokliknande rapport som börjar med en viss vald person och går ner genom dennes alla ättlingar för ett givet antal generationer. Rapporten ger en kort beskrivning av varje person och numrerar dem löpande med startpersonen som nummer 1. Efterföljande personer får nästa nummer.

Flik: Alternativ
 • Infoga understrykning saknad information - Lägger in ett tomt understruket utrymme för senare komplettering med saknad information som namn, datum och platser.
 • Generationer - Antal generationer som ska ingå i rapporten. En tre generationsrapport innehåller en person, hans/hennes barn och barnbarn.
 • Bokformat - Välj mellan Register eller Modifierat Register. Skillnaden mellan dessa registeralternativ är att i Modifierat register har alla barn ett eget nummer. Dessutom visas ett +-tecken framför den person/personnummer som ingått äktenskap eller har någon form av partnerskap.  Om du väljer formatet Register, påverkas rapporten på så sätt att endast de barn som ingått äktenskap/partnerskap är numrerade.

 • Innehållsförteckning - Legacy skapar en innehållsförteckning som anger startsida för varje generation i rapporten. Du kan ange om du vill ha fyllnadstecken sidnumren. Fyllnadstecknen består i punkter framför sidnumret (……………………………… 2) / inga punkter. Om du vill börja utskriften av innehållsförteckningen på en udda sida markerar du altternativ Starta på ett udda sidnummer.

  Inkludera huvudinformation för:
 • Personer med barn - Normalt ges bara personer som har barn ett eget stycke med information.  Annars listas de bara upp med sina föräldrar.
 • Personer med barn eller make/maka(r) - Du kan också ange personer med antingen barn eller make/maka att listas med egna informationsstycken eller att alla personer har sitt eget stycke. Du kan också välja att inkludera blodslinje till startpersonen. Detta kan se ut så här:

  Johan R Andersson (Rolf26, Jan14, Robert6, Birgitta1)
 • Visa linje tillbaka till proband - För att bättre kunna navigera i rapporten och se hur personernas anor kan du kryssa för detta alternativ. Då ser rapporten ut på detta sätt:

    

  Här ser du anorna till person nummer 58 Kenneth Loraine Brown är Loraine Chandler Brown (generation 3) vars anor är David Clark Brown (generation2) vars anor är Asa Clarc Brown generation 1. 

  Du kan också välja att visa make/makar för barn som har egen huvudinformation.

  Flik: Utskriftsformat
 • Börja på ny sida efter varje generation - Sidbrytning sker efter varje generation.
 • Skriv namn med fetstil - Skriver alla personnamn i fetstil i rapporten.
 • Styckeindrag - Indrag i cm för varje avsnitt i rapporten. 
 • Anpassat radavstånd i rapport - Radavstånd för varje avsnitt i rapporten. Se Rapporter - Radavstånd för mer information.

  Flik: Rubrik
 • Rubrik överst på sida 1 - Rubriken skrivs ut överst på första sidan av rapporten. Du kan bädda in fält i texten som exempel: "Ättlingar till [namn]" där  [namn] fältet ersätts med personens namn när rapporten skapas. Se Anpassa rapportrubriker för en komplett lista över alla fält.
 • Sidhuvud överst på varje sida - Rubrik som skrivs överst på alla sidor i rapporten utom på den första sidan. Du kan bädda in fält i texten som exempel: "Ättlingar till [namn]" där  [namn] fältet ersätts med personens namn när rapporten skapas.  Se Anpassa rapportrubriker för en komplett lista över alla fält.

  Standard är att när du öppnar fönstret är båda rubrikfälten Ättlingar till [FulltNamn]. Du kan anpassa rubrikerna efter egen önskemål genom att lägga till fält. Gjorda rubrikändringar sparas och visas igen varje gång du öppnar rapportfönstret.
 • Text i undertitlar för generationer - Specificerar typ av generationsrubriker som skrivs ut. Detta kan vara nummer (Generation Ett, Generation Två) eller relationen till generationen (Föräldrar, Farföräldrar) eller båda (Generation Två, Föräldrar).  Du kan också ange om undertitlarna ska vänsterjusteras eller centreras.

  Flik: Ordalternativ 1
  Du kan specificera fraser som används för att skapa meningar i rapporten. Dessa inkluderar:
 • Personliga händelser t.ex. Särskilda händelser i [hans/hennes] liv var:
 • Äktenskapshändelser t.ex. Särskilda händelser i deras äktenskap var:
 • Barn (Om paret var gifta) t.ex.Barn i detta äktenskap var:
 • Barn (Om paret inte var gifta) t.ex.Deras barn var:
 • Individual Events. For example:
   Noted events in [his/her] life were:
 • Marriage Events. For example:
   Noted events in their marriage were:
 • Children (if couple was married).  For example:
   Children from this marriage were:
   The child from this marriage was:(If there was only one child).   
 • Children (if couple was not married). For example:
   Their children were:
   Their child was: (If there was only one child). 
 • Children (if a single father or mother)  For example:
   Her children were:
   Her child was: (If there was only one child). 

  Person-  och Äktenskapshändelser och barnens fraser kan inkludera inbäddade fält i rapporten t.ex. Händelser för [förnamn] var:  (Se Anpassa Rapportrubriker för mer information och en komplett lista över fält.)

  The default phrases can be reset to either past tense or present tense wording.  For example, Their children were: or Their children are:   Clicking the Reset button gives you the choice of which tense to use.


  Flik: Ordalternativ 2
  Du  kan ange fraser för olika delar i rapporten t.ex. Allmänna, Forsknings, Medicinska, Födelse, Dop, Död och Begravningsnotiser.

  Du kan inkludera inbäddade fält i rapporten t.ex. Allmänna notiser för [förnamn] var:  (Se Anpassa Rapportrubriker för mer information och en komplett lista över fält.)

  Rapport alternativ
  För att se en komplett lista med förklaring av alla alternativ som finns för denna rapport se Rapportalternativ . Listan innehåller uppgifter om att välja innehåll, formatering, bilder, sidinställningar, källor, fötter och typsnitt.

  Registeralternativ
  Genom att klicka i kryssrutan i övre vänstra hörnet av Registeralternativ kan Legacy skapa ett alfabetiskt register och ett valfritt ortregister. Detta är användbart om du skriver ut stora rapporter i löpande följd. Registret visar sidnumret och positionen för varje person antingen med eller utan linjer och med en, två eller tre kolumner. Klicka på Registeralternativ för att välja registerformat. (Se Registeralternativ för mer information.)

  Titelsida
  Genom att klicka i kryssrutan i övre vänstra hörnet av Titelsida kan Legacy skapa en titelsida för rapporten. Klicka på Titelsida för att ange alternativen. Dessa är:
 • Rubriktext (överst på sidan) - Rubrik på titelsidan.
 • Titeltext sidfot (nederst på sidan) - Text som skrivs ut längst ner på 
 • Lines-Dividing lines across the top, bottom and sides.
 • Inkludera bild - Du kan välja en bild som skrivs ut på titelsidan. 
 • Caption-The caption you want to print under the picture.
 • Size-The picture can be printed small, medium or large.
 • Skugga - Du kan ha en skugglist bakom bilden.

  Utskriftsalternativ
  Rapporten kan skrivas ut i olika format. du gör ditt val genom att klicka på önskad radioknapp i fönstrets nedre högra del:


 • Skärm/Skrivare - Skickar rapporten till antingen till förhandsgranskning eller direkt till skrivaren beroende på om du klickar på knappen med Förh.visn eller Skriv ut.
 • Rich Text Fil - Sparar rapporten som en formatterad fil på disken. Filen innehåller all formattering så som fetstil, indrag, typsnitt och teckenstorlek. Den innehåller även index och innehållsförteckning. Denna fil kan läsas in i Din ordbehandlare för fortsatt redigering och formattering.
 • Textfil - Skickar rapporten till en textfil på antingen din hårddisk eller en diskett. du kommer att bli tillfrågad om fil och sökväg. (Anm: Index, Innehållsförteckning och Titelsidealternativ är inte tillgängliga när Textfil används som utskriftsformat.)
 • HTML Fil - Sänder rapporten till en HTML- fil som kan användas på en webbsida eller sändas som ett E- postmeddelande. du kommer att bli tillfrågad om fil och sökväg. (Anm: Index, Innehållsförteckning och Titelsidealternativ är inte tillgängliga när HTML- fil används som utskriftsformat.)

 • PDF Fil - Skapar rapporten, visar den i Förhandsgranskning och skapar sedan en Adobe PDF (Portable Document File) fil.  Denna fil kan läsas av gratisprogrammet Adobe Acrobat Reader och kan lätt sändas till andra personer med E-post (Endast i Deluxe Edtion).

  För mer information om utskriftsalternativ se Rapporter utskriftsformat.

  Report Settings
 • Save - Saves the current set of report options for either future use (saved under a file name you provide) or as user-default settings.
 • Load - Load a set of saved options (you choose from any settings you have previously saved) or load User-Defaults.
 • Reset - Change all the report options back to either the Legacy defaults or to your user-defaults (if you have saved user-default settings).

  Utskrift
  När du är klar att skriva ut klicka antingen på Förhandsgranska för att se rapporten på skärmen innan den skrivs ut eller klicka på Skriv ut  för att skriva ut rapporten direkt.

  Se också:
  Familjerapport
  Ättlingrapport
  Antavlor
  Personrapport
  Tidslinjerapport
  Anträd
  Stamtavla
  Anbok
  Ättlingsskildring
  Namnbrickor och Adressetiketter
  Att göra listor

  Anm:  Inställningarna för rapport Ättlingbok sparas i en fil som benämns  Descend.usr i mappen [My Documents]\Legacy Family Tree\_AppData\Usr\ .


  9-1155 : 60816 RK