Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Rapport - Möjliga problem

För att skriva ut en rapport om möjliga problem gör du följande:

1. Gör menyval Rapporter->Andra rapporter->Möjliga problem i verktygsfältet. Fönstret Möjliga problem öppnas.2. Välj alternativ (se nedan).

3. Om du använder Standard Editionen, klicka antingen Skriv Ut  eller Förh.visn för att se rapporten. I Deluxe Edition kan du använda Skapa Problemlista för att skapa en interaktiv lista över de problem som hittats och som återskapas från session till session ända tills dess du nollställer listan. Från listan kan du direkt redigera identifierade personer och åtgärda problemen eller undanta dem från framtida kontroller. Se Rapport -Möjliga problemlista för mer information. 

När du lägger till, redigerar och importerar data till din familjefil kan fel ibland "krypa in". Vissa av dessa fel och du känner direkt igen dem såsom t.ex. dödsdatum före födelsedatum eller om två barn fötts med  tre månaders mellanrum. Kanske skrev du in fel datum och en frus gifta efternamn i ställer för namnet som ogift. Dessa typer fel är lätta att hitta. Du rekommenderas att med jämna mellanrum köra rapporten Möjliga Problem. Legacy kontrollerar hela din familjefil och söker efter såväl självklara som ibland oupptäckta fel.Vissa av de funna felen kanske inte alls är något problem men de ses inte alltid. Om du är säker på att ett visst förhållande är helt OK kan du tala om för Legacy att inte rapportera detta fel i framtiden.
   
Note:  Legacy also checks for common problems while you are entering and edit information on the Individual and Marriage Information screens.  When a problem is found, a icon is displayed next to it.  If you hover your mouse over the icon, a popup box shows you what is wrong.  These problem icons are also shown next to the names displayed on the Family and Pedigree Views on the main screen.  It is now easier than ever to see when something needs to be corrected.

Flik: Poster
Under denna flik anger du de poster som du vill ha kontrollerade efter möjliga problem.

Poster som skall kontrolleras
 • Normal kontroll av alla poster - Första gången du kör rapporten bör du kontrollera alla poster i Familjefilen. Du kan sedan begränsa kontrollen till enbart nya eller ej åtgärdade poster. För att göra detta anger du att Legacy skall hoppa över poster som är märkta att ej ingå i kontrollen.  (Se Uteslut personer från möjliga problemrapporten för mer information.)
 • Endast poster med tidigare fel och nya poster - Kontrollerar på nytt personer med tidigare problem och alla nya personer som tillkommit sedan senaste kontroll. Hoppar över tidigare felfria personer och personer märkta för exkludering.  
 • Alla poster - Kontrollerar alla poster i din Familjefil.
 • Endast poster märkta med problem märkta för exkludering - Om du vill begränsa kontrollen av poster som ska kontrolleras kan du ange en viss märkesnummer. Du kan också välja alla omärkta poster.
 • Begränsa kontroll till poster med märke - Välj märkesnummer.
 • Märk alla problemposter med märke - Du kan låta Legacy märka alla poster med problem för att göra det lättare att senare arbeta med dem.

  Flik: Varningar


 • Varna om född innan föräldrarna är xx år gamla - Enligt födelsedatum för personen och föräldrarna föddes denna person när en av föräldrarna var yngre än 13 år. Kontrollera alla datum och att denna person är barn till dessa föräldrarna. Tidsgränsen för kontrollen kan ändras.
 • Varna om vigseldatum innan makarna är xx år  - Denna personen vigdes vid en ålder före 13 år. Kontrollera datumen. Tidsgränsen för kontrollen kan ändras.
 • Varna om den avlides dödsdatum efter denne fyllt xxx år - Dödsdatum visar att personen blev mer är 120 år gammal. Kontrollera datumen. Tidsgränsen för kontrollen kan ändras.
 • Varna om födelse efter xx års äktenskap - Personen föddes när föräldrarna varit gifta mer än 20 år. Kontrollera datumen. Tidsgränsen för kontrollen kan ändras.
 • Varna om mor vid barns födelse är äldre än xx år  - Födelsedatumet visar att personen föddes när modern var över 50 år gammal. Kontrollera datumen. Tidsgränsen för kontrollen kan ändras.
 • Varna om begravningsdatum är senare än xx dagar efter död - Begravningsdatumet är mer än 30 dagar efter personens dödsdatum. Kontrollera datumen. Tidsgränsen för kontrollen kan ändras.
 • Varna om make och makan har samma efternamn - Det är ovanligt att make och maka har samma efternamn vid vigsel. Kontrollera namnen. Kontrollen kan stängas av.
 • Varna om barn är födda före föräldrarnas äktenskap - Detta barn föddes före föräldrarnas vigseldatum. Kontrollera födelse- och vigseldatum.
 • Kontrollera sorteringsordningen för barn - Barnens födelseordning är inte ordnade i löpande datumföljd.

  Flik: Problem


 • Kontollera att datum är giltiga - Alla datum kontrolleras vad gäller giltighet och korrekt formattering.
 • Födelsedatumet efter en förälders död - Födelsedatum är efter moderns dödsdatum eller mer än 10 månader efter faderns dödsdatum. Kontrollera datumen.
 • Födelsedatum efter dödsdatum - Personens födelsedatum är efter dödsdatum. Kontrollera datumen.
 •  Datum för händelse/fakta är efter dödsdatum - Datum i händelse är före eller efter den period personen levde. Kontrollera datumen.
 • Dopdatum före födelsedatum - Kontrollera datumen.
 • Begravningsdatum innan dödsdatum - Kontrollera datumen.
 • Vigseldatum efter dödsdatum - Kontrollera datumen.

  Flik: Standardisering


 • Kontrollera ev. olovliga tecken i namnfälten - Följande tecken brukar inte finnas i namn: !@#$%^&*()_ +=|\/;:><~` []{} 0123456789. Radera olovliga tecken.
 • För många apostrofer i namnfältet - Namnfältet innehåller mer än en apostrof.. Kontrolera namnet och radera överflödiga apostrofer.
 • För många bindestreck i namnfältet - Det finns antingen två mellanslag eller ett mellanslag först i namnet. Kontrollera om namnet är rätt skrivet och radera extra bindestreck
 • Möjligen titel i namnfältet - Det kanske finns med en titel i namnfältet så som t.ex. "Dr", "Herr", "Fru", M.D eller liknande. Radera titeln från namnfältet och skriv in det i titelfältet.
 • Möjligen extra punkter i namnfältet - Punkter återfinns normalt i namnfältet. Kontrollera namnet och radera eventuella punkter.
 • Efternamn med bara ett tecken - Efternamnet innehåller bara ett tecken. Verifiera och rätta till.
 • Flera namn i ett namnfält - Bara ett namn skall skrivas in i ett namnfält. Andra namn skall skrivas in i alternativa namn. Verifiera och rätta till.
 • Ingen punkt efter en initial i ett namn - De flesta enteckens initialer är förkortningar på ett erhållet namn. Dessa skall ha en punkt efter sig. Verifiera och rätta till om så behövs.
 • Inget mellanslag efter en punkt i ett namnfält - Det finns en punkt i mitten av namnet som inte har ett mellanslag efter sig. Efterföljande initialer skall ha ett mellanslag mellan sig. De får inte vara sammanslagna. Verifiera och rätta till.
 • Endast ett frågetecken i ett namnfält - Använd inte frågetecken för ett namn som inte är känt. Bara lämna fältet tomt. Verifiera och rätta till.
 • Herr, Fru, Frk etc i namnfält - Dessa förtecken är inte någon del av namnet. De skall därför utelämnas. Verifiera och rätta till.
 • Beskrivande ord i namnfält - Beskrivande ord är inte del av något namn. Endast en persons verkliga namn skall skrivas in i ett namnfält.
 • Efternamn med enbart versaler inmatat -  du skall skriva in namn med varierande tecken - i-nte med enbart versaler. Om du vill visa efternamn med versaler kan du göra detta med inställning under menyval Alternativ->Anpassa->Dataformat->Visa efternamn. Verifiera och rätta till.

  Note: You can have Legacy check for these potential standardization problems while you are entering information. See Standardization Tips for more information.
  Note: If you are entering something into either the given names field or the surname to indicate that the name is currently unknown, such as [--?--], NN, or ??? or something similar, these entries will normally cause a potential problems alert. If you would like to avoid the alerts on these name entries, you can do so by creating a file called UnknownName.txt in the [My Documents]\Legacy Family Tree\_AppData folder. The file should contain two strings consisting of one or more terms separated by space between each one. The first line is for unknown names that might be found in the Given Names field and the second line pertains to the Surname field. For example:
  Child ???
  [--?--] NN ???
  You can create this file using a text editor.

  Flik: Luckor
 • Varna om första barnet föddes mindre än 8 månader efter giftermål - Det första barnet föds normalt nio månader eller mer efter giftermålet.
 • Varna om första barnet föds mer än 36 månader efter giftermålet -  Det första barnet föds vanligtvis inom tre år efter giftermålet. Om det inte finns något barn efter denna tidsperiod finns det kanske något annat barn som kan knytas till paret.
 • Varna om första barnet föds mer än 36 månader efter föregående barn - Eftersom det förr inte fanns någon tillförlitlig form av födelsekontroll föddes barn vanligtvis med två års skillnad. Om två barn föddes med me än 3 års skillnad kan det finnas ett mellanliggande barn som saknas.
 • Varna om ett barn föddes mindre än tolv månader efter föregående barn- Vanligvis föds efterföljande barn med mer än 12 månaders skillnad-
 • Gör ovanstående kontroller endas för döda föräldrar -  Om du vill begränsa testen av luckor till barn som inte har föräldrar som lever så väljer du detta alternativ.

  Flik: SDH


 • Tempel inte möjligt att använda medan förordning utförs -
 • Begåvningspost angiven men dop saknas - Dop skall ha utförs innan begåvning. Om du har begåvningsdatum så har troligtvis dop också utförts.Sök dopdatum i ordinance index.
 • Besegling till make/maka dokumenterat men dop eller begåvning saknas - Individuella beseglingar skall ha gjorts före besegling till en make/maka. Ibland har dessa gjorts utan registering. Sök i ordinance index efter dop eller begåvningsinformation.
 • Besegling till föräldrar dokumenterat men dop eller begåvning saknas - Individuella beseglingar skall ha gjorts före besegling till en förälder. Ibland har dessa gjorts utan registering. Sök i ordinance index efter dop eller begåvningsinformation.

  Utskriftsformat
  Fönstret för inställning av utskriftsformat låter dig ändra marginaler, orientering, pappersstorlek, sidnumrering med mera. Se Sidinställningar för mer information. Klicka på Ändra typsnitt för att välja storlek och stil på typsnitt i rapporten.

  Utskriftsalternativ
  Rapporten kan skrivas ut i olika format. du gör ditt val genom att klicka på önskad radioknapp i fönstrets nedre högra del:


 • Skärm/Skrivare - Skickar rapporten till antingen till förhandsgranskning eller direkt till skrivaren beroende på om du klickar på knappen med Förh.visn eller Skriv ut.
 • Textfil - Skickar rapporten till en textfil på antingen din hårddisk eller en diskett. du kommer att bli tillfrågad om fil och sökväg. (Anm: Index, Innehållsförteckning och Titelsidealternativ är inte tillgängliga när Textfil används som utskriftsformat.)
 • PDF Fil - Skapar rapporten, visar den i Förhandsgranskning och skapar sedan en Adobe PDF (Portable Document File) fil.  Denna fil kan läsas av gratisprogrammet Adobe Acrobat Reader och kan lätt sändas till andra personer med E-post (Endast i Deluxe Edtion).

  För mer information om utskriftsalternativ se Rapporter utskriftsformat.

  Utskrift
  När du är klar att skriva ut klicka antingen på Förhandsgranska för att se rapporten på skärmen innan den skrivs ut eller klicka på Skriv ut  för att skriva ut rapporten direkt.

  I Deluxe Edtion kan du klicka på Skapa problemlista för att skapa en interaktiv möjlig problemlista i vilken Du kan rätta till problemen och utesluta dem från listan. Se Rapport - Möjliga Problemlistan för mer information.

  Anm:  Inställningarna för rapport Möjliga Problem sparas i en fil som benämns  RptProbs.usr  i [My Documents]\Legacy Family Tree\_AppData\Usr\ mappen.

  9-1122 : 70308 RK