Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Rapport - Möjliga problem lista (Endast i Deluxe Edition)

Fönstret Möjliga problem-lista nås antingen genom att klicka på Skapa problemlista eller klicka på Visa den existerande problemlistan  i fönstret Möjliga Problem. (Se Rapport möjliga problem.)Listan visar namn och förkortade beskrivningar på alla de problem som hittades vid den senaste problemsökningen.Allteftersom ett namn markeras visas i fönstrets nedre del en full problembeskrivning och förslag till åtgärd.Listan är interaktiv på så sätt att du kan redigera Personer, Äktenskap, Föräldrar och Barn och direkt från listan kan du rätta till problem eller utesluta dem från framtida kontroller.

Om ett funnet problem berör en enskild person och du vill redigera informationen så markerar du personens namn i listan och klickar på Redigera Person. Personinformationsfönstret öppnas och Du kan göra önskade ändringar. Om ett problem berör ett äktenskap klicka på Redigera Äktenskap för att öppna Äktenskapsinformationsfönstret. Om du klickar på Editera barn visas Barnlistan i viken Du kan redigera önskat barn. Editera Föräldrar visar Föräldralistan i vilken Du kan editera persones mor och far.

Om du finner att ett rapporterat problem i verkligheten inte är något problem så markerar du aktuell rad och klickar på Markera som icke problem. Problemet tas då bort från listan och kommer inte att visas i framtida listor. 

Sortera listan 
You can sort the problems list by Name or Problem by clicking on the desired column header.

Skriva ut en rapport
Tre rapportformat finns tillängliga när möjliga problemslistan skall skrivas ut:
 • Detaljerad - Ta med namn , beskrivning, datum och föreslagen åtgärd fär varje problem..
 • Förkortad - Ta medr bara namnet och en beskrivning (en eller två linjer) för varje problem.
 • Summering - Inkluderar bara namnet och en kort beskrivning (på en linje) på varje problem.


  När du har angett alla alternativ för att skriva ut släktskapsrapporten, klicka antingen på Förhandsgranska för att se hur den ser ut på skärmen innan den skrivs ut eller klicka på Skriv Ut för att skriva ut rapporten direkt på skrivaren.

  Utskriftsalternativ
  Rapporten kan skrivas ut i olika format. du gör ditt val genom att klicka på önskad radioknapp i fönstrets nedre högra del:

 • Skärm/Skrivare - Skickar rapporten till antingen till förhandsgranskning eller direkt till skrivaren beroende på om du klickar på knappen med Förh.visn eller Skriv ut.
 • Textfil - Skickar rapporten till en textfil på antingen din hårddisk eller en diskett. du kommer att bli tillfrågad om fil och sökväg. (Anm: Index, Innehållsförteckning och Titelsidealternativ är inte tillgängliga när Textfil används som utskriftsformat.)
 • PDF Fil - Skapar rapporten, visar den i Förhandsgranskning och skapar sedan en Adobe PDF (Portable Document File) fil.  Denna fil kan läsas av gratisprogrammet Adobe Acrobat Reader och kan lätt sändas till andra personer med E-post (Endast i Deluxe Edtion).

  Se Rapporter - Utskriftsalternativ för mer information.

  Utskriftsformat
  Fönstret för inställning av utskriftsformat låter dig ändra marginaler, orientering, pappersstorlek, sidnumrering med mera. Se Sidinställningar för mer information. Klicka på Ändra typsnitt för att välja storlek och stil på typsnitt i rapporten.

  Spara listan
  Problemlistan sparas från session till session och behöver således inte skapas varje gång som du önskar se den. För att se den sparade listan klicka på Visa den existerande problemlistan.

  Skapa en ny problemlista
  Om du vill skapa en ny problemlista, antingen för en annan grupp personer eller med olika sökalternativ så klickar du på Skapa problemlista. Tidigare sparad lista raderas och ersätts av den nyskapade listan.

  Note: The report settings for the Potential Problems List screen are saved in a file called ProbsList.usr in the [My Documents]\Legacy Family Tree\_AppData\Usr\ folder.
  9-0187 : 31122 RK