Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Antavla - Vy

   För att se Antavlan klickar du på fliken Antavla i huvudbilden.

 

Vad visar denna vy?
Antavlevyn visar den aktuella personen plus tre eller fyra generationers förfäder.

Till vänster om huvudpersonen finns en liten knapp med en pil åt vänster, om det finns några ättlingar kopplade till denna person.
- Klicka på knappen och informationen flyttas en generation framåt.

Till höger om varje person i den äldsta generationen finns en liten knapp med en högerpil om det finns fler generationer som fortsätter bakåt. 
- Klicka på knappen och pilen flyttas en generation bakåt.

Pop-up information
Om du flyttar markören för ett ögonblick till något annat namn i Antavlevyn, dyker en liten informationsruta upp som visar datum och plats för personens födelse, dop, död och äktenskap. 
 • Redigera - Kan klickas på och då öppnas Informationsfönstret, där du kan lägga till eller ändra alla fakta för personen. 

  Notera: Tidsrymden innan pop-up inforutan visas kan sättas under Alternativ->Anpassa. Den kan också stängas av, i vilket fall inforutan bara dyker upp om du klickar på ett namn.

  Navigera
  Du kan flytta den person du vill till huvudposition på vänstra delen av skärmen genom att dubbelklicka på namnet.
 • Om det finns en pil till vänster om namnet, kan du klicka på den för att flytta fram en generation till det utvalda barnet.
 • Om det finns en pil till höger om namnet, kan du klicka på den för att flytta tillbaka en generation till det utvalda barnet.
  Koppla till make/makar och barn
  Rutan ovanför huvudpersonen innehåller en lista för varje make/maka kopplad till honom/henne. Varje make/makas barn listas under namnet. Du kan Dubbelklicka på vilket som helst av dessa namn för att flytta dem till huvudpositionen i Antavlevyn.
  Symboler
  A "*" at the beginning of a spouse's name means that person is the "preferred" spouse. See Spouse List for more information.
  A "+" at the end of a child's name means that child has decendants in your file.

  Syskon
  Rutan under huvudpersonen innehåller en lista på hans/hennes syskon. Du kan Dubbelklicka på ett namn för att flytta dem till huvudpositionen i Antavlevyn.
  Symboler
  A "+" at the beginning of the name means that the person is in the direct line of the starting person in your family file. See Setting Preferred Line for more information.
  A "+" at the end of the name means that that person has decendants in your file.

  (Make/maka/Barnlistan och Syskonlistan kan öppnas/stängas för att ge mer plats åt Antavlan. För att stänga listan högerklicka någonstans i Antavlevyns bakrgrund och välj Göm Make/maka/Barnlistan och Syskonlistan. För att återigen visa listan högerklicka och välj Visa Make/maka/Barnlistan och Syskonlistan.

  Halvsyskon
  Om du skulle vilja att syskonlistan innehåller halvsyskon, högerklicka i rutan längst ner (Visa halvsyskon). Halvsyskon är barn till personens mor eller far med en annan make/maka. Halvsyskon visas i listan föregångna av "½."
  Sätt ett bokmärke
  Du kan sätta ett bokmärke för den aktuella personen så att du kan återkomma senare. Du kan sätta upp till 200 bokmärken. För att sätta ett bokmärke, högerklicka på ikonen under Antavlevyn i nedre, vänstra hörnet. Detta lägger namnet till Bokmärkeslistan. För att se Bokmärkeslistan, klicka på  ikonen.

  Att hoppa till ett bokmärke
  Du kan hoppa till en av dina bokmärkta personer genom att klicka på  under Antavlevyn i nedre, vänstra hörnet. Detta tar fram Bokmärkeslistan och visar alla bokmärken du just nu har satt i din Familjefil. Markera önskat namn och klicka Gå till. Se Bokmärken för mer information.

  Snabbokmärken
  Nere i fönstret, under Familje- eller Antavlevyn och precis ovanför den nedersta hjälpraden, finns tre rutor för bokmärken numrerade med siffrorna 1, 2, och 3. Dessa kallas Snabbokmärken. De kan användas för att placera tre ofta använda bokmärken lätt åtkomliga och alltid synliga.


 • Att sätta snabbokmärken - Kontrollera att personen du vill sätta bokmärket på är markerad och högerklicka sedan inuti någon av de tre rutorna. Namnet visas i rutan.

 • Att hoppa till snabbokmärke - Klicka på önskat namn i rutan för snabbokmärke.
 • Att tömma ett snabbokmärke - Samtidigt som du håller nere Ctrl-tangenten, högerklicka i rutan du vill tömma. Namnet försvinner.

  Historielistan
  Legacy kommer ihåg upptill de senaste 200 personerna du har använt i programmet. För att visa Historielistan, klicka på  den lilla, blå upp- och nervända pilen i Verktygsraden.  Se Använda historielistan för mer information.
 • Bläddra genom märkta poster - När du har mer än en uppsättning märken för en viss märkesnivå, kan du klicka på höger resp. vänster pil på märkesnivåknappen nederst på skärmen, för att bläddra framåt och bakåt genom alla personer märkta på den aktuella nivån.

  Lägg till nya personer 
  Du kan lägga till föräldrar till personer i Antavlevyn. Om rutorna för en eller fler föräldrar till en person är tomma kan du högerklicka på den tomma rutan och välja Lägg till person från pop-up menyn. Då visas Informationsfönstret där du kan mata in alla fakta för den nya personen. 
  Du kan lägga till ett en ny person till vem som helst på Antavlevyn genom att högerklicka på önskad person och sedan välja Lägg till > son, Lägg till > dotter, Lägg till > Far, Lägg till > mor, Lägg till > bror  eller Lägg till > syster på pop-up menyn. Lägg till-fönstret visas där Du kan välja Lägg till NY person eller Länka till EXISTERANDE person.

  Märka poster
  Du kan märka personer och äktenskap av olika skäl. Till exempel, Du kanske vill märka några personer som ska inkluderas i en rapport, eller märka några som du just nu håller på att forska om, så att Du kan hitta dem snabbt, när du finner mer information. Det finns nio märken Du kan använda per person och per äktenskap (Standard Edition har bara tre märkesnivåer). Dessa refereras till som nio märkesnivåer. Detta låter dig använda olika märken för olika ändamål. Kanske du vill exportera alla nivå 3-märkta personer, skriva ut en anrapport om alla nivå 2-märkta personer och använda nivå 1-märket till namn du just nu arbetar med. (Se Märka poster för mer information.)
 • Att märka en person - Klicka på önskad märkesruta till höger om huvudpersonens namn. Det finns nio märkesnivåer tillgängliga i Deluxe Edition av Legacy och tre i Standard Edition. Bara tre visas samtidigt. Du kan välja vilka tre som visas genom att högerklicka på någon av märkesrutorna. (Se Avancerad märkning för mer information.) När en person märks, blir märkesrutan färgad, olika färger för varje nivå. När den är omärkt är den grå.

  Rotating Through Tagged Records
  When you have more than one tag set for a particular tag level, you can click the right and left arrows on the tag level button at the bottom of the screen, to rotate forward and backward through all the individuals tagged on the current level.
  To rotate through the tagged individuals or marriages:
  1. Make sure the correct level is set. You can choose the level by clicking the Tag button on the main screen below the Family/Pedigree View. When you click this button a menu is displayed with the three currently displayed tag levels. Click the level you want to rotate through.

  Användning av högerklickmenyer
  Legacy använder sig ofta av högerklickmenyer för att visa vad som kan göras vid olika tillfällen i programmet. Genom att klicka med höger musknapp på ett särskilt objekt, dyker en popuppmeny fram med alla alternativ tillgängliga för just detta objekt. Till exempel, om du högerklickar på huvudnamnet, kommer denna meny fram:  Du kan välja vilket som helst alternativ på menyn helt enkelt genom att föra markören till det och klicka på det. Detta är ett praktiskt och snabbt sätt att välja alternativ och kommandon. Fastän varje kommando i popuppmenyn är tillgängligt också på andra sätt, antingen från en knapp eller från verktygsraden, har pop-up menyn alla lämpliga kommandon, som används i en viss situation, samlade.

  Här är några alternativ om du högerklickar på bakgrunden:
 • Växla visning mellan 4/5 generationer - Antavlevyn kan visa antingen fyra eller fem generationer samtidigt. Högerklicka på bakgrunden i Antavlevyn och välj från menyn Växla visning mellan 4/5 generationer.
 • Visa Make/Barn och Syskonlista - Toggles on and off the Spouse/Children and Siblings lists. See Spouse and Children and Siblings section above.
 • Ändra färgschema - Ändrar visningsläget till Sätt färgschema. Du kan ändra färg för bakgrunden till Antavlevyn till vad du vill. För mer information om detta se Sätt färgschema
 • Ändra Familjefil - Med detta val kan du öppna en ny Familjefil.
 • Delad vy - Opens another view of the current family file and then asks if you want to open a different family file.Se Hur du visar ytterligare en familje-/antavlevy för mer information. 
 • Stäng denna Familjefil - Close the current family file. You can open a different file to work on.

  Open Another View
  Legacy allows you to have up to seven Family/Pedigree Views of a family file showing at the same time. These can either be tiled on the screen (all showing on the screen at once), or overlapped, letting you click the one you want to see fully displayed. You can also have up to two different family files open at the same time. This lets you compare and navigate through them separately. (See How to Display Another Family/Pedigree View <how_to_display_another_family_pedigree_view för mer information.)
  Changing the User Interface Colors
  You can change the colors of all of the screen items to anything you like. To get into color-change mode, right-click on the background of the View and choose Change Color Scheme... from the menu. You can now starting clicking on the various items on the screen to change their color or pattern. See Setting a Color Scheme <select_a_color_scheme.htm> for complete information on how to do this.
  Quick Bookmarks
  At the bottom of the main window, below the Pedigree View and just above the bottom status bar, are three bookmark boxes labeled with a small 1, 2, and 3. These are called Quick Bookmarks. These can be used to set three frequently used bookmarks that are always visible. See Bookmarks <bookmarks.htm> for complete information on how to set, use, and clear Quick Bookmarks.

  Att bläddra genom märkta personer  eller äktenskap - Kontrollera att den korrekta nivån är satt. Du kan välja nivå genom att klicka på Märk-knappen på huvudskärmen under Familje-/Antavlevyn. När du klickar på denna knapp visas en meny, med tre just nu visade märkesnivåer. Klicka på den nivå du vill bläddra igenom.
  Ändrat datum
  Legacy håller ordning på när en person lades till i Familjefilen och när en persons information har ändrats. Datum för senast utförda ändring för den aktuella personen visas i nedre högra hörnet av Legacyskärmen. För att se alla detaljer, klicka på detta datum. Senast ändrad visar datum och tidpunkt för senaste ändring, liksom datum och tidpunkt för när posten ursprungligen lades till. Se Ändrad datum och klockslag för mer information.
   
  9-1048 : 60815 RK