Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Sammanslå - Poster

Fönstret Sammanslå två personer visas efter det du gjort menyval Verktyg->Sammanslå->Sök Dubbletter i verktygsfältet.

Innan detta fönster kan användas erbjuds du välja att säkerhetskopiera din Familjefil. Detta rekommenderas eftersom en del personer vars information oåterkalleligen tas bort vid sammanslagningen om du gör ett misstag.

För att vara säker på att du förstår hur sammanslagning fungerar se Sammanslagning för en förklaring på hur sammanslagning fungerar

Om du vill se en bra guide på hur du skall gå tillväga när du gör sammanslagning av två familjefiler se Sammanslagning av Familjefiler

Manuell sammanslagning
När du kommit till fönstret Sammanslå två personer genom att klicka på Sammanslå visas aktuell person automatiskt på vänster sida i fönstret och du måste nu välja den andra personen genom att klicka på Välj Högra och därefter välja ett namn från Namnlistan som då visas.

Automatisk sökning av Dubbletter
Om du har kommit hit via Verktyg-> Sammanslå->Sök Dubbletter i verktygsfältet har Legacy redan sökt igenom Familjefilen och skapat en lista över möjliga Dubbletter. Det första tänkbara paret visas i fönstret. Se Alternativ för sammanslagning för mer information.

Vad visas i sammanslagningsfönstret?
Fönstret Sammanslå två personer visar två personer sida vid sida som kan vara Dubbletter. Det finns nio flikar överst med olika delar av information om personerna. Fliken Allmän visas automatiskt.

Under flikarna finns flera knappar och en kryssruta:
 • Redigera vänstra - Visar information om vänstra personen som kan redigeras.
 • Välj Vänstra - Om du gjort ett manuellt val kan du ändra person i vänstra delen. (Denna knapp visas inte om du gör en automatisk sökning av Dubbletter.) 
 • Byt vänstra/högra -  Byter plats på de två personerna. Vänstra personen är den som alltid blir kvar.
 • Välj Högra - Om du gjort manuellt val kan du ändra person i högra delen.
 • Redigera högra - Visar information om högra personen som kan redigeras.
 • Sammanslå högra personen med vänstra personen - Utför sammanslagningen. Informationen som tillhör den högra personen kopieras till den vänstra. Relationer kopieras också och sedan tas den högra personen bort från Familjefilen. du ska bara trycka på denna knapp när du är säker på att du vill slå samman de två personerna. Om du är det minsta tveksam om att det är samma person så forska vidare innan du gör en sammanslagning.
 • Hoppa till nästa -   Hoppar över detta par och går till nästa par som kan vara Dubbletter. (Denna knapp visas bara om du gör en automatisk sammanslagning)
 • Tillbaka -  Återvänder till föregående överhoppade par. Successivt klickande för dig tillbaka genom alla överhoppade par. (Denna knapp visas bara om du gör en automatisk sammanslagning).
 • Inte Dubbletter - Detta är en genväg till funktionen Märk paret som 'Icke-Dubbletter' som återfinns under Alternativ knappen.   Alt-X är en snabbtangent till denna funktion (bara i Deluxe Edition).  

  Alternativ

 • Skriv Ut - Du kan skriva ut en Familje- eller Personrapport för paret. Detta kan underlätta om du anser att det är samma person  (Se Sammanslagningsrapport för mer information.)
 • Märk vänstra/högra/båda - Märker post(-erna) för snabb åtkomst för t.ex. vidare forskning
 • Märk paret som 'Inte-Dubbletter' -  Det finns alltid några par som ser ut att vara Dubbletter och som alltid föreslås för hopslagning. du vet att det är olika personer och då kan du märka dem så de inte visas vid framtida sammanslagningar. Du kan radera par från Inte Dubblett listan närhelst du vill det. Alt -X är en snabbtangent till denna funktionen (bara Deluxe Edition.)
 • Visa 'Inte-Dubblett listan… - Visar listan över par som för närvarande är märkta som Inte-Dubbletter  (Se Listan över inte-Dubbletter för mer information. Bara i Deluxe Edition.)
 • Zooma - Låter dig ändra storlek på tecknen i fönstret.
 • Stäng - Avbryter sammanslagningen och återvänder till Familje/Antavlevyn. Platsen du avbröt på sparas så du kan fortsätta sammanslagningen senare. Kom i håg att hela processen måste genomföras för att det inte ska bli fel i databasen.

  Hjälp - Visar denna hjälpsida. 

  AutoSammanslå - När informationen på båda personerna är helt lika kan Legacy fråga om du vill använda AutoSammanslagning i fortsättningen.

  Nedan följer en beskrivning av innehållet under varje flik:

  Flik: Allmänt
  Denna flik visar namnen på de två personerna och när de är födda, döpta, döda och begravda. Den visar också förvald make/maka och föräldrar. Under informationen visas Fält som är olika. I denna del visas den information som avviker mellan personerna. Till höger om varje informationsdel finns en radioknapp. Du kan välja vilken informationl som skall behållas genom att klicka på berörd knapp. Om listan är längre än vad som kan visas så visas en scrollningslista till höger som kan användas för att visa ytterligare information.

  Behålla information - När du slår samman personer vill du ofta spara information från den personen du kommer att radera. Du kan välja följande:
 • Namn - Du kan antingen skapa en rad i Alternativa namn listan eller kopiera till Allmänna notiser.
 • Född, döpt, död och begravd - Du kan skapa en Händelse med datum och ort eller kan du kopiera information till Allmänna notiser.

  Att kopiera en del information:
  1. Klicka på den lilla svarta knappen till vänster om informationen i fönstret Fält som är olika. Bara rader som kan kopieras har en knapp.

  2. Välj destination för informationen. Bara tillåtna mål visas i popup menyn. Information som inte markeras att spara kopieras till målfältet.

  Flik: Familj
  Denna flik visar alla släktskap inklusive föräldrar, syskon, make/maka och barn. Detta hjälper till vid beslut om två personer är Dubbletter eller inte. Födelse, dop, död och begravningsinformation visas för markerad person.

  Om aktuell rad är ett äktenskap med två namn visas två knappar under listan så att Du kan välja vilken persons information som skall visas. Du kan också visa och redigera äktenskapet, fadern och moderns information genom att klicka på Redigera äktenskap, Far eller Mor.

  Om aktuell rad har syskon kan du klicka på ett av syskonen och redigera information om syskonen genom att klicka Syskonlista eller Syskon.

  Om aktuell person är ett barn kan du visa syskonlistan och redigera barnet genom att klicka Syskonlista eller Syskon resp Redigera huvudperson.

  Flik: Händelser
  Denna flik visar alla händelser för varje person. När du markerar en händelse visas detaljer under listan. Använd knapparna nedanför för att:
 • Redigera vänstra - Redigerar vänstra markerade händelsen.
 • Radera vänstra -  Radera vänstra markerade händelsen.
 • Radera alla vänstra - Tar bort alla händelser i vänstra delen.
 • Kopiera - Kopierar det markerade händelsen från högra till vänstra delen.
 • Kopiera alla -  Kopierar alla händelser från högra till vänstra delen
 • Redigera högra:  Redigerar markerad händelse i högra delen.

  Källreferenser - Du kan visa, lägga till, redigera och radera källor till händelser på vänstra och högra sidan genom att klicka på Källreferenser.

  Flik: Bilder
  Denna flik visar bilder som  är kopplade till varje person med rubrik, datum och beskrivning. Om en ljudfil är kopplad till en bild visas den också. Använd knapparna nedanför för att:
 • Redigera vänstra -  Redigera markerad bild i vänstra delen.
 • Radera vänstra -  Tar bort markerad bild i vänstra delen.

  Radera alla vänstra -  Tar bort alla bilder i vänstra delen.

 • Kopiera -  Kopierar markerad bild i högra delen till vänstra delen.
 • Kopiera alla -  Kopiera alla bilder i högra delen till vänstra delen.
 • Redigera högra -  Redigerar markerad bild i högra delen.

  Flik: Notiser / Forskning / Medicinsk
  Dessa flikar visar olika notiser kopplade till personerna. Med knapparna längst ner kan du:
 • Radera vänstra - Tömmer noteringen på innehållet.
 • Ersätt - Kopierar texten i högra delen till vänstra delen och ersätter innehållet.
 • Bifoga - Kopierar innehållet i högra delen och lägger till det i vänstra delen.

  Flik Medicinska fliken visar också fältet Dödsorsak.  Det finns en knapp Kopiera som låter dig kopiera innehållet i den högra delen till den vänstra och därvid ersätta allt befintligt innehåll i den vänstra delen.

  Du kan redigera innehållet i notiser genom att klicka på Notiser och redigera vänstra eller högra sidan.

  Flik: Adr
  Fliken Adress visar adresser för varje person. Med knapparna längst ner kan du:
 • Redigera adress - Öppnar adressen för redigering
 • Radera vänstra - Tar bort alla adresser och tel.nr. i vänstra delen.
 • Kopiera Adr - Kopierar alla adresser och tel.nr. från högra delen till vänstra och ersätter innehållet i vänstra delen.

  Mellan varje rad finns det en kopieraknapp(<<)  som kan användas till att kopiera innehållet från högra delen till vänstra och ersätta befintligt innehåll.

  Flik: SDH
  Denna fliken visar SDH förordningsdatum och tempelfält för varje person. Använd knapparna längst ner för att:
 • Redigera vänstra - Redigera SDH förordningsfälten i vänstra delen.
 • Radera vänstra - Tömmer all markerad information i vänstra delen.
 • Kopiera alla - Kopierar all förordningsinformation från högra delen till vänstra och ersätter befintlig information.
 • Redigera högra - Redigerar SDH förordningsfälten i högra delen.

  Asterisk-symbol
  Om fliken föregås av en asterisk(*)  betyder det att information tidigare har blivit införd.  


  9-1244 : 30910 RK