Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Baslista. Att göra - Kategorilista

    Baslistan når du genom att klicka på nedpilen vid något kategorifält eller genom att göra menyval Visa->Baslistor-/Att Göra - kategorilista.

Baslista Att göra - Kategorilista innehåller alla kategorier som används i den aktuella Familjefilen. Legacy registrerar endast en kopia av varje Att göra - kategori och använder denna när typ av kategori skrivs in i listan. Detta sparar mycket diskutrymme genom att dubbletter elimineras.Välja en kategori från listan
För att välja en särskild kategori, markera kategorin och klicka på Välj alternativt Dubbelklickar du på namnet.

Lägg till nya kategorier
När baslistan Att göra - Kategori visas, kan du lägga till nya kategorier genom att klicka på Lägg till. Då visas en dialogruta i vilken du kan skriva in det nya namnet, vilket sedan läggs till i listan.

När du matar in en kategori i ett Att göra kategorifält, kontrollerar Legacy om namnet redan finns i baslistan. Om det inte finns läggs det till i listan. Beroende på inställningen i Alternativ blir du eller blir du inte tillfrågad om bekräftelse. (Se  Anpassa alternativ för mer information.) 

Redigera kategorier
Du kan ändra stavningen av alla kategorier i baslistan genom att välja berörd kategori och klicka på Redigera. Kom emellertid ihåg att ändrar du en kategoris namn i baslistan så påverkas alla referenser till denna.

Andra alternativ
När du klickar på Alternativ visas en rullgardinsmeny i vilken Du kan välja att göra följande:
 • Radera en kategori - Om en kategori i baslistan inte används, kan du radera den från listan genom att markera den och klicka på Radera. Legacy bekräftar att kategorins namn inte används och tar bort den från listan. Om kategorin används av i en eller flera Att göra-poster, kan den inte tas bort. I detta fall erbjuder Legacy sig att visa en lista över alla poster som för närvarand använder namnet.
 • Märk och Radera märke - Du kan märka (och avmarkera) kategorierna som finns i listan. Detta kan göras en för en eller alla på en gång.
 • Kombinera Dubbletter - Vid korrigering av felstavade kategorinamn kan du finna att du får dubbletter i baslistan. För att radera dessa dubbletter och rensa listan klicka på Kombinera. Legacy går då igenom listan, kombinerar dubbletterna och ändrar kopplingarna.
 • Radera oanvända - För att radera oanvända kategorinamn från baslistan klickar du på Radera. Legacy kontrollerar varje namn för att se om det används. Om det inte används så tas det bort från listan.
 • Importera - Du kan importera en lista med kategorinamn från andra Familjefiler genom att klicka på Importera. Legacy frågar efter namnet på den Familjefil du vill importera från och läser in denna fils baslista.
 • Skriv ut - Du kan skriva ut innehållet genom att klicka på Skriv ut... Listan visas i Förhandsgranska fönstret där du kan se den och skriva ut den.
 • Utskriftsformat - Du kan ändra sidorientering, marginaler, typsnitt etc. innan du skriver ut en rapport.
 • Zooma - Du kan ändra storleken på det typsnitt som visas på skärmen.
 • Hoppa med redigeringssortering - När du redigerar en rad så sorteras den omedelbart in på ny plats i baslistan. Du kan då flyttas långt från aktuell position i listan. Du kan välja att flytta aktuell position till den nya platsen eller stanna kvar på samma plats. Om du markerar Hoppa vid redigering flyttas du till aktuell position men om du avmarkerar den så behåller du platsen i listan. 
 • Bokmärken - Om du jobbar dig igenom listan kan du sätta ett bokmärke var du är om du avbryter arbetet genom att klicka Sätt bokmärke. Klicka på Gå till bokmärke för att gå till senast satta bokmärke.

  Visa lista…
  Du kan visa en lista som innehåller alla personer som använder en markerad kategori genom att klicka Visa lista… Personerna som visas i listan kan sedan märkas om så önskas.

  Kombinera dubbletter
  Om du finner två eller flera poster i listan som uppenbarligen skall vara samma kan du kombinera dem till en på följande sätt:

  1. Välj den av raderna som du vill behålla.

  2. Markera alla andra i gruppen . Om de ligger i en följd markerar du den första och håller sedan nere Skift- tangenten och markerar den sista. Om raderna är utspridda markerar du den första och håller sedan nere Ctrl- tangenten och klickar på berörda rader. Efterhand som du klickar på en rad som markeras denna.

  3. Klicka på knappen längst ner Kombinera den markerade kategorin rader med en annan i listan. Knapptexten ändras nu till Markera mål och klicka sedan på knappen.

  4. Markera målraden genom att klicka på den.

  5. Klicka på den stora knappen igen. Alla rader slås ihop till en och alla poster i Familjefilen pekar på en enda rad (och sparar dig troligtvis timmar av redigering).

  9-0049 : 70305 RK