Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Baslista - Orter

Ortlistan kan nås genom att klicka på bredvid fältet med ortens namn, eller genom att välja Visa->Baslistor->Orter i verktygsfältet.

Ortlistan innehåller alla ortnamn som används i den aktuella Familjefilen. Legacy lagrar endast en upplaga av varje ort och hänvisar till den när du skriver in en ort i listan. Detta sparar en hel del diskutrymme genom att eliminera Dubbletter.

Till höger om orterna finner du en box med texten Pers. med anknytningtill orten.  Boxen visar de personer som är kopplade till den markerade orten.

Välj en ort från listan
För att välja en särskild ort, markera orten och Dubbelklicka på den. Du kan också välj en ort genom att markera den och därefter klicka på Välj.

Lägg till nya orter
När du matar i en ny ort i ett ortfält, kontrollerar Legacy om orten redan finns i Ortlistan. Om den inte finns kompletteras listan. Beroende på inställningen i Alternativ, blir du eller blir du inte tillfrågad om bekräftelse. (Se Anpassa alternativ för mer information.) När Ortlistan visas kan du lägga till nya orter genom att klicka på Lägg Till. Då visas ett formulär där Du kan skriva in namnet för nya orter, eventuella förkortningar, notiser och latitud och longitudkoordinater, vilka sedan läggs till i listan. (Se Lägga till och redigera orter för mer information.)

Ändra orter
Du kan ändra stavningen på alla orter i Ortlistan genom att välja Redigera i Ortlistan, ändra stavningen och sedan klicka på Spara. Kom emellertid ihåg att alla referenser till orten ändras om du ändrar i Ortlistan. (Se Lägga till och redigera orter för mer information.)

Märkning av orter
Du kan märka orter och sedan filtrera ut dem till en mindre omfattande Ortrapport. Se Ortrapport för mer information. För att märka en ort markerar du rutan Märke strax till höger om ortfältet.

Bekräfta orter (Endast i Deluxe Edition)
Då och då kommer du att behöva att rensa i din Ortlista. I detta ingår att slå samman orter som egentligen är desamma, radera orter som inte längre används och liknande åtgärder. Ibland träffar du på olika orter som inte verkar stämma. Till exempel, New Barbadoes, Essex, New Jersey och New Barbadoes, Bergen, New Jersey. Vilket är rätt? 

Efter lite forskning finner du att båda är korrekta. Nya Barbadoes låg i Essex County från 1693 till 1710 och överfördes sedan till Bergen County (och blev sedan staden Hackensack). du vill behålla dem båda, men på något sätt behöver du ett sätt att markera dem som samma ort fast med olika namn. Det är här kolumnen Bekräftad kommer in. För att markera dem som bekräftade och på detta sätt visa att de är "riktiga" markerar du rutan för berörd ort. Du kan också skriva in en kommentar i fältet Notiser (som du når i fönstret Lägg till/redigera ort som öppnas med Redigera) där du beskriver detta. Rutan Bekräftad lägst nere till höger i detta fönster skall också vara markerad i detta läge.

Vad som kan finnas i kolumn L
Allt eftersom orterna gås igenom och koordinater hittas, visas i kolumn L för berörd ort: 

tom ruta - Ingen latidut/longitud har lagts till för aktuell ort
L - Latitud/Longitud har lagts till av använderen eller har hittats i GEO-databasen
- (ett minustecken) - Användaren klickade på knappen och valde Geo-koda inte aktuell ort igen med Bing Maps.

Notiser
Om du har lagt till en notis till en viss ort (genom att använda Lägg till orter visas ett X i N kolumnen.


Observera, att Ortlistan med dess alla funktioner är bara tillgänglig om du har Internet Explorer som standard webbläsare!

Alternativ
Klicka på Alternativ och en pop-up meny visas där du kan välja bland följande alternativ:
 • Radera en ort - Om ett namn på en ort i baslistan inte används kan du radera det från listan genom att markera det och välja Radera. Legacy bekräftar att ortnamnet inte används och tar bort det från listan. Om en eller flera poster refererar till ortnamnet kan det inte tas bort. Om du så önskar kan Legacy visa  en lista på de poster som för tillfället använder ortnamnet.
 • Märk och tag bort märkning - Du kan välja mellan att märka Alla Poster i Ortlistan eller bara Märkta poster (Du kan märka mer än en ort i listan genom att hålla ner Ctrl medan du klickar på orterna.). 
 • Kombinera Dubbletter -Vid korrigering av felstavade ortnamn kan du finna ett antal Dubbletter i Ortlistan. För att radera dessa Dubbletter och rensa listan välj alternativ Kombinera Dubbletter. Legacy går sedan igenom listan, slår samman dubbletterna och ändrar kopplingarna.
 • Radera oanvända orter - För att radera oanvända orter från Ortlistan, välj Radera oanvända. Legacy kontrollerar varje ortnamn för att se om det används. Om inte tas det bort från listan. du kommer dock att få en förteckning över alla orter som tagits bort. Listan hittar du i katalogen där Legacy startas. Filen är ett textdokument och heter "Rensade". Du kan skriva ut filen om du så önskar.
 • Importera en ortlista - Du kan importera en lista med orter från en annan Familjefil genom att välja alternativet Importera. Legacy frågar efter namnet på den familjefil du vill importera (kryssa i Ortlistan för ev. Bara märkta eller så importerar du standardval) och hämtar sedan in listan. (Om du får Dubbletter av orter kan du slå samman dem. Se Slå samman orter nedan)
 • Skriva ut lista, rappport eller Bing Maps karta - Du kan skriva ut innehållet i listan i två olika format genom att välja Skriv ut... 

  Väljer du Ortlista från menyn skrivs det ut en enkel rapport som listar alla orter i alfabetisk ordning. Om du kört Geo-kodning får du dessutom koordinaterna på köpet). 

  Väljer du Ortrapport öppnas fönstret Ortrapport där Du kan skriva ut en rapport som visar vilka personer som har koppling till resp ort och var orten används. Väljer du Bing Maps Map skrivs en karta för den aktuella orten ut.(Se Ortrapport och Kartlägg -Mina orter för mer information.)
   
 • Alternativ för icke-orter - Om du har med namn i din lista som inte är orter, men som ändå innehåller värdefull information du skulle vilja behålla, kan du flytta dessa till notisfältet för de personer eller äktenskap, som de tillhör. (Se Radera platser från ortlistan för mer information.) När du flyttat informationen, hittas den genom att plustecknet till höger om orten i fönstret för personinformation är aktiverad (se nedan):


 • Hoppa med redigeringssortering - När du ändra ett ortnamn flyttas det omedelbart till sin nya plats i Ortlistan. Ibland flyttas den ändrade orten långt från sin nuvarande position. Du kan välja att få den nuvarande positionen flyttad till nya platsen i listan eller att stanna där du är och flytta till nästa ortnamn. Om det finns en bock bredvid alternativet Hoppa med redigeringssortering flyttas den nuvarande positionen till nästa ortnamn efter att det nyss ändrade ortnamnet redigerats. Om alternativet inte är ibockat i genvägsmenyn, flyttas den nuvarande positionen bara ner till nästa ort. Klickar du återigen på Hoppa med redigeringssortering bockas rutan av respektive på.
 • Utskriftsformat - Du kan ändra på sidorienteringen, pappersstorleken, marginaler och teckenstorlek mm innan du skriver ut en rapport.
 • Zooma - Du kan här ändra på ortlistans  typsnittsstorlek. Förhandsinställningen är automatisk.

  Bokmärke - Om du arbetar din väg ner genom Ortlista och rensar den genom att slå samman olika varianter för samma ortnamn, rättar stavfel etc., kan du sätta ett bokmärke så att du vet var du slutade när du återupptar arbetet nästa gång. Klicka Sätt bokmärke för att sätta ett bokmärke. Klicka Gå till bokmärke för att återvända till det tidigare satta bokmärket. Observera dock att bokmärke inget har att göra med kolumnen Märke.

  Förkorta/utvidga delar av ortnamn
  Legacy kan automatiskt utvidga och förkorta namn på stater, län och kommuner. (Se Minska/öka ortnamn för mer information.)

  Personer kopplade till viss ort
  Den högra listan i Ortlistan, visar den eller de personer som är kopplade till denna ort. När du markerar en person i listan visas vilken av personens händelse är sammankopplad med orten. Uppgiften visas under person- Redigerings-knappen, t.ex som Födelse, Död, Äktenskap, Begravning mm.

  Redigera en person i listan
  Du kan redigera en person i den högra listan genom att trycka på den högra knappen Redigera. du får då fram Personinformationsfönstret.

  Visa Lista…
  Du kan visa en lista som innehåller alla personer som använder en markerad ort genom att klicka Visa lista… Personerna, som visas i listan, kan sedan märkas om så önskas.

  Kombinera Dubbletter
  Om du finner två eller flera poster som är lika kan du slå samman dem till en. Så här gör du:

  1. Välj den av raderna du vill behålla.

  2. Markera alla andra. Om de ligger i en grupp markerar du den första och håller sedan nere Shift- tangenten och markerar den sista. Om raderna är utspridda markerar du den första och håller sedan nere Ctrl- tangenten och klickar på raderna. Du kan alternativt klicka på Alternativ->Märke->Markerade poster.

  3. Klicka på knappen längst ner Kombinera markerade rader med varandra i listan. Knapptexten ändras nu till Markera destination och klicka sedan denna knapp.

  4. Markera målraden genom att klicka på den.

  5. Klicka på den stora knappen igen. Alla rader slås ihop till en och alla markerade poster i Familjefilen pekar på en enda rad.

  Sortera listan
  Du kan visa Ortlistan sorterad på olika sätt för att finna Dubbletter genom att klicka på Sortera. Se  Sortera ortlistan för mer information.

  Slå samman ortnamn
  Ofta, genom att man matar in information på olika sätt och genom att importera poster från andra personer, händer det att man har flera varianter för samma ort, bara stavade något olika. Till exempel kan du råka ut för detta:

  Pompton Pl., Morris, NJ
  Pompton Plains, Morris, NJ
  Pompton Plains, Morris Co., NJ
  Pompton Plains, Morris, New Jersey
  Pompton Plains, Morris, New Jersey, USA

  Alla orterna ovan är uppenbarligen samma plats och bör föras samman till endast ett, "bra", ortnamn. Detta är mycket enkelt att-göra i Legacy.

   För att slå samman flera ortnamn gör du följande:

  1. Välj den av orterna som du vill behålla. Om namnet inte är formaterat precis det du vill ha det använd Ändra för att göra önskad ändring. Detta är nu ditt "valda" ortnamn.

  2. Markera alla andra orter i gruppen. Om orterna följer omedelbart på varandra kan du markera den översta orten och sedan hålla ner Shift- tangenten medan du klickar på den nedersta orten. Hela gruppen markeras då. Om orterna inte är i följd, markera först en och tryck sedan ner Ctrl- tangenten, alltmedan du klickar på varje ny ort som du vill ha med i gruppen. De tidigare markerade orterna finns kvar medan du klickar i de nya.

  3. Klicka på den Kombinera nederst i fönstret Kombinera den markerade orten med en annan i listan. Texten på knappen ändras nu Markera mål. Klicka därefter på knappen.

  4. Markera den "valda" ortraden genom att klicka på den.

  5. Klicka på den stora knappen längst ner igen. Alla "dåliga" orter slås sedan samman med den "valda" och alla poster i din familjefil som pekade på "dåliga" ortnamn pekar nu på "vald" … (vilket kan spara dig flera timmars ändringsjobb).

  Avstånds- och bäringskalkylator
  Om du har Deluxe Edition av Legacy har du tillgång till en Avstånds- och bäringskalkylator. Genom att använda denna kalkylator kan du räkna ut avståndet mellan två orter i din familjefil förutsatt att du har deras latitud och longitudkoordinater. 

  Beräkningen genomförs genom att markera de båda orterna enligt föregående stycke (Slå samman ortnamn punkt 2). Därefter klickar du på . du får förutom avstånd också reda på orternas inbördes bäring .(Se Avstånds- Bäringskalkylator för mer information.)
   
   Listalternativ
   Klicka på knappen Listalternativ för följande kommandon:
   
 • Skapa söklista eller lägg till existerande lista - Du kan skapa en lista, där t.ex.alla personer med koppling till samma ort finns uppräknade. Du kan dessutom lägga till personer till denna lista med koppling till en annan ort. När du skapat listan hittas den genom att gå in på Alternativ > Visa Lista. Listan hittas också när du stänger  Ortlistan varvid du får frågan: Vill du se resultatet av "Använd av" som du skapade?. du får därvid fram Söklistan som du ytterligare kan redigera med alternativa namn mm.mm
 • Skriv ut söklista - Du kan skriva ut en rapport som visar namnen på personerna kopplade till den aktuella orten. (Se Alternativ för rapportutskrift för vidare information).
 • Märk eller radera märken för alla i listan - Om du har uppgifter med personer märkta med ett visst nummer, kan du i Antavlevyn snabbt förflytta dig mellan dessa bara att klicka på antingen den vänstra eller högra pilknappen. Sen kan du redigera personuppgifterna och källhänvisningen.

  OBS. Om du på nedersta raden i menyn Antavla inte ser de blå Pers.märke pilarna har du inte aktiverat denna funktion i Alternativ > Anpassa > Allmän > Aktivera märken-alternativ.
 • Märk poster i listan:
   1. För att försäkra dig om att alla poster I Familjefilen är omärkta, välj alternativet Radera märken från alla i listan och välj det nivåmärkre som du önskar avlägsna.
   
  2. För att märka alla personer i Söklistan, välj listalternativ Markera alla i listan och välj det nummer (1 - 3) som önskas.
   
  När du nu återvänder till menyn Antavla, är det lätt att bläddra (Blå pilar nederst i rutan) mellan de märkta personerna och göra behövliga ändringar. Se Märk Poster för ytterligare information.

  Lägg till en bild till en ort
  Klicka på Lägg till Multimedia för att lägga till bilder, ljud och videoklipp för den aktiva orten.
   
  Radera en ort
  Det är svårt att radera en ort som används för en person/ett äktenskap från Ortlistan. Om du anser att orten skall tas bort måste referenserna till denna ort i så fall flyttas.

  9-1177 : 31021 RK