Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Legacy - Funktionsöversikt

Väggbilder, Intervjurapporter

01 Väggbilder
02 Intervjurapporter
03 Mallar för källor
04 Kartlägg mina platser
05 Kartlägg min familj
06 Startguide
07 Relationskalkylator
08 Anpassade barnkolumner
09 Kraftfulla sökfunktioner
10 Standardiseringstips,

11 Redigera poster från listan "Används av"
12 Koppla dokument till personer och äktenskap,
13 Välkomsttips
14 Möjliga problem
15 Säkerhetskopiering
16 Verktygsikoner
17 Forskningsguide
18 Publikationscentrum
19 Formulärcentral
20 Legacy Start

21 Tidslinjer
22 Möjliga problem - Listformat
23 Global US County verifikation
24 DNA
25 Prefix för orter vid skapande av meningar
26 Källor
27 Bokrapporter
28 Notisfält
29 Möjliga problem
30 Soundexkod,

31 , 32,
33, 34,
35, 36,
37, 38,
39, 40,


41 , 32,
43, 34,
45, 36,
47, 38,
49, 50,

To check out the QuickTip video on Getting Started in Legacy, Research Log, and SourceWriter, click here.

01. Väggbilder 
Väggbilder berättar en historia som kan ses med ett ögonkast. De innehåller en grafisk presentation av Din familj som kan sträcka sig framåt eller bakåt i många generationer. Stora bilder är ofta en samlingsplats för samtal som binder Din familj samman. De blir minnesbilder av stor betydelse för efterkommande släktingar. Så gör slag i saken  - skriv ut några väggbilder!

02. Intervjurapporter
Intervjurapporter innehåller mer än 1200 frågor i 13 olika kategorier som du kan använda när du intervjuar släktingar. Dom är bra att ha för att att väcka minnet hos den du intervjuar och få fram mer djupgående svar.

03. Mallar för Källor
Version 7 av Legacy innehåller introduktion av  SourceWriterSourceWriter är ett malllbaserat källregistreringssystem som gör det lätt för dig att välja rätt inmatningsbild och skriva in allt nödvändinga infromationsbitar för att rätt citera källinformation bland alla det tusen format som finns för dem. Källinformationen som du skriver in är exakt och precist formatterad för att passa in i den genealogiska industristandarden för källcitat när du skriver ut fot- och slutnoter och bibliografier. Flera citat för en händelse kan sammanslås till ett och du unviker på detta sätt en lång sträng av upphöjda nummer i själva rapporttesten. 

I tidigare versioner av Legacy, före version 7, var metoderna för att ange källcitat rudimentära och rakt på sak men programmet gav inte den experthjälp som erfordrades för att automatiskt skapa riktiga källcitat. I version 7 kan du använda antingen den gamla metoden (Basic System) eller den nya metoden (Source Writer).

04. Kartlägg mina platser
Baslista Orter har fått nytt utseende. Om du är uppkopplad mot Internet så visar Legacy den valda orten på kartan under ortlistan. När en ort är markerad så visas automatiskt alla personer som är kopplade till orten. Dessa personer kan nu bli redigerade direkt från bilden genom att klicka på Redigera. (Om du kommer till baslistan direkt från Personinformationsfönstret så kan du inte redigera någon person i llistan.)

05. Kartlägg min familj
Med Legacy Kartor kan du se en totalvy över en familjs territoriella utsträckning över hela jorden om detta är nödvändigt. Du kan också zooma in bilden till gatunivå varsomhelst  i hela världen. När alla orter där en familj levde och arbetade samlas på en karta kan du lätt se hela det område inom vilket familjen tillbringade sina liv. Du kan visualisera hur familjemedlemmarna flyttade från plats till plats allt eftersom de blev äldre alt om de stannade på en och samma plats under hela sin livstid. Nya forskningsmöjligheter öppnar sig när du ser de omgivande städerna, trakterna och länderna.

06. Startguide
Den nya startguiden finns tillgänglig när du startar Legacy9.0 för första gången och när du påbörjar en ny Familjefil med menyval Arkiv->Ny Familjefil. Du kan också använda guiden när du importerar filern med menyval Arkiv->Importera från->Använd Import Guide…  Guiden lotsar dig genom processen på ett lättfattligt sätt.

07. Relationskalkylator
Du kan nu se hur två personer är besläktade med varandra inte bara genom direkta blodsband utan även genom äktenskap. En person kanske är "morfars morfar till Din 2a morfars kusin". Du kan ange hur många av dessa  icke blodsbandsrelaterade släktskap som du vill se.

08. Anpassade barnkolumner
Ett nytt val har lagts till. Programmet väljer utökar eller minskar antalet kolumner i barnlistan så att de anpassas till antalet barn hos aktuellt par. Du behöver inte längre gissa hur mång kolumner som optimalt behövs. Legacy gör det för dig.  

09. Kraftfulla sökfunktioner
Många nya sökfunktioner har lagts till vilka gör det lättare för dig att finna saknad information i din familjefil. Du kan nu söka efter information om personer såsom  saknadde delar i namn, födelse- eller dödsinformation, äktenskapsinformation och mycket mer. Du kan också söka efter saknade källcitat när du dokumenterar dina familjefiler.

10. Standardiseringstips
Vi har lagt till många standardiseringstiips som visas om något diskutabelt har skrivits in i en persons Personinformationsfönster. Dessa har också lagts till i rapporten Möjliga Problem, se Verktyg->Möjliga problem->Normalisering.

11. Redigera poster från listan "Används av"
Alla baslistor i Legacy har som ett alternativ att visa alla personer som använder sig av poster i listan. Du kan nu redigera dessa personer direkt från listan istället för att som innan behöva lämna listan och redigera dem separat.

12. Koppla dokument till personer och äktenskap
Förutom att kunna lägga till bilder, ljud och video till personer, händelser och källor kan du nu även lägga till andra sorters dokument.

13. Välkomsttips
Detta lilla fönster hälsar dig välkommen till Legacy när du startar programmet och som ger dig hjälpfulla tips och tricks har blivit bättre i version 8. Det har nu försetts med en knapp Visa mig hur.. som öppnar en komplett förklaring av tipset - hur du kommer dit där du kan använda det etc.

14. Möjliga problem
Standardization and LDS event verification checks are now included. See Tools > Potential Problems > Standardization and LDS tabs.

15. Säkerhetskopiering
Legacy kan nu säkerhetskopiera din familjefil och dina multimedia filer på samma gång vilket gör det lättare för dig att flytta över allt till en annan dator.

16. Verktygsikoner
Nya Hem och Lägg till ikoner har lagts till i verktygsraden. Ikoner har också lagts till för att kunna nå de nya väggbilds- och kartfunktionerna.

17. Forskningsguide 
Legacy's Forskningsguide hjälper dig att lokalisera poster som kan innehålla data om dina släktingar. Den gör det i fyra steg:
1.  Legacy låter dig se en släktings livslinje för att övertyga dig om att du redan har dokumenterat allt som du vet om din släkting.  
2.  Legacy föreslår tänkbara sökkällor för att hjälpa dig att finna ut om forskning redan pågår av andra släktforkare.
3. När du har gjort Dina val visar Legacy en lista med förslag på åtgärder Du kan göra för att uppnå Dina mål. 
4. Slutligen organiserar Legacy källorna i en Att-Göra lista. 

18. Publikationscentrum
Detta nya alternativ låter dig välja en eller flera rapporter och kombinera dem till en sammanslagen bokrapport. All information från de olika rapporterna indexeras och sätts samman och en Innehållsförteckning skapas samtidigt. Du kan också lägga till Rubrik, Förord, Tillägnan, Kopieringsskyddsinformation (Copu Rights), Förord och förkortningssida i början på varje bok.

19. Formulärcentral 
Rapporter->Alla Rapporter->Formulärcentralen eller Rapportknapp->Böcker och annat->Formulärcentralen.  
Nya rapporter kommer kontinuerligt att läggas till. De nya formulären kommer troligtvis att vara tillgängliga on-line i varierande paket  för dem som önskar ladda hem dem.

20. Legacy Start
Den nya fliken Legacy Start i huvudbilden ger dig viktig information om Din familjefil och ger dig också en global syn på den genealogiska världen. Fliken inkluderar Legacy News, att-göra påminnelser, födelse och jubileumspåminelser, allmänna påminnelser, statistik om Din familjefil, uppdateringslänkar för Legacy, teknisk support länkar och mycket mera. Den inbyggda webbläsaren låter dig se inbyggd internet information utan att behöva lämna Legacy..

21. Tidslinjer
Detta alternativ låter dig välja tidslinjefiler innhållande händelser från utvalda platser och lägga dem till Kronologirapporter som bagrundsinformation om vad som hände en viss person under dennes levnad. Tidslinjefiler kan skapas och redigeras av dig själv.

Möjliga problem - listformat
Alla problem som hittas presenteras i en tabell som uppdateras från session till session (tills denna tabell är ombyggd av dig). I listan kan du välja att redigera beörda personer och rätta till eller utesluta problemet från senare kontroller.

Global US County Verifikation
Denna nya egenskap kontrollerar hela Din familjefil för att verifiera att de US counties som du har använt existerade under de tidsperioder du använder dem för.

DNA
Legacy låter dig nu registera DNA markeringstester från flera olika företag.

Prefix för orter vid skapande av meningar
I fönstret Lägg till/Redigera Orter (nås från baslista Orter) finns det ett fält för den preposition som skall användas. Denna är som standard satt till "i" men kan valfritt ändras till någgon annan preposition t.ex. till nära, vid, på, omkring, utanför, nordväst om etc. Dessa prepositioner används när rapportmeningar byggs upp.

Källor
Du kan nu koppla källcitat till
 •  Personen gifte sig aldrig (personuellt fönster)
 •  Detta par gifte sig aldrig.
 •  Detta par hade inga barn

  Bokrapporter
  Fullständig kontroll av avståndet mellan alla stycken i rapporterna. Det finns en knapp Anpassat radavstånd i rapport i vissa av rapporterna som när du klickar på den öppnar fönstret Radavstånd i rapport. 

  Ortindex kan nu skrivas ut med ett olikt antal kolumner än Namnindex.

  Notisfält
  Det finns en knapp, RADERA html, vilken låter dig radera inbäddade HTML koder som kan finnas i notiser eftersom de tagits med när man kopierat in uppgifter från t.ex. en webbsida.
  Det finns nu typsnittsknappar till vänster om notisfältet vilka der dig möjlighet att skriva ut text i fetstil, som understruken eller kursiv eller som upphöjd text. Ändringarna syns nu direkt i notisfältet i ställef för som tidigare som skrivarkoder.

  Möjliga problem
  Kontroll sker nu också av barnens sorteringsordning och om barnet fötts tidigare än 9 månader efter föräldrarnas giftermål.

  Soundexkod 
  Lookup from the Soundex Calculator (Tools > Soundex Calculator)  
  When a Soundex code has been generated, you can click the Search Name List button to create a list of all the surnames in your family file with the same Soundex code.

  RTF Inbäddade bilder
  When reports are generated to an RTF file, there is an option to embed the picture links in the file.  This then automatically displays the pictures in the report when the file is loaded into MS Word or other word processors.  The Standard edition only shows the picture paths in the document.  The option is set on the Other tab of the Options > Customize screen.

  Ortrapport
  Du kan nu inkludera information om födelse och dödsdatum för varje person i rapporten. Du kan också få personens ålder visad för alla händelse då orterna användes.

  Frågeformulär
  Utskrift kan ske på skärm/skrivare eller till en textfil.

  Anpassa
  Högerklicka på valfritt boxnamn för att återställa boxens standardvärden. Detta kan göras på boxarna under ett antal flikar som nås med menyval Alternativ->Anpassa.

  Filtering av händelsebeskrivningar
  Det finns ett nytt IF-THEN-ELSE kommando som kan användas för att bättre kunna filtrera urvalet av händelsebeskrivningar.

  Bilder
  Legacy har nu stöd för multipla TIF-filer. (Flera bilder)

  Allmänt
  Alla informationsfönster är helt oberoende av varandra och är även upplösningsoberoende. Gör du fönstret större eller mindre förändras kontroller och typsnitt automatiskt. Alla gjorda förändringar sparas mellan mellan de gånger du använder programmet. Alla tabeller kan zoomas in och ut.

  Dokumentation av källcitat
  Ett komplett system för källcitat ingår för att du skall kunna dokumentera Dina källor. 
 • Funktionern Källurklipp låter dig ange källor för varje information med bara ett klick.
 • Autokälla låter dig automatiskt ange en källa till alla importerade poster.

  SDH-stöd
  Fullständigt stöd för SDH ingår. Det inkluderar fält for alla SDH Förordningsinformation, SDH datum, Tempellista och SDH-förordningsrapport

  Flik: Legacy Start 
  Fliken Legacy Start i huvudfönstret innehåller viktig information om Din familjefil och ger dig också en global översikt i den genealogiska världen om du har tillgång till Internet.

  Flikarna: Familj/Ättlingar
  Upp till sju familjevyer/antavlevyer kan vara öppna samtidigt. Detta låter dig se olika delar av samma fil samtidigt.

  Du kan ha två olika familjefiler öppna samtidigt. Detta låter dig jämföra två filer sida vid sida och kopiera information från den ena till den andra.
  Högerklicka på något element och en pop-up meny som innehåller de för tillfället tillgängliga alternativen visas.

  Nio nivåer av personliga bokmärken och nio äktenskapliga bokmärken är tillgängliga för att märka olika ställen. (Det finns tre bokmärken tillgängliga i Standard Edition.) Dessa märken kan användas för rapporter och för att exportera.

  Från Familjevyn kan då nå följande pop-up listor:
  Make/maka lista
  Syskonlista
  Notiser (Allmänna, forskning och medicinska)
  Multimediaarkiv (personer och äktenskap)
  SDH Förordningsinformation
  Källhänvisning
  AKAs

  Flik: Antavlevyn
  Antavlevyn visar make/maka, barn och syskon för aktuell person.

  Nya personer kan läggas till i såväl Familjevyn som i Antavlevyn. Upp till 200 bokmärken kan sättas på personer vilket gör att man snabbt kan återvända till en viss person. En lista över bokmärken kan visas.

  Historielistan visar de 200 personer som senast visats. (Liknande funktion som för bokmärken med skillnad att  listan uppdateras automatiskt.)

  Pop-up informationsrutor är tillgängliga och kan visas för de flesta funktioner när man för musmarkören över funktionen ifråga. (Den kan stängas av under menyval Alternativ->Anpassa->Allmän)

  Flik: Kronologi 
  Kronologvyn visar aktuell person och alla händelser som hör ihop med den personen. Dessa inkluderar personens födelse, dop, död och begravning, hans eller hennes personliga händelser, äktenskap och äktenskapshändelser, barns födelse, föräldrar, och personuella och äktenskapsnotiser. Alla dessa händelser är ordnade i tidsordning under fliken så att Du kan se vad som hände denna person under hans eller hennes liv.

  Inmatning
 • Obegränsat antal  Alternativa namn och förnamn
 • Obegränsat antal Händelser
 • Address till varje person
  Titel som prefix och suffix

  Namnlistan
 • Listar alla personer i den aktuella Familjefilen med deras RIN, kön och märken.
 • Ytterligare åtta poster med information visas för markerad person. Dessa kan ändras när så önskast.
 • Personlig information för vilken person som helst i listan kan redigeras genom att klicka på flik 

  Redigera.
 • Funktionen Avancerad märkning låter dig  märka en person, deras närmaste familj, alla deras anor, alla deras ättlingar, var och en i den aktuella familjelinjen eller alla i Namnlistan.
 • Du kan söka efter vilken person som helst genom att skriva in hans namn i Sökrutan.
 • Du kan hoppa till första bokstaven i efternamnet genom att klicka på knappen med motsvarande bokstav.

  Äktenskapslistan
 • Listar alla äktenskapsposter i den aktuella Familjefilen, inklusive deras MRIN och märkesinställningar.
 • Du kan ändra makes eller makas information eller deras Äktenskapsinformation från listan.
 • Du kan söka efter make eller maka genom att skriva deras namn i Finn make eller maka-rutan.

  Sökningar
 • Du kan söka efter en viss person eller grupper med personer.
 • Du kan visa dem i Familjevyn/Antavlevyn eller skapa en tabell. 
 • Senare sökningar kan antingen ersätta eller läggas till redan befintliga söklistor.

  Du kan söka genom att använda följande metoder:
 • Fråga genom att visa exempel - Mata bara in den information du letar efter. Du kan under Sök hur specificera Exakt, Börja med eller Var som helst i fält.
 • Detaljerad sökning - Specificera exakt vad du letar efter och var. Många olika sökkriteria kan användas. Sökmetoderna inkluderar Lika med, Inte lika med, Innehåll, Börjar med, Låter som (vilken använder standard Soundexkoder) och Jokersökningar. Många villkor kan kombineras genom att använda OCH/ELLER.
 • Blandade sökningar - Det finns olika slags specialiserade sökningar tillgängliga:
 • Sök med användande av fokusgrupp - Kan inkludera personer, familjer, anor och ättlingar.
 • Den äldsta generationen i blodslinjen - Skapar en lista på alla personer som är längst bak i en rak anfäderslinje för den aktuella personen. Det kan vara en eller flera personer .
 • Den yngsta generationen i blodslinjen - Skapar en lista på alla personer som är längst fram i en rak anfäderslinje för den aktuella personen. Det kan vara en eller flera personer.
 • Direkta förfäder utan föräldrar - Denna lista inkluderar personer vid slutet av alla direkta analinjer för den aktuella personen.
 • Direkta ättlingar utan barn - Denna lista inkluderar alla personer  längst ner på alla direkta ättlingslinjer för den aktuella personen.

  Om hela Familjefilen:
 • Kopplade personer utan barn - Alla personer som är kopplade till någon annan, men som inte har några barn kopplade. Dessa finns längst ner i ättlingslinjen i familjefilen.
 • Kopplade personer utan föräldrar - Alla personer som är kopplade till någon annan men som inte har några föräldrar kopplade. Dessa finns överst på alla analinjer i Familjefilen.
 • Olänkade personer - Alla personer  i en familjefil som inte är kopplade till någon annan.
 • Poster med ett personmärke - Skapar en lista på alla  personer som har fått ett märke på något ställe.
 • Alla poster med ogiltigt datum - Skapar en lista på alla personer  som har fått ett eller fler datum som inte godkänns av programmet. Dessa är vanligen personer  som har importerats från någon utomstående källa.
 • Personer som är gifta - Alla poster som är länkade till en make/maka eller partner.
 • Personer som har en okänd make/maka - Alla personer som har ett äktenskapsbebvis och som inter har någon äkta hält länkad till sig.
 • Person med flera make/makaer - Alla personer i Familjefilen som har mer än en make/maka kopplad till sigw 
 • Person med flera föräldrar - Alla personer i Familjefilen som har mer än ett föräldrapar kopplat till sig. 

  Kalender
  Legacy innehåller en pop-up kalender som innehåller en kalender med månader och år och som sträcker sig från 1700 till 2099. 

  Den innehåller också en  Datumkalkylator som kan användas för att räkna ut födelse- och dödsdatum likaväl som ålder.

  Hjälp
  Ett fullständigt kontext sensitivt system som läser in i vilket fönster du befinner dig i.

  Systemet är alltid tillgängligt och du har tillgång till det  genom att trycka på F1 eller genom att klicka på Hjälp.   

  Bilder, Ljud och Video
 • Många bilder,ljud, och videoklipp kan bli kopplas till en person eller ett äktenskap. 
 • En ljudfil kan bli länkas till varje bild. 
 • Bilder kan förstoras mer än 2000%. 
 • Bilder kan konverteras från ett grafiskt format till ett annat, inklusive:
 • BMP, CALS, DCX, EPS, GEM IMG, GIF, HALO CUT, ICO, IFF, IOCA, JPEG, LASERVY, MACPAINT, MSP, PCX, PNG, PSG, PCD, PICT, XPM-X, RAST, TARGA, TIFF, WMF, WPG och XBM-X
 • Bilder kan roteras och vändas.
 • Bilder kan konverteras till gråskala.
 • Bilder kan anpassas, beskäras, ändras med ljus, kontrast och skärpa.
 • Bilder kan skrivas ut i många rapporter lika väl som i ett fotoalbum.
 • Bilder och ljud kan visas i ett bildspel.
 • Bilder kan innehålla överskrifter, datum och beskrivningar.

  Rapporter:
  Varje rapport har många inställningsalternativ. Vanliga val som finns till alla rapporter är:
 • RIN Nummer
 • Dopdatum och ort
 • Notiser
 • SDH förordningsinformation
 • Skrivarinställningar, radavstånd och typstorlek.

  Följande rapporter ingår:

  Famijerapporter
 • Tomma rader kan tas bort.
 • Flera familjer kan skrivas ut samtidigt, inklusive märkta familjer och fokusgrupper i vilka anaträd, ättlingar, tidslinjer etc. kan ingå.
 • Bilder i olika storlekar kan ingå för make och maka, liksom överskrifter och beskrivningar.
 • Sidnumrering kan ställas in.
 • Index kan skapas

  Ättlingrapport
 • Specificera antalet generationer
 • Indrag mellan generationerna kan ställas in
 • Ramar kan sättas runt namn och de kan vara skugglagda
 • Identiska rader kan tas bort

  Anträd
 • Samma som i ättlingrapport

  Tidslinjerapport
 • Skriver ut anor eller ättlingar till vilken person som helst
 • Specificerar antalet generationer
 • Specificerar antalet år på varje sida
 • Specificerar  genomsnittlig livslängd för personer  som saknar födelse- eller dödsdatum

  Antavlor
 • Fyra, fem eller sex generationer per sida
 • Antavlor till valfritt antal generationer
 • Specificera startsida
 • Ramar kan sättas runt namn och de kan vara skugglagda
 • Ett index kan skapas
 • Identiska rader kan tas bort

  Anträd, farssidan
 • Bilder på personer kan inkluderas
 • Specificerar antalet generationer

  Individual Reports
 • Flera personer  kan skrivas ut samtidigt, inklusive märkta familjer och fokusgrupper, vilka kan omfatta både anor och ättlingar etc.
 • Bilder i olika storlekar kan ingå, med rubriker och beskrivningar.
 • Sidnumrering kan ställas in
 • Index kan skapas.

  Anbok
 • Identiska rader kan tas bort
 • Bilder i olika storlekar kan ingå, med rubriker och beskrivningar
 • Streck kan skrivas där namn, datum, plats saknas
 • Specificerar antalet generationer
 • Ta med en titelsida med bild och ytterligare layoutalternativ
 • Ta med innehållsförteckning i olika format
 • Index kan skapas i olika format
 • Texttyp och storlek för namn och attribut kan ställas in för varje avsnitt i resp. bok
 • Kan börja med en ny sida för varje generation
 • Alla indragningar för nya stycken går att ställa in 
 • Marginaler går att ställa in
 • Rubrikernas läge och radlängden går att ställa in
 • Tre format är tillgängliga för underrubriker till generationerna

  Ättlingbok
 • Samma som ättlingrapport

  Källhänvisningsrapport
 • Skriver ut en lista på alla personer och äktenskap som hänvisar till resp källa
 • Kan ha en delningslinje mellan källorna
 • Kan inkludera kommentarer till källorna

  Möjliga Problemrapport
 • Så snart ett rapporterat problem har kontrollerats och funnits giltigt kan posten markeras så att den Utesluts från framtida rapporter
 • Varningsparametrar kan bockas för.
 • Problemposter kan automatiskt märkas
 • Alla poster kan kontrolleras, alla poster ännu inte kontrollerade eller alla poster som inte är märkta för exkludering

  Efternamnsrapport
 • Skriver ut en lista med alla efternamn i Familjefilen eller alla efternamn i en tabell
 • Tar med efternamn, hur många gånger det använts och mellan vilka år

  Relationsrapport
 • Skriver ut en lista för varje person relaterad till en annan person.
 • Kan inkludera make/makaer för släktingar (t.ex. "Maka till 2:a kusin, borttagen två gånger")

  SDH Förordningsrapport
  Rappporten tar med:
 • Alla poster, med eller utan förordningsdatum eller orter
 • Endast poster med en eller flera saknade förordningsdatum
 • Endast poster med alla förordningsdatum ifyllda
 • Endast poster med en eller flera förordningsdatum ifyllda
 • Skugglagda rader för enklare läsning
 • Ta med vertikala linjer mellan kolumner och/eller horisontala linjer mellan rader
 • Uteslut levande personer 
 • Ta med omgivande släktingar (Föräldrar, make/maka och barn) för att lättare kunna identifiera dem
 • Ta med en bilaga med tempelnamn

  Åldersrapport
  Skriver ut en rapport som inkluderar datum, veckodag och ålder för födelse, dop, äktenskap, död och begravning för äkta makar.

  Namnlisterapport
 • Skriver ut en lista på alla namn i Familjefilen eller någon underavdelning
 • Innehållet i kolumnerna kan ändras

  Tomma rapporter och formulär

  Formulärcentralen 
  Formulärcentralen är det centrala arkivet för de många tomma formulär som finns tillängliga i Legacy. Dessa inkludera många folkräkningsformulär, relationsdiagram, forskningsformulär och mer därtill. När nya formulär läggs till kan du ladda ner dem från vår hemsida och de kommer då automatiskt att läggas till i Formulärcentralen.

  Frågeformulär
 • Skriver ut ett anpassat frågeformulär med de frågor du vill ha om din familj
 • Kan ange hur många barn man vill ha med

  Forskningslogg
  Skriver ut en logg som kan användas för att kontrollera skeendet i en viss familj, du håller på att forska om

  Legacy - Allmän kapacitet
  Legacy är ett 32 bitars program med support för långa filnamn. Detta innebär att du måste använda Windows 95 / Windows 98 / Windows 2000 / Windows Me / Windows NT/ Windows XP/ eller Windows Vista. Programmets kapacitet framgår nedan:
 • Personer och familjer Filstorlek upp till 2 billioner tecken (2 gigabyte).
 • Barn per äktenskap 60
 • Händelser per person Obegränsat
 • make/makar per person Obegränsat
 • Föräldrar per person Obegränsat
 • Källor per händelse Obegränsat
 • Bilder per person  Obegränsat
 • Antal poster i historielistan 200
 • Adressrader per person 5
 • Telefonnummer per person 2
 • Generationer per antavla Obegränsat
 • Generationer per anaträd 20
 • Generationer per ättlingsträd 20
 • Generationer per ättlingsbok Obegränsat

  Fältkapacitet
  Följande tabell visar maximum antal tecken som är tillåtna i varje fält. 

  Fältnamn Längd
 • Tilltalsnamn 120
 • Efternamn 120
 • Titel prefix 120
 • Titel suffix 120
 • Datum 95
 • Platser 255
 • Referenser  20
 • Anafiler  20
 • Allmänna notiser 1,000,000
 • Forskningsnotiser 1,000,000
 • Medicinska notiser 1,000,000
 • Äktenskapsnotiser 1,000,000
 • Dödsorsak 255
 • Källa namn 255
 • Källa typ 30
 • Källa titel 248
 • Källa författare 248
 • Källa publiceringsfakta 248
 • Källa text 1,000,000
 • Källa notiser 1,000,000
 • Källa detaljer 255
 • Källa detaljer text 1,000,000
 • Händelse namn 30
 • Händelse beskrivning 1,000,000
 • Bild titel 30
 • Bild beskrivning 1,000,000
 • Bild detalj 60
 • Adress (fem rader) 50
 • Telefon (två rader) 50
 • E-post adress  50
 • URL adress  50

  Spara som...
  Alla familjefiler kan sparas under ett nytt namn. Detta innebär att en kopia skapas av den aktuella filen.

  Säkerhetskopiering / Återställning
  Komprimerade, ZIP- kompatibla säkerhetskopior kan tas även om de fyller mer än en diskett..

  Verifiering 
  En verifikationsrutin utför filunderhåll som att radera oanvända namn, orter och händelsenamn. Rutinen kontrollerar också validiteten i alla familjelänkar och tar bort gamla oanvända, raderade poster.

  Import
  Legacy importerar både Personal Ancestral File ® information som GEDCOM filer. All okänd information sparas i Notiser och i en fellogg.

  Export
  All information från en familjefil kan exporteras till en GEDCOM-fil. Olika format är tillgängliga, inklusive: Legacy, PAF, Ancestral File. Du bestämmer själv vad som ska ingå i den exporterade filen. Du kan ange vilka personer som skall exporteras och  vilken information som skall ingå. Du kan exportera alla poster eller specificera en undergrupp genom att ange märke eller fokusgrupp.

  Anpassning
  Du kan anpassa nästan varje fönster i Legacy efter Dina egna behov. I detta ingår anpassning av fönsterutseende, vilken vy du vill visa, vilken familj du visar, hur efternamn skrivs, placering av verktygsrad, format på ortnamn, automatisk säkerhetskopiering vid programavslut, rutor med pop-up info, namn och datumformatering, SDH- information, tangentbordsanvändning, färger, typsnitt och filsökvägarr. Alla inställningar sparas och används när du senare startar programmet igen.

  Larmfunktion
  Legacy inkluderar ett pop-up alarm som kan ställas in på en förutbestämd och som när larmet går visar det meddelande du har bestämt.

  Att-göra lista / Forskninglogg 
  Att göra-listan gör det lätt att hålla ordning på allmänna uppgifter och personuppgifter som skall göras hemma eller borta. Du kan skriva ut en särskild lista på saker att göra när du ger dig iväg på Din nästa forskningstur. De kan sorteras i de flesta  fält och håller ordning på kategorier, platser, arkiv, beskrivningar, resultat, prioriteringar, status med m m.

  Sök och ersätt 
  Sök och ersätt låter dig hitta och ersätta text i mer än 100 olika fält.
  Stavningskontroll 
  Stavningskontroll kan utföras i alla notisfält. Den fungerar på samma sätt som stavningskontrollen i ett wordprogram. Felstavade ord markeras och föreslagna ändringar visas.

  Specialfunktioner
 • Snabbväxling till nästa äkta make, syskon barn eller föräldrar kan göras med ett klick på musen. 
 • Anpassa information i Familjevyn. Välj de fält du vill se för make och maka.
 • Sätt levande automatiskt till JA eller NEJ för ett stort antal grupper med människor. Markera hela anfäderslinjer som du vet inte längre lever, som döda. Detta gör så att alla Dina gamla släktingar inte har något födelse eller dödsdatum blir markerade som döda.
 • Gå till efterföljande RIN eller MRIN nummer direkt från Familjevyn eller Antavlevyn.
 • Ortslistan kan sorteras efter olika fält medan du analyserar den för att sammanslå Dubbletter. Det finns till och med en höger-till-vänster sortering som visar dig Dubbletter på orter som du inte skulle hittat annars.
 • Tre nya Bokmärken gör det snabbare än tidigare att återvända till nyckelpersoner i Din fil.

  Adresser och arkiv
  Du kan nu lägga adresser till födelse, dop, död, begravning liksom till äktenskapsfältet. Alla personliga händelser och äktenskapshändelser kan också tilldelas en adress . Även ortslistan kan inkludera en bifogad adress . 
  Den nya arkivadresslistan låter dig mata in postadress, e-postadress och webbsidor, adresser till bibliotek, arkiv och föreningar och använda dem igen och igen.
  Du kan lägga till information om latitud och longitud till adresser och orter. 

  Snabbare än någonsin
  Märkning och sökning går nu snabbare än någonsin. 
  Beräkningar för släktskapsförhållanden är betydligt snabbare än tidigare.

  Bilder
 • Scanna bilder från ditt Legacyprogram - Det är lättare än tidigare att koppla ihop dina bilder på personer och äktenskap i Familjefilen med varandra.
 • Bilder, ljud och video kan nu kopplas ihop med olika typer av händelser. Du kan också sätta ihop bilder till källor och källcitat.
 • Bilder kan beskäras för att få fokus på precis de människor du vill visa.
 • Skapa en Bildshow - Mediagalleriet sparar dina favoriter bland familjefotografierna. Klicka på ett kort och gå direkt till den personen. Familjeträffar kommer aldrig att bli desamma.
 • Skapa ett Fotoalbum - Skriv ut ett fotoalbum med alla personer eller bara de personer som är märkta.
  Webbsidor (Hemsida)
  Skapa webbsidor snabbare. Du kan dela upp stora hemsidor på många mappar och ange deras placering. Du kan också ha en gemensam bildmapp så att olika webbstilar kan dela bilder.

  Äktenskapsinformation
  Du kan lägga till obegränsat antal händelser till ett äktenskap. du bestämmer definitioner för make och maka och för varje par. Dessa visas i Familjevyn och används i rapporter. Skräddarsydda berättande meningar i rapporterna för särskilda situationer (borgerlig vigsel, barn födda utom äktenskapet etc.)
  Notisfält 
  Alla notisfält kan innehålla upp till 1 million tecken. Det är hundratals sidor till varje fält. Lägg till notiser till födelse, dop, dödsfall, begravningar och äktenskap. 
  Rapporter och listor
 • Skriv ut adressetiketter och namnbrickor. dussintal efter dussintal med olika standardformat och Avery  A4-storlek med etiketter och namnbrickor inkluderade. Namnbrickor kan innehålla bilder och en tre-generationers antavla. Utmärkta för genealogiska konferenser och familjeträffar.
 • Beräkna och skriv ut olika träd inom din familjefil.
 • Namnlisterapporter med radbrytningsalternativ. Anpassa rapporter genom att välja valfritt fält till valfri kolumn. Spara rapporterna för framtida användning.
 • Förhandsvisning låter dig snabbt se och rulla genom dina rapporter. Du kan se hela rapporten som ikoner (32 per sida), motstående sidor, eller ensam sida från skärmstorlek upp till 400 procent. Skriv ut den aktuella sidan,  valfria sidor, udda eller jämna sidor, kollationerade eller inte.
 • Teckenöversikt ger stöd för det europeiska alfabetet. du matar in namn som Björn lättare än någonsin. Det finns även en ny spalt med specialtecken på alla inmatningsskärmar som snabbt låter dig välja mellan åtta olika tecken bara genom att klicka på dem.
 • Berättande ättlingsskildring. Kombinerar det snabbt överskådliga i en ättlingsrapport med en berättande stil och innehållsförteckning. Denna kan snabbt bli din nya favorit.
 • Summarisk rapport över Möjliga problem rapport tar bort överflödig information. Det sparar papper när man trycker ut rapporten och snabbar på insamlingen av data.
 • Händelser kan markeras som privata. Rapporter och hemsidor låter dig inkludera eller Uteslut dessa händelser. 
 • Relationsrapporten kan begränsas till märkta personer . 

  Internet Support
  Internetknapp. Bara klicka på den och anslut till internet och hitta din genealogiska favoritsida. 
  Leta igenom internet efter information om dina anor. Välj Sök på internet efter personen för att automatiskt leta på Ancestry.com eller FamilySearch.org efter den aktuella personen. Där finns närmare en milliard namn!
  Internet och e-post aktiverat. Klicka bara för att sända ett e-postmeddelande eller koppla upp till en organisations hemsida direkt från Legacy.  

  Källor
  Innehåller fält med detaljerade kommentarer till källor, fil ID-nummer och registrerat datum. 
  Du kan lägga till källor för SDH förordningsinformation. 

  Anpassa
  Välj upp till fem fält att visa i Familjevyn
  Anpassa ikoner i Familje- eller Antavlevyn. Du kan välja upp till elva vanligt förekommande funktioner. 
  Välj tum eller centimeter som alternativ för att ställa in marginaler etc. i rapporter.
  Den mystiske "okände", istället för namn kan stängas av.
  Sätt på eller stäng av 3D-utseendet för barnlistrutan i Familjevyn. Använd standardsymboler vid slutet av namnen på barnlistan eller använd en alternativ metod för att göra siffrorna feta eller för stryka under dem i listan.
  GEDCOM / Import / Export
  Snabbare export av GEDCOM och Legacy filer.. 
  GEDCOM import/export innehåller stöd för PAF 4.0 konfidentiella notiser med ett inledande tildetecken (~) från/till Legacy konfidentiella notiser inom Dubbla klammer ([[text]] ). 
  Du kan välja som alternativ att radera beräknade datum <1750> och beräknade orter <Boston, Suffolk, MA> när du exporterar filer. 

  9-1193 : 60816 RK