Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Importera - En PAF 2.x fil
Detta avsnitt gäller för PAF 2.x filer och Ancestral Quest 2.x filer.

Importera en Personal Ancestral File® (PAF fil) i Legacy:
1. Gör menyval Arkiv->Importera från->PAF 2.31 eller Ancestral Quest 2 Fil…
2. Ange platsen och filnamnet som du vill importera.
3. Klicka på OK.
4. Bestäm dig för om du vill importera PAF- filen in i den aktuella familefilen eller in i en ny familjefil genom att klicka på motsvarande knapp. Legacy frågar dig om ett namn på den nya filen. När du importerar till en ny fil tillåter detta Legacy att använda samma ID- nummer som finns i den fil som importeras. Om du importerar in i den existrande familjefil med befintliga personer kan kanske Legacy inte behålla de inkommande ID- numren eftersom dessa kanske redan är använda.
5 Ange önskade importalternativ. Alternativen beskrivs nedan.
6. När du är klar för att importera klicka på Starta importen. Legacy importerar filen och en förloppsindikator visar hur importen fortskrider.

Anm.: Du kan också importera filen i Legacy med hjälp av Import Guiden.  (Se Import - Guide för mer information).

Importfilter
Kontrollera efter giltiga datumformat under importen.
När det gäller datum använder sig Legacy av konsekventa och logiska formatteringsregler. (Se Skriv in datum. Andra program använder sig av fri textformattering som kan inkludera ospecificerad text viket gör datumen omöjliga att sortera och utföra beräkningar på.

Under importen kontrollerar Legacy varje datum efter ett giltigt format och visar alla ogiltiga datum för dig att korrigera eller acceptera. (Se Okända Datum. Om du vill acceptera alla datum oberoende av deras format så avmarkerar du detta alternativ. (Genom att använda sökfunktionen i Legacy kan du få fram en lista med namn och ID- nummer på alla personer som har okända datum knutna till sig. Genom att använda denna lista kan du senare snabbt hoppa till varje person och göra rättelser.)

Flytta ID- nummer in i  Ancestral Filens Nummerfält
PAF har endast ett ID-nummerfält. Legacy har både ett Användar- ID fält och ett Ancestral filnummerfält. Om fältet med ID- nummer i PAF- filen användes för ett Ancestral Fil nummer skall du använda detta alternativ för att få numret placerat i rätt fält i Legacy Familjefilen. Om PAF- numret användes för något annat än ett AFN- nummer så lämnar du detta alternativ omarkerat. Om du flyttar numret har du också möjlighet att flytta numret endast i de fall att AFN- fältet är tomt.

Slå samman ordinnehållet i alla Notisfält
Personal Ancestral Fil 2.x avslutar varje personuell linje i noteringsfälten med en ny rad och vagnretur. Detta är tillåtet om du endast använder PAF och aldrig har för avsikt att lägga in mer information mitt i ett notisfält. I så fall måste du manuellt formattera varje berörd linje. När dessa notisblock importeras kommer även vagnreturer med. Om du vill radera enstaka vagnreturer i notisfälten så att notiserna löpande kan fyllas på i Legacy så markerar du detta alternativ. Två eller flera på varandra följande vagnreturer tas inte bort. På detta sätt behålls styckeformattering med en blank rad emellan.

Formattera namn och platser
När du importera nya poster från en annan Familjefil kan du får alla namn och orter formatterade efter den aktuella Familjefilens formatinställningar. Detta inkluderar VERSALER, Initial Versal i Förnamn/Efternamn och Initial Versal i ortnamn.

Numrering av poster
  • Försök behålla ursprungliga ID nummer - De flesta GEDCOM- filer innehåller postnummer (RIN's) som användes av det program som skapade dem för export. Ofta identifierar användare en viss person med hans/hennes ID- nummer lika ofta som namnet. Legacy söker och försöker behålla dessa nummer så långt detta är möjligt (Det enda skälet för att numret inte kan användas är att numret som finns i GEDCOM- filen redan används i Familjefilen). Om detta alternativ markerar kommer Legacy fortfarande att försöka använda samma ID- nummer men om detta inte är möjligt kommer du inte att bli informerad.
  • Omnumrera från 1 - Under importen kan du välja att Legacy skall numrera om RIN's från valfritt startnummer.

    Autokälla
    När du importera nya personer in till din familjefil kan du koppla en källa till dem. Detta är ett bra sätt att hålla reda på varifrån importerade personer kommer ifrån. (Se Autokälla för mer information.) 

    Du kan också utesluta viss information när du importerar en GEDCOM- fil t.ex. om du inte är intresserad av adressinformation kan du helt enkelt hoppa över denna information under importprocessen. För att anpassa importinformationen klicka på Anpassa .... (Se GEDCOM - Poster att importera för mer information.)

    9-1172 : 31213 RK