Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Ordlista med förklaringar
 
A - BCD - E F - GHIJ - KLMNOPQ - RSTUVWXYZÅÄÖ

Ahnentafel Är ett ursprungligen en tysk genealogisk antavla (Ahnenreihe) med ett numreringssystem, där man numrerar en proband och dess anor i tabellform på ett förutbestämt sätt. Person nummer 1 är proband och hans/hennes far nummer 2 (1x2). Moderns nummer är 3 (1x2+1). Farfar är numrerad som nummer 4 (2x2) och farmor 5 (2x2+1) osv. Mera information hittar du på Internet.
Admitterad (adm.) Tillåta något. Till exempel om man blir admitterad till nattvardsgång så har man konfirmerats.
Adoption Innebär att en person upptar en annan (vanligtvis barn) som sitt eget, utan att vara personens biologiska förälder. En adopterad person har samma juridiska rättigheter som ett biologiskt barn.
Ana En persons förfäder eller varifrån personen härstammar, antingen genom fars sida (anfader) eller mors sida (anmoder). Också känd som personens stamfader eller stammoder. 
Ancestral fil En databaserad fil med personer och familjeuppgifter, utgående från olika register, handlingar och antavlor och underställd Familjehistoriska avdelningen vid Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga (Mormonkyrkan). Huvudarkivet är lokaliserat i Salt Lake City, Utah. Avsikten med en Ancestral arkiv är, att hjälpa människor att samordna sin forskning. Kyrkan har också en genealogisk webbplats: <http://www.familysearch.org/>, där Du kan spåra dina förfäder.
Annexförsamling Ibland hade en kyrkoherde hand om flera församlingar. Huvudförsamling och annexförsamling(-ar). Om du inte finner en uppgift i huvudförsamlingens böcker så kan det löna sig att titta i annexförsamlingarnas böcker. Ibland förde prästerna in uppgifterna i fel böcker.
Anfader En stamfader eller förfader.
Antavla En grafisk eller på annat sätt framställd förteckning på alla anorna till en person.
Antavlevy En meny i Legacy som visar fyra eller fem generationer bakåt av familjen. Du kan förflytta dig till en tidigare eller äldre generation genom att antingen Dubbelklicka på namnet eller på pilknapparna 
Antavlor En rapport i tavelformat som visar hur en person är kopplad till sina föräldrar, far- och morföräldrar mm. I Legacy antavlerapporten är varje person numrerad enligt Ahnentafel- systemet. (Se Ahnentafel)
Arkivbildare Den myndighet etc.som skapar ett arkiv och lämnar handlingar efter sig. En arkivbildare kan vara en församling, en domstol, ett fängelse eller ett militärt förband.
Arvlåtare En avliden person som efterlämnat ett officiellt testamente. 
Arvtagare En person som ärver jord- eller annan egendom ev. förmögenhet av en annan. 


Bouppteckning Efter en persons död upprättar man en bouppteckning som skall ta upp alla arvingar till den döde och dennes alla tillgångar. En bouppteckning kan bekräfta ett släktskap. Lag att upprätta bouppteckning kom 1734. Fram till 2001-06-30 förvaras bouppteckningarna på respektive arkiv. Efter den 1 juli 2001 är det Skatteverket som har ansvaret för bouppteckningarna. Det är långt ifrån alla som har en bouppteckning bevarad. 
Boutredningsman I såväl testamente som i tingsrätt utsedd namngiven person som ansvarar för att testamentet verkställs till alla punkter.

Dokument En formell urkund såsom arvsskifteshandling och testamente.
Dr, dr En vanligt förekommande förkortning för dräng. Kan även betyda liten pojke. Brukar inte betyda doktor.
Dubbla datum Metoden att använda Dubbla datum är ett resultat av övergången från den Julianska till den Gregorianska kalendern och också från det faktum att inte alla länder accepterade den nya kalendern vid samma tillfälle. (Se Kalenderhistoria för mer information)
Dödbok Prästens kronologiskt förda förteckning på alla de som har dött i församlingen. Dödboken är oftast betecknad som F: men kan t.ex. ingå i C:-böckerna.


Egendom En persons alla ägodelar. Ofta en avliden persons tillhörigheter.
Familjedata Standardformat för registrering av släktforskningsinformation omfattande en familj bestående av man och hustru samt deras barn. 
Familjefil En datafil som innehåller all den information du matat in angående de personer och familjer som sammanbinder hela din släkt.
Familjehistoriska biblioteket Värdens största genealogiska bibliotek. Biblioteket tillhandahålls av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och är beläget i Salt Lake City i Utah, USA. Biblioteket är öppet för allmänheten sex dagar i veckan.
Familjemenyn Ett fönster i Legacy som visar Make och Maka samt ovanför dem, deras respektive föräldrar. Du kan snabbnavigera i fönstret genom att Dubbelklicka på antingen föräldrarna eller barnen, så flyttar du dig två generationer bakåt eller framåt i tiden.
FamilySearch Databaser Du kan utnyttja vid familjehistoriska biblioteket i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga eller vid släktforskningscenter runt om i värden. FamilySearch databaser innehåller ett stort antal Ancestral filer (Se Ancestral fil), International Genealogical Index (IGI), Social Security Death index (SSD) och Military Index. Du kan använda dig av dessa källor för att forska efter information rörande dina familjemedlemmar direkt via hemdatorn. FamilySearch har också förteckning över olika ämnen som man kan söka i vid detta bibliotek (Se <http://www.familysearch.org/Eng/default.asp>).
Fastighet Fastighet är fast egendom som personen ägde, ej arrenderade; ett stycke mark med eller utan byggnader
Folkräknare Den person som utför folkräkningen.
Folkräkning USA benämning Census. En officiell händelse, när landets befolkning räknas. I USA varierar uppgifterna i befolkningsstatistiken, beroende på tidpunkten. Folkräkningen i USA försiggår vart 10:e år. (Kan variera beroende på delstat). I Sverige utförs folkräkning i motsvarande omfattning.
Fält En ruta i vilken Du kan skriva in ny information.
Flyttningsbok Prästens kronologiskt förda förteckning på alla de som flyttat in eller ut i församlingen. Oftast betecknad B:
Födelsebok Prästens kronologiskt förda förteckning på alla de som är födda i församlingen.Oftast betecknad som C:
Förfader Alla de personer(förfäder) som är orsaken till att du finns till.
Församling Används mer eller mindre omväxlande med socken.
Församlingsbok Efter 1895 ersätter denna bok husförhörslängden. Innehåller samma uppgifter förutom uppgifter om religiös kunskap.


GEDCOM Genealogisk data kommunikation, dvs. ett standardiserat datafilformat utvecklat av den familjehistoriska avdelningen vid Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Detta dataformat används vid kommunikation mellan olika datorer varvid genealogisk  informationen överförs från den ena till den andra datorn.
Genealogi Det "fina" namnet på släktforskning. Genealogi räknas tillsammans med biografin till de historiska hjälpvetenskaperna.
Gods Lösöre som en person äger.
Gregorianska kalendern Den kalender vi använder i dag. Påven Gregorius Xlll beordrade 1582 att den Gregorianska kalendern skulle ersätta den Julianska kalendern, på grund av dess bristfälligheter. Den Gregorianska kalendern blev inte godkänd av varken engelsmännen eller amerikanarna förrän år 1751.
Gudfar eller Gudmor En fadder (man eller kvinna) som tar på sig ett visst ansvar och är ett kristet föredöme för barnet som döps.

Husförhörslängd Prästens anteckningar om församlingsbornas kristendomskunskaper. Tar upp alla som bor i församlingen gårdsvis. Det finns uppgifter om namn, födelsedatum och födelseort som ger nya ledtrådar i släktforskningen. Oftast betecknad som AI:
Huvudförsamling Ibland hade en kyrkoherde hand om flera församlingar. Huvudförsamling och annexförsamling(-ar). Om du inte finner en uppgift i huvudförsamlingens böcker så kan det löna sig att titta i annexförsamlingarnas böcker. Ibland förde prästerna in uppgifterna i fel böcker.

IGI Ett Internationellt Genealogiskt Indexsystem - en stor samling datoriserade släktuppgifter samlade från olika länder och kopierade på CD- Rom disketter. IGI är en del av Family Search databaser. 

Julianska kalendern Den kalender som fick namn efter Julius Cesar (100 f.Kr - 44 f.Kr) och som användes ända till år 1582. (Se Gregorianska kalendern).
Junior, Senior, III  Egentligen förhållandet mellan far/son, men används ofta för att skilja på personer med samma förnamn oberoende om de är släkt eller inte. Den äldre personen kallas i så fall Senior och den yngre för Junior. Om det finns flera personer än dessa, kallas den tredje för III. När den äldsta personen avlider, kommer Junior att heta Senior.  (Används i Norden inom idrotten och i pensionärssammanhang).


Klan En social samhörighet i de skotska högländerna, bestående av olika familjer uppkomna från en gemensam anfader och som inrättade sig under en gemensam klanhövding.
Kopiera familjefil  Kopiering av familjefil (högerklicka på fil lagrad i datorns katalog för vidare användning som arkivering och är praktisk när du vidarebefordrar uppgifterna till en vän eller andra forskare.
Kusin Under kolonisationstiden i USA användes denna term för syster/brorsdotter eller syster/brorson. Under vissa tider motsvarar en kusin alla släktförhållanden, förutom mor, far, syster och bror. I dag betyder en kusin ett barn till en farbror, faster, morbror eller moster. Benämningen första, andra, tredje kusin och kusiner inom olika generationer (once removed, twice removed mm.) används i dag i engelska för att återge hur många generationen tillbaka två personen har gemensam anfader och skillnaden i antal generationer från denna ana.

Lysning Händelsen när ett äktenskap tillkännages före den egentliga vigseln. Vid detta tillfälle, bör den som har något emot vigseln, anmäla sitt missnöje och motivera sin ståndpunkt. Lysningen annonseras av prästen i medlemsförsamlingen tre söndagar i rad (I Sverige fram till 1969).

Make/maka En persons make eller maka.

Mormonkyrkan Mormonkyrkans ceremonier och ritualer såsom Begåvning (Endowment) och Besegling hittar du på Internet med användning av lämpligt sökord.
Märkta notiser Information i Noterings- fält som är kopplad till ett märkord av en speciell anledning. En Personal Ancestral Fil använder dessa märkord för att märka källor etc. i noteringsfälten. (Legacy skiljer ut dessa speciellt märkta fält och placerar dem i sina respektive fält i Legacy när du importerar en GEDCOM eller PAF fil.

p: Vanlig förkortning för piga. Kan även betyda liten flicka.
PAF Personal Ancestral File®. Ett släktforskningsprogram utvecklat av samfundet Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Används allmänt och är ett DOS-baserat dataprogram. 
Primärkälla Uppgifter som skapats vid tidpunkten för en händelse. Exempel på sådana källor är födelse-, vigsel- och dödsnotiser eller motsvarande certifikat.
Proband  Den person du utgår från när du släktforskar och bygger de olika släkttavlorna. Om du utgår från dig själv i släktforskningen så är du proband. Men Du kan ju även utgå från din farfars mor och då är hon proband i den forskningen.


Rotehåll En eller flera gårdar som tillsammans utrustar och förser en soldat med torp och erforderliga persedlar. Den person som har ett rotehåll kallas rotehållare.
Rusthåll En eller flera gårdar som tillsammans utrustar och förser en ryttare med torp, häst och erforderliga persedlar. Den person som har ett rusthåll kallas rusthållare.

Samboförhållande När en man och kvinna, ev. två personer av samma kön, bor tillsammans utan att vara vigda. I vissa delstater av USA, kan två personen räknas som legalt gifta efter att varit sambo under en viss tidsperiod. I engelska kallas denna boendeform "Common Law Marriage".
SDH Förkortning av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Som president för kyrkan har 2008-02-04 utsetts Thomas S Monson vars farfar kom från Karlskrona i Sverige.
Signum Arkiven har gjort upp en lista där samma typ av handling skall betecknas på liknande sätt oavsett var i landet handlingen finns. De vanligaste signumen för kyrkoböckerna är:
     AI:     Husförhörslängder
   B:      Flyttningslängder
      C:      Födelse- och dopböcker
      E:      Lysnings- och vigselböcker
      F:      Död- och begravningsböcker
Släktforskningscenter Mormonkyrkans släkthistoriska center som är beläget på olika ställen i värden bl.a. på 35 orter i Sverige. De är öppna för allmänheten och har miljontals volymer innehållande uppteckningar om födslar, vigslar död mm. (Se också FamilySearch)
Socken Ett geografiskt område som för kyrkoböcker.
Soundex Ett index-algoritmsystem ,där namnet får en kod beroende på hur det uttalas. Soundex användes ofta av census- intervjuare när han/hon försökte lösa problemet med hur ett namn skrevs. Folkräkningen 1880, 1900, 1920 och en del av 1910 har ett indexerat Soundex- system.
Stamfar, stammor En viss släktlinjes upphov. Denna person är i USA ofta en invandrad förfader.
Stamtavla En text- eller grafisk uppställning över alla ättlingarna till en viss person.
Susc: Latin för Susceptrix, dvs den som håller barnet vid dopet.
Syskon En persons bror eller syster.
Systerson, Brorson Används nuförtiden allmänt, men i gamla engelskspråkiga dokument kunde niece, nephew också betyda barnbarn. I Sverige kunde syskonbarn även betyda kusiner.
Säkerhetskopiera En komprimerad kopia av din familjefil, en så kallad Zip- fil. Engelsk benämning är Backup.

Testamentesbevakning En offentlig händelse när ett testamente förklaras giltig dvs. vinner laga kraft.
Testes Latin för Fadder och dopvittne.

Vapensköld Sköld med heraldiska symboler och emblem samt med specifik färg som identifierar en person och hans anor.
Vigselbok Prästens kronologiskt förda förteckning på alla de som är vigda i församlingen. Oftast betecknad som E: men kan t.ex. ingå i C:-böckerna.
Vital Records Officiella uppgifter rörande en persons vitala händelser, såsom födelse, vigsel, död och skilsmässa.

Ättling En person som är avkomma till en förfader/moder dvs alla de barn, barnbarn, barnbarns barn som härstammar från en person.

8-2214 : 40121 RK