Innehåll - Index


Rapportalternativ
I många av rapportmenyerna kan du klicka för att öppna fönstret Alternativ för.... (här anges namnet på den rapport som du valt).
 I fönstret finns det fem flikar och tre knappar som var och en innehåller flera olika alternativ som du kan använda för att anpassa rapportutskriften. Beroende på typ av rapport kommer du att finna att flikarna kan ha olika innehåll trots att de har samma namn. Endast alternativ som gäller för den aktuella rapporten visas. De övriga är gråmarkerade.Flikarna/Knapparna beskrivs nedan (observera att exemplet i detta hjälpavsnitt gäller Familjerapporten).

Sekretessalternativ (Knapp)
Sekretess är viktigt vid utskrift av rapporter och tryckning av böcker. I Legacy finns många möjligheter att exkludera -suppress - eller utesluta känslig information, individer eller äktenskap. Se Personlig sekretess {linkID=910} för mer information.

Ta inte med nu levande personer och deras familjer
 • Uteslut detaljer för levande personer 
 • Uteslut levande personer totalt
 • Suppress Details for Deceased Spouses of Living Individuals 
 • Suppress Details for Deceased Children of Living Individuals 
  Åsidosätt sekretess inställningar
 • Inkludera personer som är markerade som privata
 • Inkludera dolda personer
 • Inkludera äktenskap som är markerat som privat
 • Inkludera privata barn-förälder relationer
 • Skriv ut [[ Privata ]] Notiser
 • Inkludera denna persons Privata händelser
 • Inkludera alla händelser märkta "Privat"
 • Include Invisible Individuals 
 • Include Private Marriages 
 • Include Private Child-Parent Relationships 
 • Include [[ Private ]] Notes 
 • Include Events Marked "Private
 • Include Master Events Marked "Private

  To open the Privacy Options screen, click the Privacy Options button along the right side of the screen. Also see Privacy Settings for more information about marking individuals and marriages as private.


  Flik: Inkludera
  Följande information kan ingå i rapporten genom att markera tillhörande ruta:


 • Adress för födelse, dop, död, begravning, äktenskap - Adressen inmatad för dessa händelser.
 • Ålder vid död - Visar hur gammal personen var när han/hon dog.
 • Alternativa för- och efternamn - inkluderas i rapporten.
 • Ancestral File-nummer - Anornas filnummer och Användare-ID-nummer (mormonerna).
 • DBFMB SDH-märkta förordning - Om du skriver ut en Antavla kan du inkludera dessa märken för att visa vilka förordningar som har fullgjorts för varje person och äktenskap.
 • Födelse- och dödsdatum vid namn - Tar med data för föräldrar, make/maka och barn.
 • Dödsorsak - Dödsorsak som den skrivits i medicinska notiser.
 • Barnstatus - Adopterad, illegitimt, fosterbarn etc.
 • Släktskapsförhållande barn-förälder - Hur barn är besläktade till sina föräldrar. 
 • Barn till varje make/maka - Visar alla barn från varje äktenskap. Du kan också inkludera tomt utrymme för eventuella barn, som skrivs dit senare, för hand.
 • Döptes Datum och ort - Dopinformation.
 • "Senast ändrad"- datum - Datum då en persons uppgifter ändrades senast.
 • SDH- förordningsinformation - Datum och tempelinformation för SDH-förordning. Om du skriver ut en familjerapport kan information skrivas längs den högra kanten i rapporten.
 • Vigseldatum och ort - Datum och ort för äktenskap.
 • Äktenskapsstatus - Slutlig status för äktenskapet (skilsmässa etc.).
 • Andra föräldrar - Lista på andra en person är kopplad till.
 • Andra make/makar - -Lista på andra make/makars namn.                      
   (Observera: I bokrapporter visas makar och makor i den ordning de finns i listan för aktuell person. Om du har valt bort alternativet "Andra makar" är det inte säkert att rapporten visar önskad make/maka, normalt visas fösta maken/makan (om du har de sorterade i kronologisk ordning). 
 • RIN & MRIN -   RIN, identifieringsnummer för varje person, och äktenskapsidentifieringsnummer (MRIN) för varje äktenskap.
 • Egendef. ID  - ID-nummer du valt själv.
 • FamilySearch ID - The ID number assigned by FamilySearch to individuals who have been linked with the FamilySearch database.
  Händelser
 • Händelser - Händelser som är knutna till en individ.  Beroende på vilken rapport det är, kan du välja att skriva ut händelseinformation för personen, äktenskap och barn.

  To set the specific options available for events, click the Event Options button.  If you have marked some events as Private, they are excluded from the report by default.  If you would like to include them in this report, select the Include events marked "Private" option on the Privacy Options screen.
 • Händelseadresser - Adressen inmatad för varje händelse inkluderas.

  Personadress
 • Adress till person - Personens inlagda adress. Du kan inkludera telefonnummer, e-postadress och hemsidesadress
  Notiser
  Födelse, dop, död, begravning - Personliga data från respektive händelse.  Private notes are suppressed unless specifically requested.
 • Allmänt, Forskning, Medicinskt, Äktenskapsnotiser
 • Barnnotiser -  Personliga data. 
  - Avmarkera gjorda val.

  Flik: Format


  Dessa alternativ påverkar rapportens utseende:
 • Sätt ram runt person - Sätt ramar runt personinformationen i rapporterna med Ättlingar, Antavlor och Anträd. Du kan bestämma skugglagda bakgrunder, färg och formaterade hörn för ramarna.
 • Repetera inte identiska rader - Dubbletter i anorna kan bero på rakt nedstigande släktlinjer som är gemensamma, då det kanske varit giftermål mellan släkterna för två eller fler generationer sedan. Till exempel, säg att din farfars farfar var gift två gånger. Tre generationer senare, gifter sig hans sonsons son efter hans första fru, med hans dottersons dotter efter hans andra fru. Detta resulterar i att din mor och far har samma förfader, tre generationer bakåt. Märkligare saker har hänt! När detta händer, innehåller anarapporten Dubbla släktlinjer. Legacy märker när denna situation inträffar. Om detta alternativ väljs, identifieras Dubblerade rader i rapporterna och tas bort, och därigenom sparas en massa papper och utrymme.
 • Dela inte på barn vid sidbrytning - Detta val gör att informationen om varje barn inte börjar nära botten på en sida och sedan fortsätter på nästa sida. (Detta alternativ finns endast i Familjerapporter.)
 • Generationsnummer - Inkluderar generationsnumret före namnet, när Anträd och Ättlingar skrivs ut.
 • Markera barn i direkt linje - När en Ättlingrapport skrivs ut kommer namnen i den förvalda direkta linjen att bli markerad. (Barn i direkt blodslinje markeras som del i en direkt blodslinje enligt föredraget alternativ. Se  Sätt förvald blodslinje för mer information.)
 • Generationslinjer - Lägg till vertikala och horisontella linjer till vissa rapporter.
 • Samla informationen på en rad - För samman alla valda fält på en rad, när en ättlingsrapport skrivs ut.
 • Uppskatta genomsnittlig levnadsålder för levande - Drar ut en livslinje med ett specificerat antal år för personer som fortfarande är levande när en Tidslinjerapport skrivs ut.
 • Använd namn inom citattecken i skildringar - Om namn har skrivits in inom citattecken, använd dessa i berättande delar. Till exempel, William "Bill" Martin använder Bill i berättande stycken. Du kan också använda « » för att ange vilket namn som skall skrivas ut.
 • Radera förnamn inom citat - Utesluter tilltalsnamn inom citationstecknen. William "Bill" Martin står som William Martin.
 • Radera inledande komman från orter - Radera inledande kommatecken från ortsnamn som börjar med kommatecken. Om detta alternativ väljs blir ", King, Washington" istället King, Washington i rapporter.
 • Radera två eller fler inledande komman från orter - Radera inledande kommatecken från ortsnamn om det finns två eller flera. Om detta alternativ väljs blir ", , Nebraska" istället Nebraska i rapporter.
 • Skuggade rutor för underrubriker - Skriver ut en grå färg som bakgrund bakom namnfältet i familjerapporter och personrapporter.
 • Snedstreck runt /Efternamn/ - Om detta alternativ väljs, blir det snedstreck runt efternamnen ("/Svensson/" istället för "Svensson").
 • Sammandragsstil - Ett mer öppet format är tillgängligt när man skriver ut personrapporter.
 • Använd korta ortnamn - Använder de korta ortnamnen från huvudorter istället för långa namn. Detta är användbart i rapporter som inte har så mycket utrymme för orter, som ättlingrapporter.
 • Använd EFTERNAMN med versaler - Om detta alternativ väljs, skrivs efternamnen med versaler ("SMITH" istället för "Smith").
 • Sidnumrering - Här kan du välja att numrera sidorna i en rapport löpande eller numrera varje familj för sig.
 • Radera tomma rader - Man kan välja bort rader utan information.
 • Händelseformat - Om du använder Deluxe Edition av Legacy kan du ha händelser utskrivna i ett format med meningar, bestämda för varje händelsetyp, med antingen inledande nummer eller punkter. Annars skrivs händelser ut i ett listformat. 
 • Händelseadresser - Du kan inkludera telefonnummer, e-postadress och hemsidesadress i rapporter.

  Flik: Källor


 • Skriv ut källreferenser - Skriver ut var informationen hittades för personen.
 • Hur  vill du skriva ut rapporten- När du skriver ut familje- eller personrapporter, kan du välja mellan att skriva ut källreferenser  som slutnotis efter  varje rapport eller som slutnotis efter samtliga rapporter.  
 • Slutnotiser - När grupper skrivs ut i rapporter, som familjerapporter och personrapporter, kan du välja att skriva ut källhänvisningar som hör till varje rapport i slutet av varje personrapport eller i slutet av alla rapporter.
 • Skriv ut bibliografi - Skriver ut en bibliografi i slutet av rapporten. (En bibliografi är en lista över böcker och andra arbeten som är citerade i rapporten som källor.)
 • Styckeformatering för referens - Skriver ut stycket antingen med en indragen första rad (vilket är industristandard) eller med hängande indragning (första raden vänsterjusterad och återstående radet indragna).
 • Formatera källtitel - Publicerade källor skrivs vanligen med titlar i kursiv stil när de skrivs som en fotnot eller slutnot. Opublicerade källtitlar skrivs vanligen ut inom citationstecken. Om du vill radera denna inställning, bocka av detta alternativ.
 • Inkludera arkiv - Skriver ut arkivets namn och adress. Du kan också välja att inkludera telefonnummer, e-post adress och hemsidesadress.
 • Inkludera registreringsdatum - Skriver ut datum då källdetaljen fördes in.
 • Inkludera fil-ID - Skriver ut fil-ID från källdetalj.
 • Inkludera trolighetsnivå - Skriver ut inställningen på trolighetsnivån som del av källan.
 • Inkludera bilder av källan - Ta med förvald bild (om någon sådan finns) för varje huvudkälla.
 • Inkludera bilder av källdetalj - Ta med förvalda bild (om någon sådan finns) för varje källdetalj.
 • Bildalternativ - Du kan bestämma storleken på bilden som skrivs ut (liten, medel, stor) eller en anpassad bildstorlek. Bilder kan skrivas ut med bildtext och beskrivningar. Bilder kan också skrivas ut med en bakgrundsskugga i olika storlekar och skuggnyanser.To select or change the picture options, click the Set Source Picture Options... button. The Picture Options screen where you can make the changes.

  Flik: Bilder


 • Bild på maken och makan - Skriver ut förvald bild (om någon sådan finns) för varje person.
 • Bild på barn - Skriver ut förvald bild (om någon sådan finns) för varje barn i vissa rapporter. 
 • Händelsebilder - Lägg till bilder till händelseinformation. (Detta alternativ återfinns också under flik Inkludera. Alternativen är sammankopplade och Du kan välja detta alternativ under valfri flik).
 • Bilder till utskrift - Du kan välja att skriva ut alla bilder markerade som förvalda, endast förvalda bilder som också är märkta, eller förvalda bilder som inte är märkta.
 • Vid utskrift av rtf-rapporter med bilder - När en rapport skapas som en rtf-fil kan du infoga bildlänkar i filen. Detta gör att bilden automatisk visas när filen öppnas i MS Word eller andra ordbehandlare. Detta alternativ finns endast i DeLuxe Edition. Standard Edition visar bara sökvägar till bilder i dokumentet.
 • Anm: Inbäddade bilder innebär att länkarna till bilderna läggs in. När dokumentet öppnas hittar ordbehandlarna bilderna på hårddisken och visar dem. Om du skickar dokumentet till någon annan så kommer inte bilderna att hittas om inte bilderna finns på exakt samma plats i hans/hennes dator. Många ordbehandlare har som alternativ att spara bilderna i själva dokumentet. I MS Word återfinns detta alternariv under Redigera->Länkar. Härifrån kan du välja om du vill få in bilderna i dokumentet. Detta innebär givetvis att du kommer få en mycket strörre fil, men när du skickar dokumentet till någon annan så kommer bilderna att visas på avsett sätt. Det är ingen idé att försöka ändra storlek på bilden eller placera dem vänster, mitt eller högerplacerade på sidan. Detta gör du i ordbehandlaren.
 • Bildalternativ - Du kan välja storleken på bilden som skrivs ut (liten, medel, stor) eller en anpassad bildstorlek. Bilder kan skrivas ut med bildtext och beskrivningar. Bilder kan också skrivas ut med kantlinje och med en bakgrundsskugga i olika storlekar och skuggnyanser.
 • Reducerad bildbredd - Du kan temporärt använda reducerad upplösning på bilder i rapporter. Detta är särskilt användbart när originalbilden har hög resolution och omfattar många megabyte i filstorlek. Stora bilder kan bli för stora för Legacy att behandla och resultatet kan bli att bilden visas som ett tomt vitt fält i rapporten. Genom att skapa en mindre temporär mediafil så överbryggar man detta problem. Eftersom bilder i rapporter oftast skrivs ut i mindre format i rapporter än originalet blir det ingen synlig försämring av bildkvaliteten.

  Knapp: Sekretessalternativ
  När du klickar på knappen Sekretessalternativ öppnas ett nytt fönster i vilket du anger alternativ konfidentialitet som skall gälla när man skriver ut rapport och böcker. Legacy innehåller många alternativ för att undertrycka och radera känslig information rörande personer och äktenskap. Se Sekretessinställningar för ytterligare information.

  Åsidosätt konfidentiella inställningar
 • Inkludera personer som är markerade som privata - Om du har markerat en eller flera personer i din Familjefil som Privat inkluderas de i rapporterna men detaljerad information är undertryckt och deras namn visas enbart som "Privat". Om du vill inkludera deras information och namn väljer du detta alternativ. Se Personinformationsfönstret för mer information.
 • Inkludera dolda personer - Om du har markerat en eller flera personer i din familjefil som Dold kommer de normalt inte att tas med i rapporter. Det är som om dom inte alls existerar. Om du vill att de skall tas med välj detta alternativ. Se Personinformationsfönstret för mer information.
 • Inkludera äktenskap som är markerat som privat - Om du har markerat ett äktenskap eller partnerskap som Privat kommer det inte att tas med i rapporter. Det är som om förhållandet inte alls existerar. Om du vill inkludera dessa äktenskap/partnerskap väljer du detta alternativ. Se Äktenskapsinformation för mer information.
 • Inkludera privata barn-förälder relationer - Om du markerar en Barn-Förälder-reIation som privat kommer relationen mellan barnet och dess far eller mor inte att tas med i rapporter. Det är som om relationen inte finns. Om du vill att relationen skall tas med väljer du detta alternativ. Se Redigera barn för mer information.
 • Skriv ut [[ Privata ]] Notiser - Ta med de delar av notiser som har markerats som privata genom användandet av Dubbla öppnings- [[och stängnings-]] hakparanteser. du har också möjlighet att radera de Dubbla parenteserna. Se Notiser.
 • Inkludera denna persons Privata händelser - Ta med personliga händelser som är markerade som Privata. Se Lägg till eller ändra händelse.
 • Inkludera alla händelser märkta "Privat" - Ta med alla personliga händelser som baseras på händelsedefinitioner som är markerade som Privata. Se Lägg till eller ändra en händelsedefinition.

  Flik: Utskriftsformat


 • Marginaler - Sidans utskriftsgränser inom vilka utskrift sker.
 • Orientering - Rapporten kan skrivas ut liggande eller stående.
 • Duplexutskrift - Om din skrivare kan skriva ut tvåsidigt kan du välja alternativet Dubbelsidigt.
 • Pappersstorlek - Välj bland sju olika pappersstorlekar: Letter 8½ x 11, Legal 8½ x 14, Tabloid 11 x 17, Executive 7¼ x 10½, A5 148 x 210 mm, A4 210 x 297 mm eller A3 297 x 420 mm.
 • Ramlinjer - Välj ingen, linje upptill och nertill eller helt omgivande ram.

  Flik: Sidhuvud / Sidfot


 • Sidhuvudplacering- Skriver ut text i rapporterna vänsterjusterat, centrerat eller högerjusterat. Du kan ha alternerande vänster och högerjustering mellan vänstersidor (udda nummer) och högersidor (jämna nummer) eller vänstersidor (jämna nummer) och högersidor (udda nummer).
 • Inkludera sidnummer i rapporten - Skriver ut sidnummer i rapporten. Du kan ange startnumret på förstasidan i rapporten (om du vill sätta samman flera utskrifter med löpande sidnummer) och inkludera ordet "Sida" innan sidnumret. Du kan också ta med det totala sidantalet efter sidnummer (t.ex. 1 av 4).
 • Placering av sidnummer - Ändrar plats för sidnumret, om det ska skrivas ut överst till vänster, överst till höger, eller vänster sida (udda sidor) och höger sidor (jämna sidor). Du kan också välja nedre vänstra hörnet, centrerad i nederkant och nere till höger; nederkant alternerande mellan vänster sida (udda sidor) och höger sidor (jämna sidor eller vänstersidor (jämna nummer) och högersidor (udda nummer).
 • Forskarinformation -Ta med forskarinformation i slutet på rapporten. Denna information kan redigeras med knappen Redigera forskare.
 • Sidfottext - Ta med sidfottext längst ner på rapporten. Utskriftsdatum kan inkluderas om du så önskar.

  Flik: Typsnitt

 • Typsnitt i rapporter - Bestäm vilka typsnitt (fonter) du vill använda när du skrivet ut olika delar i rapporter. För att ändra ett typsnitt, klicka på en knapp till vänster och välj ett nytt typsnitt från listan med installerade typsnitt. Du kan också bestämma om det skall vara i fetstil, kursiv eller understruken text.
 • Radavstånd - Som standard är radavståndet 110 procent av den typsnittsstorlek som används. Om du vill öka eller minska detta avstånd kan du sätta procentsiffran till vad som helst mellan 80 och 300 procent.

  9-0074 : 10630 RK