Innehåll - Index


Verktygsrad. Flik: Utseende (Appearance) 

Fliken Utseende/Appearance ingår som en del av verktygsraden i Legacy Släkttavlor.  (Se Verktygsraden för mer information om hur du använder verktygsraden.)

Teman
Legacy Släkttavlor har många fördefinierade standardformat som du kan använda för att formatera din släkttavla. Ett tema inkluderar en kombination av typsnitt, färger och ramar för att skapa ett visst utseende. Du kan läsa in ett tema, ändra det och sedan spara det som ett nytt tema. Ett tema inkluderar boxfärger, boxfärgsintensitet, boxmellanrum, linjefärger, boxinnehåll och typsnitt. Boxstorlekar, antal generationer, flyttade boxar mellan generationer och startperson inkluderas inte i ett tema. 

Beroende på olika utformning av olika typer av släkttavlor är teman specifika för varje typ av släkttavla. Ett tema från en typ av tavla kan inte överföras för att använda på en annan typ av släkttavla.

För att välja ett tema klickar du på Tema/Themes för att öppna Chart Themes fönstret. Du kan välja valfritt tema genom att antingen markera namnet och sedan klicka på Apply Theme to Chart  i åtgätdsöversikten undeer temalistan eller genom att Dubbelklicka på önskat temanamn. När du har valt ett tema omritas släkttavlan omedelbart med valt alternativ.

Åtgärder
 • Använd / Apply Theme to Chart - Använder valt tema för aktuell släkttavla.
 • Skapa nytt / Create New Theme - Frågar dig efter namn på temat och skapar därefter det nya temat med aktuell layout och gjorda inställningar.
 • Ändra namn /Edit Theme Name - Frågar efter ett nytt namn för det valda aktuella temat.
 • Spara som [temanamn] / Save to Theme [theme name] - Sparar alla gjorda inställningar i aktuellt tema.  För att ändra inställningar för ett tema i listan gör du på följande sätt: Vlj tema, gör önskade ändringar, Spara temat igen.
 • Ta bort / Delete Theme [theme name] - Tar bort aktuellt tema (efter bekräftelsefråga om borttagning).

  Färger
  Legacy Släkttavlor har många fördefinierade färgteman som Du kan välja från när du skapar en din släkttavla. Dessa teman inkluderar teman för färgläggning av generationer, släkttavlor och kön.  

  För att välja ett färgschema gör du på följande sätt: Klicka på Färg för att öppna fönstret Färgtema.  Klicka på den typ av färgformattering som du önskar använda - antingen Per generation, 4 Färger eller Kön. Klicka på det specifika färgtema som du vill använda och klicka sedan på Använd färgtemat i släkttavlan i utför delen. (Du kan alternativt Dubbelklicka på önskat färgtema.) Valt tema appliceras direkt i din släkttavla.

  Åtgärder
 • Använd färgtemat i släkttavlan (Apply Color Theme to Chart) - Applicerar valt färgtema i din släkttavla.
 • Redigera namn på färgtemat (Edit Color Theme Name) - Frågar efter namn på det färgtema som används i släkttavlan.
 • Spara som [namn på färgtema] / Save to Color Theme [theme name] - Sparar alla nuvarande inställningar i använt färgtema. Så här gör du för att göra ändringar i och spara ändrade färginställningar i listan: Välj tema, gör önskade ändringar, spara temat igen.
 • Ta bort färgtema / Delete Color Theme - Tar bort aktuellt färgtema (efter bekräftelsefråga om borttagning)

  Gradvis fyllning - Du kan ändra solid färgfyllning  till gradvis färgfyllning med val Use Gradient Fill. Detta val gör att boxarna fylls med färg som avtar från vänster till höger.

  Boxinnehåll - Standardinformation i en box är namn, födelsedatum och plats, äktenskapsdatum och plats och dödsdatum och plats. Utöver dessa fält kan du även inkluderad dop- och begravningsdata och även personernas livslängd. 
 • Lägga till ett fält /Adding an Item.  För att inkludera ett nytt informationsfält i boxarna så markerara du önskat fält i listan Available Items och klickar därefter på knappen för att kopiera över fältet till listan Items to Display
 • Ta bort ett fält / Deleting An Item - För att ta bort ett fält så markerar du fältet och klickar därefter på knappen . Du kan också ta bort alla fält genom att enbart klicka en gång på knappen .
 • Flytta på ett fält i listan / Moving an Item in the List - Du kan flytta ett fält upp eller ner i listan för att ändra den ordning som fälten visas i boxarna. För att göra detta så markerar du det fält du vill flytta och därefter så använder du upp- och nerpilarna för att flytta fältet.
 • Formattera fälten - Varje fält som du inkluderar i boxarna kan anpassas med hjälp av Item Options till höger om Items to Display listan. Namn kan formatterar på flera olika sätt; födelse, dop, död och begravning kan anges utan platsinformation; fält kan föregås av etiketter; och typ av och storlek på typsnitt kan ändras.
 • Inställningar - Varje fält kan placeras i en av tre kolumner i en box. Om allt placeras i en kolumn kommer denna kolumn att utökas till att omfatta hela boxens bredd. Om fält placeras i den vänstra och den högra kolumnen och ingenting i mittkolumnen så delas boxen mitt itu av de två övriga kolumnerna. Om fält placeras i den vänstra kolumnen och mittkolumnen kommer mittkolumnen att omfatta två tredjedelar av boxen. Slutligen, om bara mittkolumnen och den högra kolumnen har fält i sig så kommer mittkolumnen att utökas till att omfatta de vänstra två tredjedelarna.
  För information om hur man placerar bilder i boxarna se or information on placing pictures within the boxes, see Adding Pictures .

  Ramar och linjer


  Sidramar - Välj en av fem sidramar genom att klicka på önskad ram. (Om du inte önskar någon sidram klicka på No page border.) Sidramarrna betår av olika typer av linjer som omger hela släkttavlan och kan antingen vara i tavlans ytterkanter (välj Align to the page) eller vara omkring den aktuella tavlan. När ramen skall omge tavlan kan du välja marginalavstånd. Du kan också välja linjefärg genom att klicka på fägrboxen under Line Color.
  Boxramar - Linjerna som omger varje persons box kan väljas från fyra tillgängliga typer (eller stängas av). Du kan välja olika boxtyper för män, kvinnor eller personer av obestämt kön. Boxarna kan förses med skuggor.
  Linjer - Linjebredd och linjefärg på de linjer som förbinder boxarna kan ändras.

  Storlekar

  Boxbredd - Du kan ändra boxbredd på alla boxar genom att dra sliderkontrollen till vänster eller till höger. Detta förändrar alla boxar  i släkttavlan. Boxar kan ändra storletk från 1/2 tum (1.25 cm) upp till 6 tum (15 cm) vilket är önskavaärt när man skapar stora tavlor som skall sättas upp på väggar.
 • Avstånd mellan syskon - Om du skapar en ättlingtavla kan du justera avståndet mellan närstående syskon
 • Bredd på generationer - Det horisontella utrymmet mellan generationskolumner kan minskas eller utökas från 1/8 tum upp till sex tum.
 • Utrymme mellan boxar - Det vertikala utrymmet mellan boxarna minskas eller utökas från 1/16 tum upp till sex tum.

  Bakgrund
  Du kan välja en solid färgbakgrund för din släkttavla eller en valfri bild. När du använder en bild kan du ändra genomskinligheten för att göra bilden ljusare.  När du lägger in en bild i bakgrunden har du flera olika placeringsalternativ.
 • Tile - Bilden visas i sin fulla storlek tills hela bakgrunden är fylld. Dettta alternativ är bästa att använda när man använder en bild som är avsedd för att bilda ett kontinuerligt mönster.
 • Mittplacering utan utsträckning - Bilden placeras en gång i sin fulla storlek mitt i släkttavlan. 

    
 • Utsträckt mittplacering - Bilden förstoras proportionellt tills dess den har samma storlek som släkttavlans bredd eller höjd.

 • Utsträckt till ramen - Bilden sträcks i båda led tills den täcker hela slättavlans bakgrund. Detta alternativ används oftasts när man lägger in en bakgrundsbild. du måste ta hänsyn till bildens format så att du inte använder en hög smal bild på en smal och lång tavla eftersom utsträckningen kan bli mycket märkbar. I de flesta fall är utsträckningen visuellt godtagbar.

  Bildupplösning
  Kom ihåg att bilder som du använder i en släkttavla oftast är större än de bilder som du ser i en bok eller i en rapport. Om dina bilder har låg resolution kommer dom troligtvis att se gryniga och skrovliga ut när dom används i dina släkttavlor. du bör därför använda den högsta upplösning som Du kan få när du väljer bilder. Detta är speciellt viktigt när du använder bilder som förstoras för att använda som bakgrund i dina släkttavlor.
  Du kan också använda både en färg och en bild. Bilden kommer att fägläggas mer och mer allteftersom du justerar genomskinligheten meråt höger.

  För mer information om flikarna i verktygsraden se:
  Flik: Hem
  Flik: Infoga
  Flik: Publicera
  Flik: Hjälp och alternativ
  Flik: Tips och uppdateringar
  Flik: Bildinställningar
  Flik: Textinställningar
  Klicka här för att återvända till Innehållsöversikten .

  LC9-0060/9-3060 : 70408 RK