Innehåll - Index


Tips och Tricks

Legacy är ett program som är fullt av små finesser och genvägar som man kanske inte är medveten om när man börjar använda programmet. Trots att dessa egenskaper till stor del finns dokumenterade i hjälpfilen kanske de helt undgår at upptäckas. De är inte nödvändiga för programmets funktion men de kan effektivisera och förenkla arbetet och göra programmet mer njutbart att använda.

Detta kapitel kan läsas om och om igen och ju mer man använder Legacy och varje gång kanske man upptäcker och kommer ihåg funktioner som man kanske inte trodde skulle finnas i programmet.

Klicka på någon av nedanstående länkar för att länkas till motsvarande tips:

Adress
Antavlevyn - Tips
Baslista Orter Multimediaarkiv
Familjevyn - Tips Familjevyn - Ytterligare tips
Förhandsgranskning Indexvyn
Informationsvyn Kronologivyn
Namnlistan Äktenskapsinformation
Ättlingvyn Övriga tips
 
Tips - Familjevyn - Tips 
:
Om du klickar i utrymmet mellan Make/Maka så visas den markerade personens syskon en efter en.
Vid klick i utrymmet till vänster om Make- rutan make visas dennes ytterligare maka.
Vid klick i utrymmet till höger om Maka- rutan visas dennes ytterligare make(r).
Vid klick i utrymmet till vänster respektive höger om barn/syskonlistan flyttar översta barnet i listan till Make- alt Maka- positionen. 
Om du klickar i någon av dessa fält kommer nästa föräldrapar att visas om mannen eller hustrun har två eller flera föräldrapar länkade till sig.
Om du högerklickar i något av dessa tre fält kommer aktuell persons namn att läggas in som ett bokmärke. Om du fortsättningsvis klickar på namnet så kommer du till denna person oberoende av var du befinner dig i Familjefilen. För att rensa fältet trycker du ned Ctrl- tangenten samtidigt som du högerklickar på namnet.¨
När du har markören over denna position visar sig en liten box som visar och visar senaste ändringsdatum för maken och makan. Clicking the box brings up the Last changed Last Modified <modification_date_and_time.htm> window showing the dates the husband and wife were added and last modified.

Ytterligare tips - Familjevyn 


Right-clicking on the background between the Parents box displays a shortcut menu where you can change the color scheme of Legacy. 
Right-clicking on any of the tag boxes brings up the Advanced Tagging window where you can tag ancestor and descendant lines and more.
If the Siblings button has a small red dot in the upper-right corner, it means that there are half-siblings existing for this person.
This is the Bookmark button. To set a bookmark on a couple, make sure they are highlighted and then right-click this button. Clicking this button displays the Bookmark list where you can then jump to anyone on the list.
Om etiketten Make eller Maka visas i röd färg (kan ändras) innebär detta att personen är markerad som Levande.
Om du klickar på ett foto så öppnas en förstorad bild i ett snabbvisningsfönster. 
Om Att göra ikonen har ett O i sig innebär detta att det finns kvarvarande korrespondens/saker att utföra för denna person.
 
Tips - Ättlingvyn


Högerklickar  du någonstans på denna rubrikrad öppnas ett fönster i vilket Du kan välja vilka kolumner som skall visas i underliggande tabell. Det är också möjligt att välja i vilken ordning kolumnerna skall visas.
  Om du Dubbelklickar på någon person i tabellen flyttas personen till tabellens översta rad samtidigt som vyn omritas.
  Med denna knapp, Alternativ, väljer du antalet personer och antalet generationer som skall visas i vyn.
Klickar du på någon av dessa knappar visas far respektive mor för den markerade personen.
Tips - Antavlevyn


Om du högerklickar någonstans i bakgrundsfärgen visas nedanstående snabbmeny.  Det är i menyn möjligt att välja om fyra eller fem generationer skall visas, om Make/Barn och/eller Syskonlistorna skall visas. Det är också möjligt att byta färgschema eller dela eller stänga vyn.
  Dubbelklickar man på en person blir han/hon ny aktuell person och flyttas till vyns huvudposition längst till vänster. Ett enkelklick markerar personen och växlar Make/Barn och Syskonlistorna till att visa denna person.
Klickar du på något av RIN/WRIN numren i vyns nedre del öppnas en ny dialog i vilken Du kan ange ett nytt nummer för person respektive äktenskap till vilket man önskar växla vyn till.
IUse the right and left arrows to move to the next and previous tagged records. I = Individual tags, M = Marriage tags.
Tips - Kronologivyn

You can choose to view the chronology view in either Report Style or List Style. Report Style is a rich text format that allows you to copy any information from this view and paste it into e-mail messages or other documents. Because this is a Rich Text view, any formatting is retained.
  All information i denna vy kan markeras och kopieras in i e-postmeddelanden eller andra dokument. Eftersom texten är i RichTextFormat kan den efter kopiering redigeras.
The Options button displays a menu where you can Print a report of the chronology information, show the Display Options letting you select what to display on the Chronology View and the Chronology Report, generate a Report to the print preview window, and view the Help topic for the Chronology View .
Klickar du på Alternativ öppnas ett fönster i vilket man kan välja vad som skall visas/finnas med i Kronologivyn och Kronologirapporten

Tips - Indexvyn

 

Klickar du någonstans i tabellens kolumnrubrikrad öppnas ett fönstret Anpassa indexvyns kolumner i vilket Du kan välja information och i vilken ordning denna information skall visas i tabellen.
Högerklickning på en persons namn öppnar en snabbmeny från vilken man kan välja att redigera personuppgifterna eller hans/hennes giftermål, tillkommande släktingar och mycket mer.
Om du söker efter ett RIN (eller Användar-ID) genom att ange numret i RIN- fältet omsorteras Indexlistan automatiskt i RIN- nummerordning. Om du söker efter ett Förnamn eller Efternamn sker sökning/omsortering på samma sätt.
Klickar du på Alternativ öppnas följande snabbmeny:


 
 Du kan nu välja att inkludera alternativa namn och också ändra sorteringsordning och teckenstorlek i tabellen.
Om du Dubbelklickar på en persons namn öppnas personens Informationsfönster.
Högerklickar du i bildens vänstra marginal öppnas en snabbmeny från vilken du bl.a.kan väja att skapa flera vyer vars storlek sedan kan anpassas med hjälp av delningslinjalen mellan vyerna. (Endast om en horisontell skrollningslist visas.) 

Tips - Informationsvyn


Om du klickar på ett fältnamn visas fältinnehållet från senast sparad post. (Detta är detsamma som att klicka på Repetera eller att trycka på Ctrl-R.) 
Om det finns notiser om ortnamnet så ändras knappen till .
Antalet år som gått sedan personen föddes. Genom att högerklicka på numret kan visningen döljas/visas igen.
Klickar du på  dessa knappar öppnas en snabbmeny i vilken Du kan välja om du vill lägga till adress, anteckningar och bilder till aktuell händelse. Om något finns tillagt ändras knappens färg från blå till grå. Klickar du här öppnar GEO- databasen i vilken man kan söka efter valfri ort.
Aktuell persons ålder när händelsen inträffade.
Högerklickning på något av märkena öppnar fönstret Avancerad märkning
När man har bekräftat att i bilden angivna uppgifter som avviker från det normala t.ex. att personen fötts när föräldrarna var mycket unga/gamla klickar man på denna knapp för att undvika att posten i framtiden inte tas med i rapporter om potentiella felaktigheter. 
Högerklick i denna ruta öppnar Källurklipp som visar en lista med sparade urklipp för snabbinladdning av olika konfigurationsdata. Vänsterklick öppnar innehållet för redigering.

Tips - Namnlistan


Klickar du på någon av bokstäverna kommer du till det första namnet i Namnlistan som börjar på denna bokstav.
Källurklipp är tillgängligt när du lägger till eller redigerar information i de olika vyerna.
Normalt är mäns namn i blått och kvinnors namn i svart (Du kan om du så önskar ändra dessa färger i Anpassa). För att välja ett namn i listan markerar du först namnet och klickar därefter på Välj alternativt Dubbelklickar du på namnet.
Om du söker efter ett RIN (eller Användar-ID) genom att skriva ett nummer i RIN- fältet så omsorteras indexlistan automatiskt efter RIN- nummer. På motsvarande sätt sker sortering efter namn om du skriver in en bokstav i antingen Förnamn eller Efternamn fälten.
Om du klickar på Skriv ut så sker utskrift av en rapport som innehåller namnen på listan.
Det finns 8 st flikar med varierande innehåll vilka visar och ger tillfälle till att redigera den information som är knuten till vald person. Mer information följer nedan för varje flik.

Flik: Detaljer


Klicka på någon av de blå radrubrikerna för att öppna ett anpassningsfönster
Klicka på något av dessa 3-genrartonsnamn för att öppna denna person i Namnlistan
Klicka på bildikonen för att öppna Mediagalleriet

Flik: Redigera


Om du klickar på någon av radrubrikerna får du en fråga om du vill klistra in samma uppgifter som du hade i den förra posten som du sparade.
Klickar du på knappen Alt. Namn öppnas en dialog i vilken Du kan lägga till alternativa nam
Antal år sedan personen föddes
Ålder då händelsen inträffade
Ålder då händelsen inträffade

Flik: Källor


Dubbelklickning på ett källnamn öppnar upp fönstret Redigera definition av källa.
När du klickar på knappen kopieras markerad källa till Källurklipp.
När denna ruta är avmarkerad visas endast de källor som har källhänvisning.

Flik: SDH


När du klickar på fältrubrikerna upprepas data från den senaste posten som du sparade . 
När du klickar på Föräldrar öppnar ett fönster i vilket Du kan växla till andra föräldrar.
Klickar du på Ned- pilen visas Tempellistan (en lista med alla tempel).

Tips - Förhandsgranskning


Ett klick på rubrikraden backar visningen till föregående sida. Högerklickning innebär tillbakagång hela vägen till sid 1.
Du kan använda Innehållsförteckningen för att snabbt kunna förflytta dig till olika sektioner och generationer i en rapport inkluderat index och källslutnoter.
Ett klick i den vänstra marginalen backar visningen en sida. 
Ett klick i bottenmarginalen innebär att nästa sida visas. Högerklickning innebär förflyttning hela vägen till sista sidan i rapporten.
Knappen Skapa PDF används för att skapa en PDF fil av hela rapporten som sedan lätt kan sändas vidare till andra som en bilaga i e-post.
Ett klick i detta område (under PDF- knappen) innebär att nästa sida visas. Högerklickning innebär att föregående sida visas.

Tips - Adresser


  Ett klick på en fältrubrik klistrar in det innehåll som fanns i fältet hos senast sparad adress. Detta klick innebär detsamma som att klicka på Repetera.
  Teckenöversikten (linjalen) kan användas för att skriva in tecken som inte finns med på tangentbordet. (Klicka på den lilla blå fyrkanten för att välja tecken som skall finnas med på linjalen.)
  Ett högerklick på Repetera klistrar in innehållet i alla fält som fanns hos senast sparad adress.
  Du kan använda samma adress i en eller flera adresslistor. Detta innebär att Du kan skriva ut rapporter eller adressetiketter för en specifik grupp..
  Markera rutan Privat för att inte ta med adressen i vissa rapporter.
  När du klickar på så öppnas fönstret Avstånd- och bäringkalkylator i vilket Du kan omvandla decimalvärdena för latitude och longitude tilll önskade grader, minuter och sekunder. Du kan också i kalkylatorn få fram avstånd och bäring mellan två orter över hela jordklotet.

Tips - Baslista orter


Du kan markera ett antal efterföljande linjer genom att först klicka på den översta linjen och sedan klicka på och hålla nere SHIFT- tangenten medan du klickar på den nedersta linjen i blocket.
Du kan markera ett antal inte på varandra följande linjer genom att hålla ner Ctrl tangenten och samtidigt klicka på de önskade linjerna. (När du har använt Ctrl tangenten kan du inte använda SHIFT igen i samma urval.)
De korta ortnamnen visas här så snart du har valt en rad i Namnlistan. Kortnamn kan användas i rapporter där du tillgång till begränsat utrymme.
Klickar du på Redigera kan du lägga till ett kort ortnamn, notiser och information om latitude / longitude för den markerade orten.
Du kan snabbt kombinera orter med liknande namn med varandra till en och samma ort. .
Med Alternativ kan du radera, märka, kombinera Dubblett, radera oanvända orter, importera orlistor från andra familjefiler, skriva ut en lista eller karta och mycket mer.
Du kan lägga till bilder, ljud och video till valfri ort.
du  kan redigera personer som använder en viss ort.
Du kan markera två valfir orter i listan, klicka på och från sanbbmenyn välja Avstånd och bäringskalkylator för att beräkna avstånd och bäring mellan de två orterna.
Sortera låter dig se listan i olika sorteringsordningar vilket ofta möjliggör att se variationer på av et ortnamn som i verkligheten är en och samma ort.

Tips - Äktenskapsinformation


  Ett högerklick på Källurklipp visar en lista över sparade urklipp i vilken du snabbbt kan välja olika kombinationer som du tidigare sparat.
  Om du klickar på en fältrubrik klistras fältinnehållet från senast sparat post in i fältet. Detta är detsamma som att klicka på Repetera.
  Teckenöversiketn kan användas för att skriva in tecken som inte finns på Ditt tangentbord.  (Klicka på den lilla blå knappen för att välja tecken som skall ingå i översikten.)
  Makarnas ålder vid äktenskapets ingående.
  Du kan ändra makarnas namn vid äktenskapets ingående.
  Ett högerklick på någon av märkrutorna öppnar fönstret Avancerad märkning i vilket Du kan märka anförvants- och ättlinglinjer.
  Du kan ändra den ordning i vilken äktenskapshändelser skall visas genom att markera den händelse som du önskar flytta och där efter flytta den med upp och ner pilarna.
Du kan ändra etiketterna som skall användas i skärmbilder och rapporter. Titlar som Far och Mor kan t.ex. i vissa fall vara mer passande.


Tips - Multimediaarkiv


Asterisken (*) indikerar att den förvalda bilden visas på skärmen och att den skrivs ut i rapporter. (Du kan också skriva ut klippboksrapporter vilka innehåller samtliga bilder  som hör till en person.)
Om du högerklickar på en bild visas en snabbmeny i vilken Du kan välja att klippa, kopiera,klistra in, sätta bild som förvald och redigera.
Du kan ändra bildernas visningsordning genom att använda drag och släpp.
Du kan märka en eller flera bilder och därigenom indikera vilka bilder som skall ingå i bildvisning och klippbokrapporter.
Om du klickar på Asterisk  knappen så sätts den valda bilden till att bli förvald bild.
Du kan skanna bilder direkt från Legacy och koppla dem till den aktuella personen.
Du kan välja vilka händelsebilder som skall visas i Mediagalleriet.
Du kan välja antalet bilder som samtidigt skall visas i galleriet (från 1 till 20).


Övriga tips
  GEDCOM Fil Import - När du importerar en stor fil där ananlysfasen tar kång tid kan du klicka på under tiden som filen analyseras. Detta gör att Legacy automatisk startar den aktuella importen så snart analysen är slutförd. Om några problem hittas under ananlysfasen annulleras autostartkommandot så att du får möjlighet att granska de funna felen.
  Memorera fält - Om du upptäcker att du använder samma namn, datum eller ort när du lägger till information i Din familjefil kan Legacy memorisera dessa för dig så att du snabbt får tillgång till dem när du behöver dem. För att memorera ett fält så placerar du musmarkören någonstans inom fältet och trycker på Shift-F9. För att få tillbaka memorerat värde så placerar du markören i det nya fältet och trycker på F9. Shift F11 och F11 fungerar på samma sätt och så gör också Shift-F12 och F12. Detta gör att Du kan memorera tre olika fält.
  SDH Förordningsbild -  Du kan snabbt repetera en kombination  av datum/ tempelnamn från föregående sparad post genom att klicka på någon av fältetiketterna.
  Baslista Orter -  Om du vill radera en viss ort som används någonstans i Din familjefil så kan du göra så genom att först markera orten i baslistan och därefter klicka på Kombinera/Kombinera med, skrolla till toppen av listan, markera den tomma posten och klicka på knappen igen. Legacy frågar om du verkligen vill radera orten och gör sedan detta efter Din tillåtelse. (Denna teknik kan också användas på Äktenskap/Barn status.

9-0186 : 01108 RK