Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Familjevyn

Familjevyn är en av fem centrala navigeringsskärmbilder i Legacy (de andra är Antavlan, Ättlingvyn, Kronologivyn, samt Indexvyn). Genom att använda denna vy kan du förflytta dig från generation till generation i endera riktningen, och visa en hel familj åt gången. 

Familjevyn visar aktuell make och maka som huvudpar på skärmen med uppgifter om när och var de föddes och dog.  Här finns också uppgift om deras äktenskap (datum och plats).  Under huvudparet finns en lista över deras barn.  Manliga barn visas i blått och kvinnliga i svart.  (Färgerna kan ändras under menyval  Anpassa )  Om det är mer än femton barn, uppträder en bläddringslist till höger om listrutan, som kan användas för att visa upp till totalt 60 barn.  Ovanför huvudparet finns deras föräldrar.

Informationsfälten som visas för Make/Make kan ändras till andra fält genom att högerklicka på dem. Se Anpassa infromationen i Familjevyn för ytterligare information.

Följande kommandon kan användas i Familjevyn:
 • Lägg till nya personer
 • Knapprad
 • Changing the Children's Setting
 • Changing the User Interface Colors
 • Barn
 • Redigera
 • Ändringsdatum
 • Navigera i vyn
 • Bilder
 • Problem Indicators
 • Förvalt barn
 • Quick Bookmarks
 • Visa halvsyskon
 • Märkning
 • Using the Right-Click Menus
 • What do the Little Symbols Mean?


  Navigera i vyn
 • Klicka på endera föräldern för att flytta dem ned till Make/Maka - läget.
 • Klicka på valfritt barn för att flytta upp honom/henne till Make/Maka - läget.

  Redigera
 • Klicka på makes eller makas namn, eller var som helst i fälten för födelse- dödsinformationn för att redigera deras persondata.
 • Klicka på Äktenskaps- ikonen för att ta fram fönstret Äktenskapsinformation.
 • Högerklicka på valfritt namn och välj Redigera .  Detta gäller även för föräldrars och barns namn.

  Lägg till nya personer
 • Make eller maka - Om det inte finns några personer registrerade på skärmen, kan du lägga till en make eller maka genom att klicka någonstans i hans eller hennes ruta. Informationsfönstret öppnas.  
 • Äktenskapsinformation - Klicka på Äktenskaps- knappen, (den långa knappen i mitten, just under rutorna för Make och Maka).  Fönstret Äktenskapsinformation öppnas och du kan registrera äktenskapsdatum, -plats och -status.
 • Föräldrar - Du kan lägga till föräldrar till en person genom att högerklicka i föräldern's ruta ovanför make eller maka rutan och välja Lägg till Far eller Lägg till Mor från menyn. Lägg till Far (eller Lägg till Mor) dialogen öppnas.  Klicka endera på Lägg till en ny person eller Koppla till existerande person.  Val av en ny person öppnar Informationsfönstret där Du kan lägga in namnet, födelse, död, etc.  Om du kopplar till en existerande person, öppnas Namnlistan där Du kan välja person att koppla till.
 • Barn -  Högerklicka på en tom barn-plats och välj endera Lägg till en ny son eller Lägg till en ny dotter.  Om alla barnrutorna är ifyllda, kan du högerklicka på valfritt namn och välja Lägg till en bror eller Lägg till en syster.  Dessa val öppnar Informationsskärmen där Du kan skriva in hans eller hennes namn och övrig information. 
 • Ytterligare make/maka -  För att lägga till en ytterligare make/maka, högerklicka på nuvarande makes/makas namn och välj Lägg till make /  Lägg till maka. 

  Bilder
  Om en bild har blivit länkad till make eller maka så visas bilden i det övre vänstra hörnet av deras ruta. Om du klickar på rutan så visas en förstorad bild i Snabbvy läget som också visar bildens rubrik, datum och beskrivning.

  Problem Indicators
  Legacy taps into its problem checking routines while displaying information on this screen. When problems are found, a Problems icon is displayed next to the piece of information causing the problem. Hovering over these icons shows you a short description of the problem. Clicking on the icon displays a list of the problems and how to fix them. You can also right-click on the icon to display the Exclude from Potential Problems window. Holding down the Shift key while right-clicking on the icon, displays the Potential Problems window where you can change the problem settings.

  Knapprad
  Följande knappar återfinns i knappraden under make/maka (Make- repektive Maka) rutorna:

   

 • Make/maka - Klicka på ikonen på Makes sida eller på ikonen på Makas sida för att visa en lista över make/makar.  Du kan därefter välja att visa en annan make/maka eller ändra inställningar för "Förvald" make/maka.  Se Make/makalista för mer information.  (Om det endast finns en person på Make/maka ikonen, i färg, då vet du att personen endast har en make/maka.  Om det är två personer på ikonen har personen mer än en make/maka.)
 • Syskon - Klicka på för att visa en lista över bröder and systrar.  Du kan sedan välja ett syskon att flyttas till nuvarande läge.  Se Syskonlista för mer information.  (Om det finns halvsyskon i familjen, visas en liten punkt i övre högra hörnet av ikonen som en markering . Om personen inte har några syskon, är ikonen ofärgad .  
 • Notiser - Klicka på för att visa fönstret Notiser för.  Du kan sedan välja att lägga till eller redigera Allmänna notiser, Forskningsnotiser eller Medicinska notiser.  Se Notiser för mer information.  Om det finns befintliga notiser för en person är ikonen färgad .  
 • Bilder - Klicka på ikonen för att visa Mediagalleriet.  Du kan sedan lägga till nya bilder och ljud samt se och redigera befintliga bilder och ljud.  Se Multimediaarkiv för mer information.  Om en person har inlagda bilder är ikonen fullt färglagd .Om en person inte har personliga bilder inlagda, men har bilder tillagda till olika händelser, är ikonen färglagd till hälften .  
 • Händelser -Klicka på  för att visa akutell persons Persinformationsfönster. Om ikonen är färglagd innebär detta att händelser har registrerats för denna person.  Se Lägg till eller ändra en händelse för mer information.
 • Källor - Klicka på för att se Kopplade Källor för aktuell person. Om ikonen är färgad visar det åtminstone viss del av informationen för personen har dokumenterats .  Se Hänvisning till källor för mer vägledning.
 • Alternativa namn - Klicka på för att se  Alternativa Namn för personen där du kan lägga in smeknamn eller andra stavningar av ett namn.  Om ikonen är färglagd menas att listan innehåller ett eller flera namn.  Se Alternativa namn för mer information.
 • Föräldrar - Föräldrarikonen , visar hur många föräldrapar den aktuella personen är knuten till.  Om en person har mer än en omgång föräldrar knutna till sig, till exempel ett naturligt par och ett par adoptivföräldrar kommer föräldrarikonen att visa 2 (eller fler). Klick på ikonen visar föräldrarlistan där du kan ändra föräldraparet som visas eller lägga till ytterligare ett par föräldrar.  Se Föräldralista för mer information.
 • Adress - Klicka på ikonen för att lägga till eller redigera personens adress.  Se Adress för mer information
 • Att-göra lista - Klicka på för att visa personens Att göra-lista.  Om ikonen är färglagd indikerar det att personen har en eller flera anteckningar i sin lista .  Om det finns en "O" i bilden betyder det att det finns ett eller flera aktuella öppna Att göra-poster .  Se Att göra lista för mer information.
 • SDH - Om du har SDH alternativet aktiverat så visar ett klick på fönstret  SDH Förordningsinformation i vilket du kan lägga till eller redigera informationen.  Om ikonen är färglagd  visar det att åtminstone någon information har registrerats.  Se SDH Förordningsinformation för fler anvisningar.

  Ikonerna på personens verktygsrad kan anpassas att bara visa de ikoner du vill se.  Se Anpassa verktygsrad för mer information.

  Barn
  Varje äktenskap kan ha upp till 60 barn.  barnen visas i barn-listan, 5, 10 eller 15 åt gången.  (Du kan ändra inställningen genom att höger-klicka på ett barns namn, välj sedan Visa och välj därefter 1, 2 eller 3 kolumner.)  Grundinställning, manliga barn visas i blått och kvinnliga barn i svart.  (Dessa färginställningar kan ändras i Alternativ->Anpassa - Färger.)
  You can also display the children in a grid list which includes other information columns like Sex, Birth date and location, and Death date and location. (You can select from a large list of available columns to display by right-clicking on any column heading. See Customize Child List Columns .) To change to the grid format, right-click on any child's name and then choose View > Scrolling List (grid).

  Förvalt barn
  Förvalt barn är i allmänhet en direkt linje ana.  Detta barn visas i barnlistan med en inledande asterisk (*).  Du kan ändra det förvalda barnet genom att högerklicka på ett barns namn och välja Sätt .... som förvalt barn.

  Märkning
  Du kan märka personer och äktenskap av olika skäl.  Se Märk poster för mer information. För att använda märkningsfunktionen i Legacy måste du ha märkningsfunktionen aktiverad.  Detta görs under fliken Alternativ > Anpassa->Allmän.  Se Anpassa - Allmänna inställningar för mer information.

  Ändringsdatum
  Legacy håller reda på när en person har lagts till Familjefilen och när informationen för en person har ändrats.  Datum för senaste ändring av endera av de aktuella personerna är angiven i nedre högra hörnet av Legacys skärmbild.  För att se alla detaljer så klicka på detta datum. Fönstret Senast ändrad öppnas och visar datum och tid för senaste ändring samt även datum och tid för när uppgifterna ursprungligen registrerades.  Se Senast ändrad - Datum och klockslag för mer information.

  Användning av högerklick menyerna
  Legacy använder ofta högerklick menyer (även kallade popup- och snabbmenyer) för att visa dig vad som kan göras vid varje programalternativ.  Genom att klicka på den högra musknappen när muspekaren finns på ett visst objekt visas en popup meny med alla de alternativ som finns för detta objekt.

  Du kan välja vad som helst i menyn genom att föra muspekaren till Ditt val och klicka.  Detta är ett enkelt och snabbt sätt att välja kommandon och alternativ.  Även om varje kommando som finns i popup menyn även finns åtkomlig på någon annan plats, antingen från en kommandoknapp eller från en meny på menyraden, visar snabbvägsmenyer alla tillgängliga kommandon som kan användas i en viss situation.

  Visa halvsyskon
  Om du vill inkludera halvsyskon i Barnlistan så högerklicka på ett barn och välj Visa->Visa halvsyskon. (Barn visade som halvsyskon kan vara en blandning av halv- och styvbarn. Det är barn från andra äktenskap för antingen make eller maka.)

  Vad betyder de små symbolerna?
 • Ett "+" i slutet av en förälders namn visar att personen har föräldrar.  Det finns åtminstone en till generation av anor i denna linje.
 • Ett "+" i slutet av ett barns namn visar att personen har barn.  Det finns åtminstone en till generation av ättlingar i denna linje.
 • Ett "§" i slutet av ett barns namn visar att personen är gift men inte har barn.
 • Ett "!" i slutet av ett barns namn visar att personen aldrig var gift och inte hade några barn . (Personen hade inga förhållanden eller barn är markerad i Personinformationsfönstret.)
 • Ett "»" i slutet av Make- eller Maka rubriken betyder att personen har Uteslut möjliga problem aktiverat.

  Om Make- eller Maka-rubrik är blå (eller röd/eller någon annan färg om du har gjort detta val - se Alternativ->Anpassa->3. Dataformat-> 3.9... ) betyder detta att personen är markerad som Levande. Se Levande personer för ytterligare information.
 • Ett"½" i början av ett barns namn innebär att den personen är ett halvsyskon till aktuellt äkta pars barn. (Ett halvsyskon har bara maken ELLER makan som förälder, inte båda. Den andra föräldern är från ett tidigare förhållande.)

  Om integration med Family Search används visas små ikoner i slutet på namn i Famije- och Ättlinvyerna för att visa om personens information är synkroniserad med informationen i FamilySearch. Dessaikoner ändras för att visa status på synkronieseringe och tempelarbetet. (Sse FamilySearch Icons för ytterligare information.)

  Ändra inställningarna för barn
  Du kan ändra ordningen i barnlistan, ändra  "Förvalt" barn eller radera barn genom att klicka på i barnboxens övre högra hörn alternativt välja Barnstatus alternativet genom att från antingen högerklickmenyn eller Redigera menyn.  Se Barnlista - Redigera barn för mer information.

  Ändra färgschema
  Du kan ändra alla färgerna i användarinterfacet till de du önskar. För att gå in i färgändringsmode så högerklickar du i bakgrunden  och väljer Ändra färgchema.. i menyn. .
  Du kan ändra alla färger i Familjevyns bakgrund till vad du önskar.  Högerklicka Familjevyns bakgrund och välj Ändra färgschema från menyn.  Du kan nu börja klicka på olika detaljer i bilden för att ändra deras färger eller mönster. 

  Snabbokmärken


  I nedre delen av huvudfönstret, under Familje- eller Antavlevyerna och just ovanför statusrutan, finns tre bokmärkesrutor märkta med en liten 1:a, 2:a, och 3:a.  Dessa kallas för Snabbokmärken.  De kan användas för att sätta tre ofta använda bokmärken som alltid är tillgängliga. Se Bokmärken för mer information om hur du ansluter, använder och tar bort bokmärken

  9-1036 : 50408 RK