Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Kronologivyn - Alternativ (Endast i Deluxe Edition)

Fönstret Kronologialternativ öppnas genom att i Kronologivyn klicka på Alternativ i vyns nedre högra hörn och i rullgardinmenyn som då öppnas välja Visa alternativ.

 

Fönstret Kronologialternativ låter dig välja och ändra informationen som visas i kronologiöversikten, ändra färgmarkering, ändra kolumnbredder och ställa in rapportalternativ. Alternativen återfinns under på sex flikar vars innehåll beskrivs nedan. Samtliga alternativ som återfinns under flikarna gäller både för Kronologiöversikten och Kronologirapporten.

Flik: Inkludera
Personliga händelser
 • Person händelser - För att inkludera personliga händelser väljer du detta alternativ och väljer sedan om du vill inkludera notiser, privata händelser, händelseadresser, telefonnummer, E- postadress eller hemsideadress.
 • SDH information - Bocka i för att inkludera SDH förordningsinformation för aktuell person.

  Äktenskapshändelser
 • Äktenskap/Relationer - För att inkludera äktenskapshändelser väljer du detta alternativ och väljer sedan alternativ (samma som för  personhändelser med tillägg för livslängdsinformation).

  Avlägsna släktingar
 • You can choose additional generations to include in the Chronology View. These can include grandparents, parents, children, and grandchildren. There is an option to include the information from these generations that falls within the lifespan of the main person.

  Andra alternativ
 • Inkludera historisk tidslinje - Du kan inkludera tidslinjehändelser i kronologin för att ge historiska perspektiv på dina anförvanters liv. Legacy installerar flera olika tidslinjer som Du kan använda men Du kan även skapa dina egna. Du kan välja en eller flera tidslinjer och begränsa dina val till en eller flera händelser från varje tidslinje. För att välja en eller flera tidslinjer klicka på Välj för att öppna fönstret Välj tidslinjer. För mer information se Välj tidslinje
 • Notiser - Välj de typer av notiser som du vill inkludera i översikten eller rapporten.
 • Färgkodning - Du kan ha vissa delar av rapporten visad eller utskriven i färg för att göra dem lättare att identifiera. Dessa inkluderar färg för huvudnamn, barns namn, äktenskapsinformation ochmake/makas namn. Du kan välj mellan fem standardfärger, blå, röd, grön, purpur och orange.

  Flik: Formatering


 • Ytterligare formatering - Ytterligare formateringsalternativ är att skriva ut alla namn i fetstil, skriva ut händelsenamn i fetstil, radera inledande komman från orter och radera två eller fler inledande komman från orter. 
 • Ålderskolumn - Ta med en ålderskolumn i skärmbilden. Ålderskolumnen visar hur gammal aktuell person var när en viss händelse inträffade.
 • Use Short Location Names - Uses the short location names (as opposed to the long location names) when displaying place names on the Chronology screen and report.
 • Analysformatering - Kronologiöversikten och rapporten är mycket användbara om du vill se hur en person reste under sin livstid. Legacy erbjuder två alternativ som gör denna information mer synlig i rapporter. Det första är att vänxla i datumkolumnen så att året kommer först. Detta gör det lättare att snabbt i en kolumn se under vilket år en händelse inträffade. Det andra är att visa orten i omvänd ordning i början av en beskrivning och Du kan också visa orten i fetstil. Du kan sedan snabbt se i vilka orter något hände under personens livstid.
 • Födelse- och Dödsinformation efter namn - Väl mellan Ingen, Endast årsintervall eller datum och orter

  Flik: Kolumnbredd  Du kan sätta bredden för datum- och händelsekolumnerna genom att mata in önskade bredd i fälten. Beskrivningskolumnen (den högra kolumnen) kommer att använda den resterande bredden på sidan (med ett minimum på 5 cm.)

  Flik: Rapportalternativ  Rapportalternativen används vid utskrift av en Kronologirapport. (Se  Kronologirapport för mer information.)
 • Ta med en tidslinjekolumn - Tidslinjekolumnen är en grafisk bild för tidsförloppet för varje händelse som visas i rapporten. Den visar enkelt hur händelser överlappar varandra och visar var allt hände under en viss tid. Ränderna i tidslinjen har den färgen som ställts in under formateringsfliken.
 • Skugglägg livslängd nedåt tidslinjen - Detta alternativ utvidgar livslängden för huvudpersonen ner för hela tidslinjen bakom alla andra händelser. På detta sätt kan du lätt se var händelserna ägde rum under personens livslängd.
 • Ålderskolumn - Ålderskolumnen visar hur gammal huvudpersonen var, när varje händelse inträffade.
 • Skriv ut i svart-vitt - Kronologirapport skrivs normalt ut i färg, men om du endast har en svart-vit skrivare, kan du ändra färgen till svart-vitt.
 • Linjer - Detta alternativ inkluderar en horisontell linje mellan varje händelse.
 • Genomsnittlig livslängd - Du kan specificera den genomsnittliga livslängden du vill använda för barn och make/maka(rs) livslängder när dödsdatum inte finns tillgängligt.
 • Print Individual's Picture - Includes the picture of the individual.  You can also choose to have a drop shadow printed behind each picture by selecting the with Shadow option.
 • Print Private Individuals - Includes the names of individuals who are marked as Private on their Information screens.
 • Print Invisible Individuals  - Includes the names of individuals who are marked as Invisible on their Information screens.
 • Rapportens rubrik- Du kan ändra rapportens rubrik enligt eget önskemål.
 • Change Fonts - You can specify the font name, size, and style to be used in each section of the chronology report. See Report Fonts for more information.

  Privacy Options
  Privacy is of great concern when printing reports.  Legacy provides many options so that you can suppress and eliminate sensitive information, individuals, and marriages.  These include:

  Suppression of Living Individuals and Their Families
 • Suppress Details for Living People 
 • Exclude Living People Totally 
 • Suppress Details for Deceased Spouses of Living Individuals 
 • Suppress Details for Deceased Children of Living Individuals 
  Override Privacy Settings
 • Include Private Individuals 
 • Include Invisible Individuals 
 • Include Private Marriages 
 • Include Private Child-Parent Relationships 
 • Include [[ Private ]] Notes 
 • Include Events Marked "Private
 • Include Master Events Marked "Private

  To open the Privacy Options screen, click the Privacy Options button along the right side of the screen. Also see Privacy Settings for more information about marking individuals and marriages as private.
 • Page Setup - You can change the settings for page margins, orientation, paper size, border lines, header positions, page numbering, compiler information, and footer contents.
 • Printer Setup - Lets you change the page size and orientation before generating the report. You can also change the target printer and its specific settings.


  Flik: Källor 


 • Skriv ut källreferenser - Skriver ut var informationen hittades för personen.
 • Börja på ny sida - Du kan välja att skriva ut källhänvisningar direkt efter kronologiinformationen på samma sida eller börja på en ny sida.
 • Formaterad källtitel - Publicerade källor har vanligtvis titeln i kursiv stil, när den skrivs som fotnot eller slutnot. Opublicerade källtitlar skrivs vanligen inom citationstecken. Om du vill åsidosätta denna inställning, bocka av detta alternativ.
 • Ta med arkiv - Skriver ut arkivets namn och adress . Du kan också välja att inkludera telefonnummer, e-postadress och adress till hemsida.
 • Ta med registreringsdatum - Skriver ut datum då källdetaljen skrevs in.
 • Ta med dokumentets ID-nummer - Skriver ut dokumentets ID-nummer från källdetaljen.
 • Ta med trolighetsnivå - Skriver ut inställningen av trolighetsnivån som en del av citaten.
 • Ta med bilder av källan - Ta medr föreslagen bild (om någon finns) för varje källa.
 • Ta med bilder av källdetalj - Ta med föreslagen bild (om någon finns för varje källcitatdetalj.
 • Bildalternativ - Du kan välja storlek på bilden när den skrivs ut (liten, medium eller stor) eller en anpassad storlek. Bilden kan skrivas ut med rubriker och beskrivningar. Bilder kan också skrivas ut med en skuggfärg i varierande form och storlek.


  Utskriftsformat
  The Page Setup screen allows you to change margins, paper orientation, paper size, borders, headers, page numbering and footers.  (See Page Setup for more information.)

  Skrivarinställning
  Låter dig ändra sidstorlek innan rapporten skrivs ut. Du kan också ändra skrivaren och dess speciella inställningar.

  Flik: Skärmtecken
  Du kan specificera typsnitt, storlek och stil, som används i de olika delarna i fotoalbumet. Se Rapport typsnitt för mer information.

  Anm:  Inställningarna för Kronologivy sparas i en fil som benämns  Chron.usr i mappen [Mina Dokument]\Legacy Family Tree\_AppData\Usr\.

  9-0124 : 61010 RK