Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Exportera - GEDCOM filer

Följ dessa steg för att exportera GEDCOM filer från Legacy:

1. Välj Arkiv->Export-> GEDCOM alternativt tryck Ctrl-E. Fönstret GEDCOM Export öppnas.2. Välj flik Alternativ

3. Välj under Skapa fil för med hjälp av rullgardinsmenyn den typ av GEDCOM- fil som skall skapas.

 

4. Markera i kryssrutorna vilka poster du vill exportera.(Förklaras nedan.)

5. Klicka på Andra Alternativ och välj de alternativ du vill skall ingå.

6. Klicka på Sekretessalternativ..

7.  Välj de sekretessinställningar du vill använda för exporten (Förklaras nedan.)

8. Klicka på Forskare... och kontrollera att angiven information är korrekt.

9. Klicka på Anpassa... för att ändra defaultlistan över fält som skall exporteras.

10. När du har gjort alla önskade ändringar klickar du på  Välj filnamn och STARTA EXPORT.

11. Dialogen Exportera GEDCOM- fil öppnas.Välj önskad enhet och mapp där filen skall sparas. Namnet kan innehålla upp till 255 tecken. Ofta är ett tillämpligt efternamn lämpligt att använda som filnamn.

Flik: Alternativ

Filtyp att skapa... /Skapa en GEDCOM-fil för
 • Legacy - En Legacy GEDCOM fil innehåller ALL information som kan matas in i en Legacy familjefil.  Detta inkluderar all personinformation, notiser, händelser, källor, SDH information, bilder, ljud, video, märken och sorteringslistor såväl som förvalt barn, make/maka och föräldrar m.m. Denna GEDCOM fil följer GEDCOM 5.5 specifikationen (med vissa undantag) och innehåller mest information. Om du exporterar en GEDCOM- fil för att senare importera i Legacy bör du använda detta alternativ.
 • Endast GEDCOM 5.5 - Många program kan inte ta hand om all information som Legacy skapar och en felfil skapas. Om du vill begränsa antalet exportfält till de vanligast accepterade av andra program väljer du detta alternativ.
 • PAF 2.31 och PAF 3.0 / 4.0 - Eftersom Personal Ancestral File nu har tre olika versioner , 2.x, 3.x och 4.0 och eftersom de hanterar notiser, källor och arkiv på radikalt olika sätt måste Legacy skapa tre olika GEDCOM format för att de skall kunna uppfylla dessa programs specialbehov.
 • PAF 2.31- Källor i Legacy läggs i noteringsfältet. notiser slås samman och läggs också i noteringsfältet. Noteringsfält uppdelas i mindre linjer mellan ord.Denna typ av GEDCOM fil innehåller:
   - Namn, kön, födelse, dop, död och begravning
   - Ancestral File Number och User Reference Number
   - Notiser
   - Källor inbäddade i notiser
  - All SDH förordningsinformation
 • PAF 3.0 - Källor exporteras som separata poster med "-tecken mellan dem där det behövs. notiser bryts ner i mindre delar med linjer som avgränsare. Denna typ av GEDCOM fil innehåller:
  - Namn, kön, födelse, dop, död och begravning
   - Ancestral File Number och User Reference Number
   - Notiser
   - Källor i egna poster
   - All SDH förordningsinformation
 • PAF 4.0 - Innehåller lite mer information än 3.0.
 • PAF 5.0 - Innehåller lite mer information än  3.0 och 4.0 .
 • Pedigree Resource File - Detta format används för att sända information till SDH kyrkans nya Pedigree Resource File.  Denna fil liknar en fil av typ  Ancestral File men varje fil behandlas för sig utan att länkas tillsammans. Insändning av denna filtyp kan bara göras via Internet.
 • Basic - En Basic GEDCOM fil innehåller bara grundläggande information.
  - Namn, kön, födelse, dop, död, begravning och äktenskap
 • Generic - Denna GEDCOM fil innehåller:
   - Namn, kön, födelse, dop, död och begravning
   - Användarens referensnummer
   - Notiser
   - Källor
   - Händelser
   - Dop
   - Äktenskapsstatus
 • Ancestry Online Family Tree Denna fil innehåller personer och äktenskap för export till Ancestry Online Family Tree.
 • MyTrees.com - Denna fil innehåller personer för export till MyTrees.com.
 • OneGreatFamily.com Denna fil innehåller personer för export till OneGreatFamily.com.

  Teckenuppsättning
  Eftersom det finns ett behov att dela genealogisk information mellan olika språk finns i Legacy möjlighet att välja mellan tre olika teckenuppsättningar när man exporterar en GEDCOM- fil.
 • ANSI - Denna teckenuppsättning motsvarar Windows teckenuppsättningcharacter på ett-till-ett basis och inkluderar specialtecken. 
 • ANSEL    Denna teckenuppsättning motsvarar tecken med specialtecken av tvåteckens typkombinationer.

  Vissa genealogiprogram, som tex TempleReady, fordrar ANSEL. De flesta andra läser båda typerna av teckenuppsättningar. 
 • UTF-8   Denna teckenuppsättning motsvarar vissa tecken med  tvåteckens typkombinationer.

  Ändra standard teckenuppsättning
  Om du vill ändra standard teckenuppsättningen till något annat än ANSI så väljer du den uppsättnings som du vill använda i  comboboen och klickar därefter på dne lila blå knappen till höger om boxen. 

  Bryt notisrader ....
  Notisrader i Legacy är oändliga till ett radbytetecken påträffas. Om du ändrar bredden på ett notisfönster så ändras radlängden automatiskt. I andra program som Personal Ancestral File är det fasta radlängder och var och en av dessa exporteras var för sig i GEDCOM filer. Du kan bestämma hur långa dina notisrader ska var vid export från Legacy för att anpassa raderna till mottagande program genom att ange ett nummer. (När en GEDCOM- fil importeras av Legacy återställs linjesegmenten till sitt ursprungliga format.)

  Utelämna <Uppskattade datum> och <Uppskattade orter>
  Exportera inte datum och orter som har beräknats med utgångspunkt av närliggande  information. Beräknade datum och orter kan vara ett resultat från "Temple Ready submissions" eller från import från andra program. Datum och orter inom <> bedöms som beräknade.

  Behåll inbäddade formateringskoder i text
  Behåller alla formateringskoder som du inkluderat i notisfält. Detta är koder som gör att Du kan skriva ut delar av notiserna i kursiv, fet, understruken och förhöjd text. (Om du exporterar till ett annat program än Legacy kan det hända att dessa koder inte känns igen och formateras på önskat sätt.)
 • Omvandla formateringskoder till HTML Stil - Omvandlar alla textstilskoder som du har skrivit in i notiser eller andra fält från de koder som Legacy använder sig av till koder som används i HTML filer för visning i en webbläsare. Detta alternativ skall enbart användas när den skapade GEDCOM filen skall importeras i ett webbläsareprogram (t.ex. The Next Generation).
 • Gör strängar av blanksteg i notiser web-anpassade - Converts strings of multiple spaces in note fields into non-breaking spaces so that the output will appear as you entered it in Legacy. Browsers convert multiple spaces into a single space. If you have used multiple spaces in Legacy to line up columns on sucessive lines, you can use this option to keep that spacing when the information is displayed in a browser. This option should only be used if the resulting GEDCOM file is to be imported into a web-publishing program (like The Next Generation).

  Exportera allmänna Att-göra upppgifter
  Om du vill att GEDCOM- filerna skall innehålla alla Allmänna Att-Göra uppgifter (i motsats till Personliga att-göra uppgifter) markerar du detta alternativ. Avmarkera för att utesluta dessa uppgifter.

  Visa dubbla datum
  If double dating is turned off in your family file but you would like to include double dates in the GEDCOM file, you can do so using this option. Se Kalenderhistorik för mer information om dubbla datum.
  Använd korta ortnamn
  Use this option to export all the short location names (as opposed to the long location names). The short location names often have abbreviated state, province, and country parts. 

  Vilka poster vill du inkludera i filen?

  Standard är Alla poster i hela Familjefilen.  Om du vill ändra det klicka Posturval.  Se Exportera posturval för mer information
 • Alla poster i hela Familjefilen - Väljer du detta så kommer alla personer i hela Familjefilen att inkluderas. Inga andra val behöver göras.
 • Valda poster i en fokusgrupp - Du kan välja grupper av personer, familjer eller hela släktlinjer genom att placera dem i en Fokusgrupp..  (Se Fokusgrupper för mer information.)
 • Alla personer med ett visst märke - Väljer du detta tas alla personer med ett visst märke. Välj märke med upp och ner pilarna.
 • Exportera alla make/makar till markerade personer - Välj detta alternativ för att inkludera alla make/makar för vaje person som exporteras.
 • Exportera alla barn till markerade personer - Välj detta alternativ för att inkludera alla barn för vaje person som exporteras.
 • Exportera alla föräldrar till markerade personer - Välj detta alternativ för att inkludera alla föräldrar för vaje person som exporteras.
 • Alla äktenskapsposter med en viss markering -  Detta alternativ exporterar alla de personer som ingår i markerade äktenskap. Sätt den markering som du vill använda med hjälp av upp och ner pilarna.
 • Exportera barn i markerade äktenskap - Välj detta alternativ om du vill exportera barn som ingår i vajre markerat äktenskap.

  Note: If an event for one of the individuals being exported is shared from an individual who is not in the group, the person who shared the event will be included in the export. This has to be done in order for the event to be included for the people in the group who use it.
  Flik: Andra alternativ
 • Åsidosätt källalternativ - inkludera allt - With this option selected, all the information from each source citation detail is exported to the GEDCOM file. If unselected, the information that is suppressed, according to the source detail options, is excluded from the GEDCOM export.
 • Exportera Datum på engelska - If you are using a non-english version of Legacy, you can choose to have all dates exported in either English or in the language you are using. Note: If you are using Legacy in English, this option will be invisible.
 • Exportera  alla bashändelsedefinitioner - Normally Legacy only exports to the GEDCOM file the Master Event Definitions that are used by the individuals and marriages that will also be exported. If you want to include all the master event definitions from your current family file, choose this option.
 • Exportera alla  huvudorter - By default, only the master locations that are used somewhere in the resulting GEDCOM file will be exported. If you want to include all the master locations from your current family file, choose this option.
 • Inkludera märkesveskrivningar - If you would like to include your individual and marriage tag descriptions in the GEDCOM export file, select this option. 
 • Exportera begravningsinformation markerad som kremerad som en kremeringshön

  Sekretessalternativ

  Personlig integritet är av stor betydelse när du exporterar information. Legacy erbjuder många alternativ för att hemlighålla och eliminera känslig information, personer och äktenskap. Se Personlig integritet för mer information.

  För att öppna Sekretessalternativ klicka på knappen Sekretessalternativ i fönstrets högra sida. Se också Personlig sekretess för mer information om hur man markerar individer och äktenskap som privata.


  Ta inte med nu levande personer och deras familjer
 • Hemlighåll detaljer om levande personer - Välj detta alternativ för att radera alla detaljer om levande personer förutom deras namn. Detta skyddar den personliga integriteten för levande personer som inte vill offentliggöra personlig information.
    
  Ändra namn till "Levande" - För att erbjuda total anonymitet kan du ändra personernas namn till Levande när du vill hemlighålla detaljer om levande personer.
 • Uteslut levander personer totalt - Utesluter bort personerna helt från GEDCOM filen. De behandlas som om dom inte alls finns med i din familjefil. Alla förfäder och ättlingar till en levande person finns fortfarande med i filen (om dom inte lever). Make/makar till en levande person inkluderas inte.
 • Uteslut detaljer om avlidna make/makar till levande personer - Detta alternativ tar bort detaljerad information om alla avlidna äkta hälter eller partners till levande personer. Bara deras namn inkluderas.

  Ändra namn till "Död"- För att erbjuda total anomynitet kan du få en persons namn ändrat till Död när du hemlighåller detaljer.
 • Uteslut detaljer om avlidna barn till levande personer - Detta alternativ tar bort detaljerad information om alla avlidna barn till levande personer. Bara deras namn inkluderas.

  Ändra namn till "Avliden"- För att erbjuda total anomynitet kan du få ett barns namn ändrat till Avliden när du hemlighåller detaljer.

  Åsidosätt sekretessinställningar
 • Inkludera personer med personlig integritet - Om du har markerat en eller flera personer i din familjefil med Begränsad personlig integritet så inkluderas dom i exporten men deras detaljerade information undanhålls och deras namn visas enbart med "Personlig integritet". Om du vill inkludera deras namn och information så väljer du detta alternativ. See Informationsfönstret.
 • Inkludera dolda personer - Om du har markerat en eller flera personer i din familjefil som Osynliga så utesluts dom som standard. Det är som om dom aldrig existerat. Varje osynlig ana eller ättling inkluderas men familjelänken bryts för en osynlig person  och därför länkas inte anor och ättlingar tillsammans. Om du vill inkludera Osynliga personer så väljer du detta alternativ. Se Informationsfönstret.
 • Inkludera äktenskap som är markerat som privat - Om du har markerat ett eller flera äktenskap eller partnerskap  i din familjefil som Osynliga så utesluts dom som standard. Det är som om förhållandet aldrig existerat. Peronerna exporteras men är inte sammanlänkade. Om du vill inkludera Osynliga äktenskap så väljer du detta alternativ. Se Äktenskasinformationsfönstret.
 • Inkludera privata barn-förälderrelationer - Om du har markerat ett Barn-Förälder släktskapsförhållande mellan en far eller mor till Private utesluts släktskapet från exporten som standard. Det är som om det aldrig har existerat. Barn och föräldrar exporteras men de är inte sammanlänkade. Om du inkludera släktskapet så väljer du detta alternativ. Se Barnlista - Redigera barn.
 • Inkludera [[ Privata ]] Notiser - Exporterar alla delar av notiser och andra fält som har markerats som privata genom användande av Dubbla öppnings [[ och avsluts ]] hakparenteser. Du kan också som alternativ radera parenteserna. Se Notiser.
 • Inkludera "Privata"händelser - Exporterar en persons markerade Privata händelser. Se Lägg till eller redigera en händelse.
 • Inkludera alla händelser markerade "Privat" - Exportera alla personuella händelser som baseras på huvudhändelser och som är markerade som Privat.  Se Lägg till eller redigera Händelsedefinition.


  Ändra din forskarinformation
  Om du vill ändra namn, adress, telefonnummer och kommentarer i tidigare sparad information eller om du vill skriva in denna information för första gången så klickar du på Forskare...  Fönstret Forskarinformation öppnas i vilket du kan göra önskade ändringar.

  Anpassa exportfilen
  Du kan anpassa GEDCOM- filformat på flera sätt genom att klicka på Anpassa....  Se GEDCOM -Poster att exportera  för mer information.

  Autokälla™ (AutoSource™)
  Autokälla funktionen i Legacy låter dig automatiskt koppla en källa till varje person du exporterar. Detta är ett bra sätt att låta andra veta att du är författare till information i filen. Det kan också indikera för andra att du vill bli kontaktad om dom finner ytterligare information som berör "Dina" personer.  

  När du ska starta exporten av GEDCOM filen kan du välja en källa som kopplas till alla personer genom att klicka på Autokälla i Exportera  fönstret. (Du kan även koppla källor vid import av GEDCOM filer.  Se Importera en GEDCOM fil för mer information.)

  Starta exporten
  När du valt personer och familjer som ska inkluderas i GEDCOM filen klicka på Välj filnamn och STARTA EXPORTEN.  Legacy frågar dig efter filnamnet och lägger automatiskt till filtypen .GED. Legacy skapar därefter filen och exporterar den specificerade informationen.

  9-1023 : 90410 RK