Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Importera - En PAF 3, 4 eller 5 fil 

Detta avsnitt berör PAF 3.x, PAF 4.0 och PAF 5.x filer och Ancestral Quest 3.x filer.

Att importera en Personal Ancestral Fil®  (PAF file) in till Legacy:

1. Gör menyval Arkiv->Importera från.
2. Välj PAF 3, 4, 5 eller Ancestral Quest 3 Fil…
3. Ange var PAF filen du vill importera finns lagrad.
4. Klicka på OK.
5. Besluta om du vill importera PAF-filen in i den aktuella Familjefilen eller om du vill skapa en ny Familjefil. Klicka på motsvarande knapp. Legacy frågar efter ett filnamn innan programmet fortsätter. När import sker till en ny fil kan Legacy använda samma ID- nummer som användes i  Personal Ancestral filen. Om du importerar i en befintlig Familjefil med existerande personer kan det hända att Legacy inte kan använda sig av de inkommande ID- numren eftersom dessa redan kan vara upptagna.
6. Ange önskade importalternativ. Alternativen beskrivs i följande avsnitt.
7. När du är klar att påbörja importen klickar du på STARTA IMPORTEN. Legacy importerar PAF- filen samtidigt som en förloppsindikator visas.

Anm.: Du kan också importera filen i Legacy med hjälp av Import Guiden.  (Se Import - Guide för mer information).

Importfilter
 • Kontrollera efter giltiga datumformat under importen. - När det gäller datum använder sig Legacy av konsekventa och logiska formatteringsregler. (Se Skriv in datum. Andra program använder sig av fri textformattering som kan inkludera ospecificerad text viket gör datumen omöjliga att sortera och utföra beräkningar på. Under importen kontrollerar Legacy varje datum efter ett giltigt format och visar alla ogiltiga datum för dig att korrigera eller acceptera. (Se Okända Datum. Om du vill acceptera alla datum oberoende av deras format så avmarkerar du detta alternativ. (Genom att använda sökfunktionen i Legacy kan du få fram en lista med namn och ID- nummer på alla personer som har okända datum knutna till sig. Genom att använda denna lista kan du senare snabbt hoppa till varje person och göra rättelser.)
 • Flytta ID- nummer in i  Ancestral Filens Nummerfält - Legacy har både ett Användar- ID fält och ett Ancestral filnummerfält. Om fältet med ID- nummer i PAF- filen användes för ett Ancestral Fil nummer skall du använda detta alternativ för att få numret placerat i rätt fält i Legacy Familjefilen. Om PAF- numret användes för något annat än ett AFN- nummer så lämnar du detta alternativ omarkerat. Om du flyttar numret har du också möjlighet att flytta numret endast i de fall att AFN- fältet är tomt.
 • Slå samman ordinnehållet i alla Notisfält - Personal Ancestral Fil 2.x avslutar varje personuell linje i notisfälten med en ny rad och vagnretur. Om du har importerat PAF 2.x filer in i PAF 3.0 återinsätts dessa vagnreturer. Detta är tillåtet om du endast använder PAF och aldrig har för avsikt att lägga in mer information mitt i ett notisfält. I så fall måste du manuellt formattera varje berörd linje. När dessa rader importeras kommer även vagnreturen med. Om du vill radera enstaka vagnreturer i notisfälten så att notiserna löpande kan fylla på i Legacy så markerar du detta alternativ. Två eller flera på varandra följande vagnreturer tas inte bort. På detta sätt behålls styckeformattering med en blank rad emellan.
 • Formattera namn och platser - När du importera nya poster från en annan Familjefil kan du får alla namn och orter formatterade efter den aktuella Familjefilens formatinställningar. Detta inkluderar VERSALER, Initial Versal i Förnamn/Efternamn och Initial Versal i ortnamn.

  Numrering av poster
 • Försök behålla ursprungliga ID nummer - De flesta GEDCOM- filer innehåller postnummer (RIN's) som användes av det program som skapade dem för export. Ofta identifierar användare en viss person med hans/hennes ID- nummer lika ofta som namnet. Legacy söker och försöker behålla dessa nummer så långt detta är möjligt (Det enda skälet för att numret inte kan användas är att numret som finns i GEDCOM- filen redan används i Familjefilen). Om detta alternativ markerar kommer Legacy fortfarande att försöka använda samma ID- nummer men om detta inte är möjligt kommer du inte att bli informerad.
 • Omnumrera från 1 - Under importen kan du välja att Legacy skall numrera om RIN's från valfritt startnummer.

  Autokälla
  När du importera nya personer in till din Familjefil kan du koppla en källa till dem. Detta är ett bra sätt att hålla reda på varifrån importerade personer kommer ifrån. (Se Autokälla för mer information.) 

  9-0022 : 60819 RK