Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Anpassa - 3. Dataformatering

Dataformatinställningarna nås med menyval Alternativ->Anpassa->3. Dataformatering i verktygsfältet    (Se Anpassa alternativ för en summering av anpassade alternativ.)

3.1 Begynnelsebokstav för Prefix och Suffix 
Det blir stora begynnelsebokstäver i fälten Prefix och Suffix när du lämnar dessa fält. Vill du ha namnen precis som du har skrivit dem väljer du Förändra inte det jag skriver. (Standardvärdet är Versal begynnelsebokstav.) Om du vill att Legacy ska gå igenom hela Familjefilen, formatera varje tilltalsnamn och ortnamn till inställningen på Versal begynnelsebokstav, kontrollera att alternativet Versala begynnelse bokstäver är markerat och klicka sedan på Använd---.

3.2 VERSALER / gemener för förnamn och orter - Begynnelsebokstav för orter

Varje förnamn skrivs i versaler när du lämnar fälten. För att behålla det du skrivit in, välj  Förändra inte det jag skriver. (Standardvärdet är initial begynnelsebokstav.) Om du vill att Legacy skall gå igenom hela Familjefilen och formatera om varje Prefix och Suffix till Versal begynnelsebokstav gör menyval VERSALA begynnelsebokstäver och klicka därefter på Använd..

3.3 VERSALER för efternamn
Väljer du alternativet VERSALA begynnelsebokstäver startar fältet Efternamn alltid med versal. (Standard är Versal begynnelsebokstav.) Om du vill att Legacy ska gå igenom hela Familjefilen och formatera alla efternamn till en specificerad inställning så klickar du på  Använd. du får då frågan: Vill du omvandla alla efternamn till VERSALER. Ja eller Nej.

3.4 Välj hur efternamn skall visas
 • Visa /Efternamn/ inom snedstreck - Visar efternamn i fönstret med snedstreck före och efter namnet. Detta kan vara ett bra sätt att skilja på förnamn och efternamn. Till exempel kan Kelly vara både förnamn och efternamn. Om du ser /Kelly/ betyder detta att personen har släktnamnet Kelly men inget förnamn
 • Visa EFTERNAMN med versala bokstäver - Visar alla efternamn med VERSALER. Detta för att efternamnen då syns bättre.  

  3.5 Formatera namn med titlar
  I denna sektion markerar du om Legacy skall infoga ett kommatecken efter Titelprefix  eller före Titelsuffix för att separera dem från för- resp. efternamn.

  3.6 Begynnelsebokstav för orter

  3.7 Ortnamnsformat
  Ortnamn kan formateras så att det får samma utformning överallt. Denna formatering sker när du skriver in eller importerar information.

  3.8 Val för barnlista
  Barnlistan i Familjevyn använder normalt ett "§" efter namnet för att visa att barnet var gift. Om personen har barn,  läggs tecknet "+" till sist. Ibland är namnen längre än det tillgängliga utrymmet och dessa tecken syns alltså inte alltid. Du kan alternativt välja att visa barnens ordningsnummer med understrykning, om de har barn, och med fetstil om de är gifta. Om du vill att ett barn skall vara förvalt kan du visa detta genom att markera barnet med en * i barnlistan

  3.9 Markering av Levande
  Legacy kan visa om de båda huvudpersonerna är markerade som levande och om också deras barn är det i  listan under dem. För att göra detta välj alternativ  Markera levande personer. Detta får färgen för make och maka-etiketterna och numren för varje barn att ändra färg om berörd person är levande. Du kan välja färg genom att klicka på Välj färg. När du klickar på knappen visas färgvalsfönstret i vilket  Du kan välja textfärg. Om du högerklickar på knappen kan du välja bakgrundsfärg för barnens nummer.

  3.10 Beteckning för dop
  Välj det alternativ som du vill använda för dophändelser. Det kan bli antingen Dop (barndop) eller Vdop (Baptism).

  3.11 Ord för tomma poster
  Tomma poster finns ofta i äktenskapsrelation där man inte vet namnet på den ena av parterna. Som standard visar dessa poster "Okänd" i namnfältet. Om du skulle vilja ha fältet tomt, välj (Lämna fältet tomt).
  Av ovanstående alternativ är det sista alternativet att rekommendera. Om du väljer det första alternativet kan du vid exempelvis en barnfödsel där den ena parten inte är känd få denna "okända" person att finnas med vid t ex giftermål ända tills han/hon raderas.

  3.12 Möjliga problem
  I Familjevyn visas en " »"-indikator i slutet av "Make" eller "Maka"  om personen har uteslutits från möjliga problem. 

  Återställa anpassade inställningar till ursprungsinställningar
  See How Legacy Saves Option Settings <hs557.htm> for more information.

  För att återställa anpassade inställningar kan du göra på något av följande sätt:
 • För att återställa alla alternativ till standardvärden klickar du på Återställ till standardvärden längst ner i fönstret. du får frågan: Är du säker på att du vill återställa alla flikar till standard(värden)?
 • För att återställa alla värden enbart på aktuell flik, högerklicka på fliknamnet. Som exempel, att högerklicka på Datum överst på Datum-fliken ger dig frågan: Återställa denna flik till standard?
 • För att ändra värdena enbart i en sektion till grundvärdet, högerklickar du på sektionens rubrik. Som exempel på Datumfliken, där första sektionens rubrik är Datum visas som. Högerklicka på detta namn och du får då frågan: Återställ denna sektion till standard? 
  Du väljer genom att klicka antingen på Ja eller Nej.

  För information om andra anpassningsalternativ, se:

  1. Allmänna inställningar 
  2. Inmatning av data
  3. Dataformatering - Detta fönster
  4. Data standard
  5. Datum
  6. Sökvägar
  7. Källor
  8. Visa
  9. Färger
  10. Typsnitt
  11.  Program
  12. Andra alternativ

  (Se Var hittar jag en anpassning för en fullständig alfabetisk lista över alla tänkbara anpassningar och var du hittar dem.)

  9-0213 : 40930 RK